Čtení na tyto dny

Přítel

Ať bydlí tam
kde je dřív jaro
později podzim
nejlépe u řeky
kolem níž
by se dalo jít lesem
kde by se naše myšlenky
uklidněné
rozestoupily jako stromy -
aby se tolik netrápil
až vtrhnem do jeho pokoje
v kterém na nás slovy myslívá
zrovna když ubližujeme ženě
nebo se ztrácíme v strachu
že máme ze srdce
jen cestu
zkoušíme-li to sami
na svou pěst
se svým jsem

(Zdeněk Volf) 

Pokyny pro autory

Těší nás, že chcete publikovat v časopise pro ochranu přírody a krajiny Veronica. Prostřednictvím našeho časopisu můžete zveřejnit informace týkající se přírody a krajiny, ve které žijeme. Těšíme se, že naše čtenáře seznámíte s environmentální situací místa, které vědecky sledujete nebo v rámci Vaší komunity spravujete, anebo je prostě „jen“ máte rádi. Věříme, že Váš článek přinese nový zajímavý pohled, a tak přispěje k některému z témat naší nebo evropské ochrany přírody a krajiny. Společně s Vámi chceme oslovit milovníky přírody, znalce krajiny, environmentálně vnímavé občany a nekonzumní spotřebitele. Budeme rádi, když naším prostřednictvím budete moci zveřejnit aktuální údaje o přírodě, dobré příklady z praxe udržitelné péče o krajinu nebo upozornit na doposud opomíjené souvislosti environmentálních problémů.

Pro Vaši lepší orientaci najdete na této stránce technické pokyny ke zpracování článků. Doufáme, že přispějí k upřesnění Vaší představy a také k racionalizaci práce na Vaší autorské straně i na straně redakce.

V posledních letech časopis vychází 4× ročně, vždy koncem čtvrtletí. Uzávěrky viz zde úplně dole, příp. podle dohody - viz kontakt tamtéž.

Všechny příspěvky jsou redigovány, redakce si vyhrazuje právo na výběr a redakční zpracování článků. Ne všechny texty vyjadřují názor redakce.

Text zasílejte jako přílohu mailu v jednoduché úpravě: formát ".doc" nebo ".docx", písmo Times New Roman velikost 12, řádkování jednoduché, zarovnání do bloku, bez dělení slov a jakékoliv grafiky. Odstavce neodsazujte. Rozsah článků kolem 7000 znaků (včetně mezer), rozsah recenzí, sloupků, fejetonů nebo glos 2000 nebo 4000 znaků (včetně mezer). Jen zcela výjimečně přijímáme rukopis psaný na psacím stroji. Neposílejte „anonymní“ články. Nedílnou součástí textu jsou i následující údaje (uvedete-li je jen v mailu, snadno se při zpracování ztratí):

Počet znaků
Nadpis
Jméno autora
Mezititulky
Text
O autorovi, včetně akademického titulu a pracoviště, ročníku narození, mailové adresy
Kontakt včetně poštovní adresy

Grafický aj. doprovod
Fotografie posílejte jako přílohy mailu ve formátu ".jpg", minimální rozlišení 300 dpi. Barevná předloha nevadí, ale zvažujte, jak vyjde v černobílém tisku. Pokud posíláte max. 3 fotografie, připojte popisek a celé jméno autora. Soubor více fotografií lze poslat mailem ve formátu ".zip". Pokud lze pro fotografický soubor vytvořit společný popisek, pošlete ho rovnou s udáním celého jména autora fotografie. Případně Vás o popisky požádáme dodatečně po výběru fotografií pro tisk. Fotografie ani jiné obrázky nevkládejte do wordového dokumentu!
Nejsme vědecký časopis, proto prosíme, abyste k textu připojovali (natož přímo do textu vkládali) tabulky, grafy a seznamy literatury jen ve zvláště opodstatněných případech, nejlépe tak, aby ostatní text byl srozumitelný i bez nich.

Předpokládané tematické zaměření čísel v roce 2014,
1/2014 - krajina noci
2/2014 - hosté, vetřelci a běženci
3/2014 - ovocnářství
4/2014 - dary divočiny


... v roce 2015,
1/2015 - ovocnářství (II.)
2/2015 - krajina pod vodou
3/2015 - louky a pastviny
4/2015 - Češi a krajina Banátu


... v roce 2016,
1/2016 - sucho
2/2016 - slovenská krajina
3/2015 - lesy
4/2015 - chůze


... v roce 2017

1/2017 - velcí kopytníci naší krajiny
2/2017 - paradoxní ochrana přírody
3/2017 - přehrady - mýty a fakta
4/2017 - PTÁCI A HUDCI


… v roce 2018

1/2018 - půda
2/2018 - nová divočina
3/2018 - návrat šelem
4/2018 - krajina Podkarpatské Rusi

… v roce 2019

1/2019 - ?
2/2019 - zeleň mezi domy
3/2019 - kůrovec
4/2019 - ?

… v roce 2020

1/2020 - nejen o Soutoku
2/2020 - neživá příroda
3/2020 - opylovači
4/2020 - houby


… v roce 2021

1/2021 - programy LIFE
2/2021 - voda
3/2021 - Moravský kras
4/2021 - ukradená krajina


… v roce 2022

1/2022 - ?
2/2022 - pohornická krajina
3/2022 - volné řeky
4/2022 - ?


… v roce 2023

1/2023 - ?
2/2023 - vlak a krajina
3/2023 - mokřady
4/2023 - poutnictví


… a v roce 2024
1/2024 - ?
2/2024 -
3/2024 -
4/2024 -


 


Ne všechny články jednotlivých čísel musí odpovídat vybranému hlavnímu tématu. Naopak vítáme pestrost a rozmanitost v zaměření článků, přístupu autorů různých oborů, generací a názorů. Pojítkem je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám, která je posláním Ekologického institutu Veronica, v jehož pracovním kolektivu se časopis rodí. 

Poskytnutím autorského příspěvku autor souhlasí s jeho rozmnožováním a rozšiřováním v kterémkoli tištěném či elektronickém titulu vydavatele. Autor souhlasí s úpravami a odpovídá za právní i faktickou bezvadnost příspěvku.

 

Anotace hlavních témat (novější anotace viz v sekci O ČASOPISU; ty kratší jsou vhodnější jako vzor)


1/2014 - Svět v noci a bez ní

Střídání noci a dne řídilo po miliardy let téměř všechno dění na Zemi. Jedna složka z něj zůstala zachována: slunce při soumraku, v noci a při svítání ani dnes nehřeje a povrch planety tehdy stydne. Zato světelné poměry se velmi změnily. Nočnímu prostředí již v obydlených oblastech nedominují přírodní světla nebeská. Měsíc, planety, slabě svítící vzduch na okraji atmosféry, osluněný prach v rovině Sluneční soustavy, Mléčná dráha a stálice. Místo nich kralují umělé světelné zdroje a rozptyl jejich světla v ovzduší. Hojnost elektricky produkovaného světla je samým symbolem pokroku a bohatství. Jenže ona ničí lidské zdraví, vymazává květy tisíců let kulturního vývoje, rozvrací živočišnou říši. Ve Veronice jsme už o degradaci noci psali, viz pracovní adresář http://amper.ped.muni.cz/jenik/tmp/oazytmy/, Ekologický institut vydal i samostatné publikace Venkovní osvětlení v obcích, http://www.veronica.cz/?id=128&i=92 a brožurku http://hostetin.veronica.cz/sites/default/files/osvetleni_brozura.pdf
Zdaleka ne všechny domácí osobnosti, které změna nočního prostředí zajímá a uvítaly by změnu dosavadních trendů, se v nich ale k tématu vyjádřily. Přitom jen zapojení lidí z mnoha oborů může nakonec vést k tomu, že se se světlem v noci začne zacházet opatrně. Tak, aby neškodilo zdraví, ale přispívalo ke skutečnému komfortu, aby nerušilo ničí spánek, aby děti i ve městech mohly být nadšeny krásou hvězdného nebe, aby se do naší krajiny vrátily druhy, které odtud světlo vyhnalo nebo jejich stavy snížilo na ubohé zbytky. Číslo Veroniky 1/2014 by k tomu mělo přispět hlasy svých autorek a autorů, pobídnutím svých věrných odběratelů, a pak i tím, že alespoň příspěvky k tématu noci budou záhy dostupné celému světu. Pokusíme se získat i texty ze zahraničí, např. o fungování kvalitní legislativy ohledně venkovního osvětlování, jakou mají ve Slovinsku a ve většině Itálie - a jakou bychom měli prosadit i u nás (viz ev. http://amper.ped.muni.cz/light/declaration/ a český návrh noc5 v adresáři http://amper.ped.muni.cz/light/zakon_oo/2007/ )
 

2/2014 - Hosté, vetřelci a běženci

Šíření organismů spolu s člověkem je fenoménem starým jako lidstvo samo. V čísle 2 se chceme věnovat na obecné i konkrétní rovině různým aspektům tohoto fenoménu. Invazní druhy, tj. druhy nepůvodní na území ČR, který se po cíleném či nedobrovolném zavlečení člověkem nekontrolovaně šíří - o které jde, jak a čím jsou nebezpečné, kde je zejména najdeme, jaký je jejich vliv na druhovou diverzitu, jak proti nim bojovat a kdy je to možné či potřebné? Archeofyty, tj. rostliny zavlečené na naše území v době před začátkem novověku (tj. do konce 15. století) - které to jsou, jak je vnímáme (plevele či kriticky ohrožené druhy, či obojí?). Organismy šířící se na naše území či naším územím v souvislosti s člověkem vyvolanými změnami klimatu - které to jsou, které změny umožňují jejich šíření, rizika jejich šíření. A obecně: kdy je nový druh vítaným hostem a kdy je vetřelcem, kterého chceme potírat všemi možnými způsoby? Jaká jsou naše rozlišovací kritéria? Jsou správná? Mění se v čase? Jaké změny v krajině se díky hostům, vetřelcům a běžencům odehrávají?


4/2014 - Dary přírody

Číslo se bude věnovat přírodním produktům a dalším materiálům, které člověk získává z volné přírody (nebude se tedy týkat pěstovaných rostlin a domácích zvířat). Z témat, která by se zde měla objevit: plané rostliny v kuchyni, jedlé plevele, naše druhy hmyzu, které jsou k jídlu, půdy a minerály k lidské potřebě, léčivá zvířata a rostliny, jedlé druhy plžů a mlžů, jedlé druhy korýšů, jedlé houby z parků a zahrad. Mohou tu být i nehmotné produkty: estetika a biodiverzita jako dar přírody, příroda jako inspirace apod.


(Novější anotace viz v sekci O ČASOPISU; ty kratší jsou vhodnější jako vzor.)


Redakční uzávěrky jednotlivých čísel

1/2024 - 15. 1. 2024
2/2024 - 15. 3. 2024
3/2024 - 15. 6. 2024
4/2024 - 15. 9. 2024

Prosíme dodržujte termíny redakčních uzávěrek.

Kontakt pro autory
e-mail: casopis@veronica.cz

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu