Čtení na tyto dny

Pocta

Byli jsme vyznamenáni.

Nu ano,
letos na jaře
dostalo se nám mimořádné výsady.
V koruně naší borovice
založil si hnízdo pár pěnkav.

Já ovíván
přelety dříve vzácnými jak šafrán
jen popelím se v poctě důvěrou,
ty co chvíli zase kladeš na ústa
prst v roli starostlivé strážkyně.

A oběma nám duše obrůstají prachovými pírky.
A oběma nám jde k duhu
tohle filigránsky něžné sousedství
v zeleném velkoměstě veškerenstva.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Neudržované pozemky a louky


Eva Pavlorková, Eliška Bartošová, č. 2/2014, s. 48-49

V případě, kdy se vlastník o svůj pozemek dlouhodobě nestará, je možné se bránit na základě zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, a také podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Postup podle zákona o rostlinolékařské péči

Podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/ 2004 Sb., o rostlinolékařské péči, je základní povinností fyzické nebo právnické osoby, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, a vlastníka pozemku nebo objektu nebo osoby, která je užívá z jiného právního důvodu, zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

Porušení tohoto ustanovení zákona o rostlinolékařské péči, týkajícího se šíření plevelů, projednávají ve svých obvodech obecní úřady obcí s rozšířenou působností a zároveň ukládají odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty. Kromě výzvy k odstranění nedostatků jsou rovněž oprávněny ukládat pokuty. Uložení pokuty není zákonem přímo vázáno na předchozí uložení povinnosti odstranit nedostatky, přesto se v praxi zřejmě bude takto postupovat.

Fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že neudržuje svoje pozemky, může obecní úřad obce s rozšířenou působností podle zákona o rostlinolékařské péči uložit pokutu do výše 30 000 Kč. Právnické osobě, která se dopustí stejným jednáním jiného správního deliktu, může obecní úřad obce s rozšířenou působností podle zákona o rostlinolékařské péči uložit pokutu do výše 500 000 Kč.

Jak postupovat?

Prvním krokem k vyřešení této situace by měl být pokus se s vlastníkem pozemku dohodnout, upozornit jej na jeho zákonné povinnosti a požádat jej o nápravu. Nebude- li domluva úspěšná, můžete podat podnět příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, aby v souladu se zákonem o rostlinolékařské péči zkontroloval, jak vlastník pozemku plní povinnosti stanovené mu tímto zákonem, a v případě zjištěných nedostatků uložil jejich odstranění nebo pokutu. V podnětu je dobré uvést, na základě kterého zákona, případně konkrétního ustanovení se daného postupu domáháte. Správní orgány jsou v souladu s § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, povinny přijímat podněty směřující k zahájení řízení z moci úřední. Chcete-li být vyrozuměni o tom, jakým způsobem bylo s vaším podnětem naloženo, musíte o to správní orgán požádat v podnětu. Neučiní-li obecní úřad obce s rozšířenou působností žádná opatření, je možné podat podnět na přijetí opatření proti nečinnosti podle § 80 správního řádu správnímu orgánu jemu nadřízenému, tj. v daném případě krajskému úřadu. Podle § 80 správního řádu učiní nadřízený správní orgán opatření proti nečinnosti i tehdy, nezahájí-li příslušný správní orgán řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední.

Ve smyslu § 74 zákona o rostlinolékařské péči vykonává dozor nad dodržováním povinnosti zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský se sídlem v Brně. V rámci rostlinolékařského dozoru zjišťuje tento správní úřad nedostatky, jejich příčiny a osoby za ně odpovědné, a projednává a stanoví úřední opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontroluje jejich plnění. Nebudete-li úspěšní při řešení problému obecním úřadem obce s rozšířenou působností, ani krajským úřadem, můžete zkusit podat podnět tomuto správnímu úřadu.

Postup podle zákona o obcích

Na základě § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je možné udělit pokutu až do výše 100 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě - podnikateli, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce.

Pokud jsou neudržované pozemky ve vlastnictví právnické osoby nebo fyzické osoby, která je podnikatelem (v souvislosti s tímto podnikáním), můžete podat podnět místně příslušnému obecnímu úřadu k prošetření, resp. projednání správního deliktu.

V souladu s ustanovením § 10 zákona o obcích mohou obce v samostatné působnosti ukládat prostřednictvím obecně závazné vyhlášky některé povinnosti. Podle § 10 lze uložit povinnosti:

a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány,

b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,

c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen „veřejná zeleň“) a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti,

d) stanoví-li tak zvláštní zákon.

Toto ustanovení by mohlo dopadat především na údržbu veřejných prostranství a zeleně na území obce. Důležité je, jestli v konkrétní obci byla vydána obecně závazná vyhláška, která tuto regulaci obsahuje, nebo ne. Podle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, pak je přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí vydaných na úseku jejich samostatné působnosti. Za takový přestupek lze uložit pokutu do 30 000 Kč, přestupku se však může dopustit pouze fyzická osoba.

Jak postupovat?

Opět můžete podat obecnímu úřadu podnět k zahájení řízení z moci úřední (viz výše) - zde k prošetření spáchaného přestupku. Podle § 67 přestupkového zákona se přestupky projednávají zásadně z úřední povinnosti (tj. některé přestupky se projednávají jen na návrh, netýká se to ale přestupků, které připadají v úvahu v této situaci). Podkladem pro zahájení řízení o přestupku je mj. oznámení občana o přestupku. Jestliže správní orgán věc neodloží ani neshledá důvod pro postoupení věci jinému orgánu, zahájí řízení o přestupku bezodkladně, nejpozději do šedesáti dnů. Pokud o to oznamovatel požádá, vyrozumí jej správní orgán do třiceti dnů od oznámení o učiněných opatřeních. Chcete-li být po podání oznámení o přestupku vyrozuměni o tom, jak bylo s oznámením naloženo, musíte o to při podání oznámení požádat.

Jestliže byla nedodržením povinnosti prevence a zákona o rostlinolékařské péči způsobena škoda, je možné se domáhat její náhrady v občanském soudním řízení. Je také možné obrátit se na soud, aby vlastníkovi uložil povinnost obnovit původní stav.

Soukromoprávní obrana spočívá na rozdíl od veřejnoprávní, která má především donucovací a sankční povahu, na principu náhrady škody a majetkového vyrovnání mezi dvěma subjekty, z nichž jeden neoprávněně narušil majetková práva druhého.

Podrobnější informace o možnostech soukromoprávní obrany můžete nalézt na www.frankbold.org/poradna.

Informace v tomto článku byly aktualizovány k právnímu stavu 1. 1. 2014.

Eva Pavlorková, Eliška Bartošová
Frank Bold

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu