Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Integrovaná ochrana rostlin (IOR)


Jan Juroch, č. 3/2014, s. 40-41

Na základě implementace Směrnice č. 128/2009/ES vstoupila počátkem ledna roku 2014 na území všech členských států EU v platnost zákonná povinnost dodržovat obecné zásady integrované ochrany rostlin (ČR - vyhláška č. 205/2012 Sb.). Tato povinnost je sice určena pouze tzv. profesionálním uživatelům přípravků (ti, co pesticidy prodávají, aplikují v rámci své činnosti nebo jsou poradci), ale principy by měli postupně akceptovat a začít používat i drobní pěstitelé, zahrádkáři. Cílem zavedení IOR je dosažení udržitelného používání pesticidů a omezení rizik spojených s jejich používáním, a tedy ochrana zdraví lidí, zvířat a rovněž i životního prostředí. Integrovaná ochrana tedy představuje základní, standardní způsob zemědělského hospodaření, přísnější pravidla má pouze integrovaná produkce a ekologické zemědělství finančně podporované státem a ten po příjemcích dotací vyžaduje plnění některých nadstandardních podmínek. Jedna z mnoha definic je, že IOR představuje pečlivé zvažování veškerých dostupných metod ochrany rostlin a následnou integraci vhodných opatření, která potlačují rozvoj populací škodlivých organismů a udržují používání přípravků na ochranu rostlin a jiných forem zásahu na úrovních, které lze z hospodářského a ekologického hlediska odůvodnit a které snižují či minimalizují rizika pro lidské zdraví nebo životní prostředí. IOR klade důraz na růst zdravých plodin při co nejmenším narušení zemědělských ekosystémů a podporuje přirozené mechanismy ochrany před škodlivými organismy. Jak tedy uvádí definice, není použití chemických pesticidů v IOR zakázáno, ale je pouze krajním, posledním řešením, pokud předešlá opatření nejsou účinná. Přednostně by měla být využita preventivní, agrotechnická opatření, jako je výběr vhodného stanoviště, kvalitní zpracování půdy a vyvážené hnojení, vápnění a zavlažování, střídání plodin, správná orientace a spon výsadeb, použití odolných nebo tolerantních odrůd a certifikovaného osiva/sadby, provádění preventivních hygienických opatření zamezujících šíření škodlivých organismů, provádění ochranného zásahu ve správném termínu a pouze v odůvodněných případech (využití informací získaných sledováním škodlivých organismů). Dále by měly být používány tzv. prahy škodlivosti, přednostní používání biologických, fyzikálních a jiných nechemických metod, pokud uspokojivě zajistí ochranu před škodlivými organismy, výjimečně používané pesticidy musí být co nejvíce specifické k danému škodlivému organismu a musí mít co nejmenší vedlejší účinky na lidské zdraví, necílové organismy a životní prostředí. Profesionální uživatelé by měli používat pesticidy a další způsoby ošetření pouze v nezbytném rozsahu a respektovat doporučené antirezistentní strategie.

Seznam registrovaných přípravků na ochranu rostlin včetně jejich ekotoxikologických vlastností lze nalézt na Rostlinolékařském portálu
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/

Jan Juroch


RNDr. Jan Juroch (1958), rostlinolékař, zaměstnanec bývalé Státní rostlinolékařské správy a nyní Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského,
jan.juroch(zavináč)ukzuz.cz

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu