Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Větrníky a ochrana přírody


Antonín Buček, č. 4/2015, s. 19

Italská firma Enel se postarala o změnu krajinného rázu a významné ovlivnění přírody v okolí vesnice Svatá Helena (Sfânta Elena) v Banátských horách. Na krasové planině bylo v roce 2012 dokončeno 21 větrných elektráren, rozmístěných na vyvýšených místech v širokém zázemí vesnice. Lopatky větrníků se otáčejí na stožárech vysokých 140 metrů, takže soustava větrných elektráren dominuje krajinným horizontům. Krasový reliéf byl rozsáhle narušen výstavbou nové cestní sítě a vznikem nových antropogenních tvarů (zářezů a násypů). Dlouhodobě bude na krasové procesy působit negativně zasypání některých závrtů vybagrovanou zeminou. Lze očekávat, že provoz větrného parku negativně ovlivní populace netopýrů a ptáků tak, jak to bylo doloženo u jiných větrných elektráren. V okolí Svaté Heleny došlo ke změně harmonické venkovské kulturní krajiny na krajinu agro-industriální.

Lokalizace rozsáhlého větrného parku kolem Svaté Heleny je překvapující vzhledem k tomu, že se jedná o součást oblasti s mnohonásobnou ochranou přírody a krajiny. Tato národní i mezinárodní ochrana je podpořena celou řadou národních i mezinárodních právních předpisů. Krajina v okolí Svaté Heleny je součástí rozsáhlého přírodního parku Portile de Fier (Železná vrata, Iron gate), který byl v Rumunsku vyhlášen již v roce 1980. V roce 2007 se tento přírodní park stal součástí celoevropské sítě chráněných území Natura 2000. Podle směrnice o stanovištích (92/43/EEC) je území zařazeno mezi evropsky významné lokality (ROSCI 0206 Portile de Fier). Podle směrnice o ptácích (79/409/ EEC) je území součástí ptačí oblasti (ROSPA 0080 Muntii Almajului-Locvei). V roce 2011 byl přírodní park Železná vrata ještě vyhlášen za Ramsarskou lokalitu a zařazen na seznam mokřadů s mezinárodním významem. Výstavba větrného parku v Banátských horách dokládá, že tato nadregionální ochrana přírody a krajiny není dostatečně účinná.

Antonín Buček

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu