Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Jarní ohlédnutí


Jarmila Matoušková, č. 4/2015, s. 52

Tak jako každý rok, i letos se brzy na jaře mohl náhodný pozorovatel znalý místních poměrů potěšit pohledem na zvláště chráněný druh rostliny, sněženku podsněžník (Galanthus nivalis). Sněženky vykvetly v únoru v remízu Zlámanka. Remíz o velikosti 3,32 ha leží uprostřed polí v severní části katastru města Němčice nad Hanou v nadmořské výšce 244 m.

Remíz Zlámanku založila v roce 1953 Myslivecká společnost Němčice nad Hanou - Víceměřice, přičemž sněženky jsou zde pamětníky neoficiálně pozorovány od 60. let 20. století. Jedná se o velmi starou, vitální populaci, jejíž prvotní výskyt v lokalitě není nijak doložen.

Sněženka náleží nejen mezi ohrožené druhy naší přírody. Ochranu jí zaručuje také tzv. Washingtonská úmluva z roku 1973, ke které se Československo jako jedna z posledních evropských zemí připojilo v roce 1992. Úmluva je známá spíše jako CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin).

Fyzická osoba, která se dopustí přestupku tím, že nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin, může dostat od orgánu ochrany přírody pokutu ve výši do 10 000 Kč.

Pokud fyzická osoba zničí zvláště chráněné rostliny zařazené do kategorie ohrožených buď přímo, nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí, orgán ochrany přírody jí za takové jednání uloží pokutu ve výši do 20 000 Kč.

Věřím, že žádného návštěvníka tohoto místa nenapadne ani v nadcházejícím roce nadřazovat vzhled své zahrádky nad stav a rozmanitost přírody a sněženky na Hané budou zdobit svůj remíz další desetiletí.

Jarmila Matoušková
členka Mysliveckého spolku Němčice

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu