Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Senianske rybníky a Medzibodrožie na Slovensku, dopad sucha v roku 2015 na mokradné biotopy a vodné vtáctvo


Samuel Pačenovský, Matej Repel, č. 1/2016, s. 9-13
Pohľad na NPR Senianske rybníky, október 2012.
Pohľad na NPR Senianske rybníky, október 2012. Foto S. Pačenovský

Rok 2015, ale aj rok 2014, leto, jeseň a zima 2013 boli mimoriadne chudobné na zrážky, čo výrazne ovplyvnilo všetky mokradné biotopy Východoslovenskej nížiny a prejavilo sa aj na populáciách vodného vtáctva. Pretože najvýznamnejšie mokrade sú v rámci Východoslovenskej nížiny koncentrované najmä v dvoch oblastiach: v CHVÚ (chránené vtáčie územie) Senianske rybníky a v CHVÚ Medzibodrožie, zamerali sme sa v našom článku práve na tieto dve chránené územia. Pre vodné vtáctvo viazané na mokrade bola situácia oveľa priaznivejšia v CHVÚ Senianske rybníky, pretože väčšina tunajších mokradí mala dostatok vody. Dôvody si rozoberieme podrobnejšie v článku. V CHVÚ Medzibodrožie sa zaznamenala od roku 2011, odkedy pravidelne monitorujeme územie, vôbec najhoršia, priam katastrofálna hniezdna sezóna, pod ktorú sa podpísalo práve sucho.

CHVÚ Senianske rybníky

Svojou rozlohou 2 668,47 ha patrí skôr medzi menšie chránené územia, avšak koncentrácia vodných vtákov je tu pomerne vysoká. Samotné chránené vtáčie územie je možné rozčleniť na 3 samostatné oblasti, ktoré sa navzájom odlišujú charakterom biotopov, spôsobom manažmentu, intenzitou využívania aj skladbou vtáčích spoločenstiev: na NPR Senianske rybníky, chovné rybníky a okolité lúky a plytké mokrade. Aj dopady „sucha“ na jednotlivé oblasti územia sú odlišné. Snáď najmenej postihnutou oblasťou suchom sú rybníky, ktoré mali aj v roku 2015 dostatok vody. Na Sennom sa nachádza pomerne intenzívne obhospodarovaná rybničná sústava o rozlohe približne 600 ha, ktorá sa nachádza v centrálnej časti CHVÚ. Rybničná sústava dostáva vodný zdroj z riečky Okna, ktorá priteká z Vihorlatských vrchov. Väčšina rybníkov sa každoročne na jeseň vypúšťa a nasledujúcu jar opäť napúšťa vodou z Okny, avšak za nepriaznivý faktor vzhľadom na kvalitu vody môžeme považovať hnojenie rybníkov, ktoré slúžia na intenzívny chov kaprovitých rýb. Ornitologický význam má 12 veľkých chovných rybníkov aj 11 výťažníkov. Značná časť rybníkov je porastená makrofytmi: trstina a pálka, tieto porasty majú kľúčový význam pre hniezdenie vodného vtáctva. Časť z týchto rybníkov (rybníky CH3, CH4 a výťažníky) sa nachádza v ochrannom pásme NPR Senianske rybníky v 4. stupni ochrany a ostatné rybníky sú v 1. stupni ochrany v rámci CHVÚ. Kvôli napätejším vzťahom medzi SOS/BirdLife Slovensko a súkromnými vlastníkmi rybníkov ornitológovia (s výnimkou ornitológa z regionálne kompetentného pracoviska ŠOP SR) nemajú na rybníky povolený vstup, preto robíme monitoring vtáctva iba spoza hrádze rybníkov, z náučného chodníka, prípadne z pozorovacích veží. Z kritériových druhov vtákov pre CHVÚ tu hniezdia nasledovné: Platalea leucorodia, Egretta alba, Ardea purpurea, Botaurus stellaris, Circus aeruginosus; druhy Recurvirostra avosettaChlidonias hybridus tu ako hniezdiče takmer úplne vymizli.

NPR Senianske rybníky je súčasne aj územím európskeho významu (ÚEV) a Ramsarskou lokalitou. Má rozlohu 213 ha a je najsevernejším zo sústavy rybníkov, avšak je to mimoprodukčný rybník, ktorý slúži výlučne na ochranu vtáctva. Napúšťa sa tiež z riečky Okna. V roku 2015 bola výška vodnej hladiny síce dostatočná, avšak nedostatok cirkulácie vody v NPR spôsobuje nasledovné problémy:

 voda z NPR nebola vypustená od roku 2009, teda vyše 7 rokov, vo vode dochádzalo k nežiaducim procesom, najmä k prehrievaniu (v letných mesiacoch). NPR trpí zrejme aj nedostatkom živín v dôsledku tohto stavu; obohacovanie živín po opätovnom napustení dlhodobo absentovalo, čo sa prejavuje znížením trofickej bázy pre vodné vtáctvo a nepriaznivo sa odráža na kvalitatívnom aj kvantitatívnom zložení hniezdneho spoločenstva vodného vtáctva;

 dlhodobý vysoký vodný stav má nepriaznivý dopad na porasty pálky, porast sa od roku 2009 do r. 2015 výrazne zredukoval.

Načrtnuté problémy sme sa snažili riešiť v spolupráci so ŠOP SR v roku 2015, kedy bolo dohodnuté, že NPR bude každoročne v jesennom období vypustená a opätovne napúšťaná vodou začiatkom nasledujúceho roka. Predpokladáme, že takéto opatrenie bude mať priaznivý dopad na ekosystém, vrátane vodného vtáctva. V NPR hniezdia z kritériových vtáčích druhov pre CHVÚ nasledovné druhy: Egretta alba, Ardea purpurea, Botaurus stellaris, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Circus aeruginosus; ako hniezdič vymizol druh Chlidonias hybridus.

Lúky a plytké mokrade po obvode CHVÚ. V rokoch 2006 - 2012 tu boli vďaka rozličným projektom (LIFE, UNDP/GEF) realizované opatrenia na zavodňovanie plytkých mokradí a vlhkých lúk pomocou sústavy stavidiel a boli tu vytvorené aj viaceré menšie plytké umelé mokrade. Tieto stavidlá boli využívané aj v roku 2015, pomocou nich bolo možné čiastočne eliminovať nepriaznivé dopady sucha na tieto biotopy a vodné vtáctvo reagovalo pozitívne. V zóne vlhkých lúk a plytkých mokradí hniezdia tieto kritériové druhy: Tringa totanus, Botaurus stellaris, Circus aeruginosus, a väčšina brodivých vtákov (volavky, beluše, lyžičiare), vrátane kritériových druhov, si tu zbiera potravu.

CHVÚ Senianske rybníky patria k najvýznamnejším mokradiam pre vodné vtáctvo v rámci Slovenska. Celkove sa tu zistil výskyt až 287 druhov vtákov, z toho 135 druhov tu hniezdilo (Danko 2008).

Nepriaznivý populačný trend je v súčasnosti zaznamenávaný u 4 kritériových druhov: Recurvirostra avosetta, Limosa limosa, Chlidonias hybridus, Nycticorax nycticorax, pričom prvé 3 druhy tu v súčasnosti už nehniezdia. Príčiny ich úbytku/vymiznutia sú rôzne: intenzívny chov rýb, vyrušovanie, strata biotopov; u čoríka bahenného sú dôvody zložitejšie, tento vtáčí druh zaznamenal výrazný úbytok početnosti aj v iných krajinách a chavkoš nočný naopak zaznamenal nárast početnosti v susednom Medzibodroží. U ďalších 6 kritériových druhov vtákov je zaznamenávaný stabilný trend, u niektorých s medziročným kolísaním počtu hniezdiacich párov, dlhodobý nárast alebo úbytok nepresahuje 20 %: Platalea leucorodia, Egretta alba, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Botaurus stellaris, Circus aeruginosus. Pozitívny populačný trend s miernym nárastom populácie je v súčasnosti zreteľný iba u jedného druhu: Tringa totanus, a to najmä v dôsledku aktívnych zavodňovacích opatrení na mokrých lúkach.

CHVÚ Medzibodrožie

Medzibodrožie je rozsiahle územie nížinatej mozaikovitej krajiny s močiarmi, zvyškami lužných lesov, lúkami, xerotermnými biotopmi aj poľami a roztrúsenými, väčšinou vidieckymi sídlami nachádzajúce sa v jv. časti Východoslovenskej nížiny, ktorá je výbežkom Veľkej Uhorskej nížiny (po maďarsky Nagy alföld). Severná časť Medzibodrožia je na Slovensku, južná časť je na území Maďarska, po maďarsky sa volá Bodrogköz. Názov územia je odvodený od názvu rieky Bodrog, ktorá tu „pramení“ (rieka vzniká sútokom riek Uh, Laborec, Ondava a Latorica) a Medzibodrožie je územie nachádzajúce sa medzi Bodrogom a Tisou. CHVÚ Medzibodrožie má rozlohu 35 754 ha a z 36 kritériových a 1 % druhov tvoriacich predmet ochrany CHVÚ patrí takmer polovica, 15 druhov, medzi vodné vtáky: Aythya nyroca, Anas querquedula, Botaurus stellaris, Egretta garzetta, Egretta alba, Ardea purpurea, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ciconia nigra, Ciconia ciconia, Chlidonias niger, Chlidonias hybridus, Tringa totanus, Porzana parva, Alcedo atthis. Populácie týchto druhov sú bytostne závislé na stave vody v mokradiach a teda aj na hladine podzemných vôd, na vodnom stave siete riek a kanálov a na úhrne zrážok. V rámci prebiehajúceho projektu LIFE „Ochrana bučiaka veľkého (Botaurus stellaris) a chochlačky bielookej (Aythya nyroca) v CHVÚ Medzibodrožie na Slovensku“ sa plánujú a čiastočne sa už zrealizovali niektoré opatrenia slúžiace na tlmenie nepriaznivého dopadu nedostatku zrážok v suchých rokoch. Tieto opatrenia spočívajú, podobne ako na Sennom, vo výstavbe a v rekonštrukcii stavidiel slúžiacich na zdržiavanie zrážkovej vody, okrem toho tu počítame aj s možnosťou napúšťania niektorých mokradí povrchovou vodou z riek pri vysokých vodných stavoch a s možnosťou prečerpávania vody z kanálov a z vyvŕtaných studní do mokradí.

Na 5 lokalitách prebieha kontinuálne meranie výšky vodnej hladiny aj v rokoch 2012 - 2015. Na prístupných miestach, ako sú rôzne mosty, priepusty, stĺpy elektrických vedení, bola odčítaná hladina vody. Išlo o lokality Poľany, Fejséš, Halov močiar, sústava močiarov pri Svätej Márii a Krivé jazero pri Vojke. Na všetkých lokalitách sme pozorovali zjavný nepretržitý pokles vodnej hladiny v extrémne suchých rokoch 2012 - 2015, čo sa na mnohých lokalitách Medzibodrožia, najmä tých zazemnených, prejavilo ich úplným vyschnutím. V roku 2014 bolo možné namerať pozitívne hodnoty hladiny podzemných vôd už iba na 6 lokalitách v projektovom území: Bačka, Kacsa tó (iba do mája), Boťany, Krivé jazero (do júla) a 4 močiare pri obci Svätá Mária (do konca roka) a v roku 2015 sa stav ešte zhoršil a z 15 projektových mokradných lokalít bola v priebehu hniezdneho obdobia vtáctva aká-taká vodná hladina iba v 5 lokalitách: 4 pri obci Svätá Mária a 1 pri Boťanoch. Väčšinu z uvedených močiarov však zachránili pred vyschnutím len aktívne opatrenia na zadržanie vody: prečerpávanie vody z kanálov pri obci Svätá Mária, resp. čerpanie vody z vyvŕtanej studne pri obci Boťany. Máme k dispozícii aj výsledky leteckého monitorovania projektových mokradí z rokov 2011 - 2014, ako aj výsledky monitoringu kvality vody a biomonitoringu projektových lokalít.

Dopady sucha na populácie vodných vtákov v Medzibodroží sú dramatické. V roku 2015 pre vyschnutie močiarov dočasne zanikla prevažná väčšina hniezdnych kolónií brodivcov a dopad sucha na vodné vtáctvo dobre dokumentujú počty bučiacich samcov bučiakov veľkých (Botaurus stellaris). V rokoch 2011 až 2013 bol stav vody vo väčšine močiarov ešte priaznivý, ale v roku 2014 vyschla väčšina močiarov a stav sa v roku 2015 ďalej zhoršoval. Výsledné počty ozývajúcich sa samcov bučiakov veľkých v CHVÚ Medzibodrožie boli nasledovné: v roku 2011 - 40 obsadených lokalít, 2012 - 30 lokalít, 2013 - 37 lokalít, 2014 - 7 lokalít a 2015 - 3 lokality. Podobne aj chochlačky bielooké zaznamenali úbytok, až dočasné vymiznutie z územia v dôsledku úbytku vody v mokradiach. Počty lokalít so zisteným výskytom chochlačky bielookej podľa výsledkov monitoringu bol nasledovný: 2011 - 5 lokalít, 2012 - 7 lokalít, 2013 - 6 lokalít, 2014 - 3 lokality, 2015 - 0 lokalít.

Zlepšenie situácie môžu dočasne priniesť len výdatnejšie zrážky. V meniacich sa klimatických podmienkach však musíme na základe predpovedí klimatológov predpokladať, že podobne dlhé a extrémne suché obdobia ako v rokoch 2012 - 2015 sa budú opakovať častejšie a ohrozené nimi budú najmä mokrade v nížinách s teplejšou a kontinentálnejšou klímou, ako je celá Východoslovenská nížina so svojimi chránenými vtáčími územiami. Pre ich záchranu je nevyhnutný aktívny prístup k ochrane prírody a bude nutné nie len udržať, ale pokračovať ešte vo väčšom rozsahu v realizácii opatrení podobných tým, ktoré realizuje SOS/ BirdLife Slovensko v rámci projektu LIFE09 NAT/SK/000395 „Ochrana bučiaka veľkého a chochlačky bielookej v CHVÚ Medzibodrožie na Slovensku“ a ktoré úspešne realizovali SOS/BirdLife Slovensko, ŠOP SR a SVP, š.p., s partnermi v rámci viacerých projektov LIFE06 NAT/SK/000114 „Ochrana CHVÚ Senné a Medzibodrožie na Slovensku“, „Obnova diverzity vodných vtákov a ich biotopov na Východoslovenskej nížine“ podporenej z Nórskeho finančného mechanizmu a projekt UNDP/GEF „Integrácia princípov a praktík ekologického manažmentu do krajinného a vodohospodárskeho manažmentu na Východoslovenskej nížine“.


MVDr. Samulel Pačenovský, Ing. Matej Repel, PhD., SOS/BirdLife Slovensko, Projekt Life Nature zabezpečuje příznivý stav biotopů a ochrany hnízdících a migrujícich ptáků na území Senné a Mezibodroží.

 

Zoznam vtákov Senného a Medzibodrožia spomínaných v článku
vedecký názovčeský názovslovenský názov
Alcedo atthis ledňáček říční rybárik riečny
Anas querquedula čírka modrá kačica chrapačka
Ardea purpurea volavka červená volavka purpurová
Aythya nyroca polák malý chochlačka bielooká
Botaurus stellaris bukač velký bučiak veľký
Ciconia ciconia čáp bílý bocian biely
Ciconia nigra čáp černý bocian čierny
Circus aeruginosus moták pochop kaňa močiarna
Chlidonias hybridus rybák bahenní čorík bahenný
Chlidonias niger rybák černý čorík čierny
Egretta alba volavka bílá beluša veľká
Egretta garzetta volavka stříbřitá beluša malá
Ixobrychus minutus bukáček malý bučiačik močiarny
Limosa limosa břehouš černoocasý brehár čiernochvostý
Nycticorax nycticorax kvakoš noční chavkoš nočný
Platalea leucorodia kolpík bílý lyžičiar biely
Porzana parva chřástal malý chriašť malý
Recurvirostra avosetta tenkozobec opačný šabliarka modronohá
Tringa totanus vodouš rudonohý kalužiak červenonohý
     
csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu