Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Ščúrnica opět větší


Ivo Dostál, č. 4/2010, s. 32

Na stránkách Veroniky se už o záslužném projektu valašskokloboucké organizace ČSOP Kosenka psalo. Jen pro připomenutí: Této organizaci se podařilo v roce 2003 vykoupit a tím zachránit před vykácením krásný více než stoletý les původního dřevinného složení o rozloze 2,5 ha. Díky sbírkám a dalším aktivitám Kosenka získávala další finanční prostředky a používá je na výkupy okolních pozemků. V letošním roce, tedy po 7 letech postupného a nejednoduchého úsilí, se výkupem klíčových pozemků o rozloze 1,7 ha konečně spojily dvě sousední lesní enklávy do jednoho celku. Celková rozloha se již blíží 20 ha. Je to sice úctyhodný kus lesa, ale nicméně do velikosti 30 ha, při které by mohl být budoucí prales životaschopný i při změnách v okolí, jedna třetina stále schází. Jde o následování hodný příklad a každý z nás může svým přispěním zachovat další kus krásného lesa, který jinak skončí na pile. Ščúrnica už teď má i přes své „mládí“ vzhled pralesa a vstup do ní je volný. Přispět můžete na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 pod specifickým symbolem 103 (www.mistoproprirodu.cz, www.zachranles.cz). Jeden metr čtverečný pro orientaci byl přibližně v ceně 20 Kč, 10 m² se dalo vykoupit za 200 Kč a tak dále. Každý metr čtverečný okolního lesa, který přibude k vykoupené rozloze navíc, je velmi cenný. Ščúrnicou je rezervace nazvaná podle studánky, která se tam nachází, a je dostupná z Valašských Klobouk po zelené značce. Za návštěvu rozhodně stojí, stejně jako celá intenzivního turistického ruchu stranou stojící severní část Bílých Karpat.

Ivo Dostál

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu