Čtení na tyto dny

Na dlani

Javorový list
přikryl město dlaní
a obrátil dlaň do všech koutů

Listem rozsvěcené světlo
puká brázdami smogových ulic
líhnoucími karburátory

V listu je vzkaz
abychom kmenům podali ruce

List nese varování
že nad kameny vyrvanými v lomech
jsou plíce města zaprášené

(Jindřich Zogata) 

 

Countdown ve Veronice


Mojmír Vlašín, Jana Tesařová, č. 5/2010, s. 30-31

ZO ČSOP Veronica přistoupila ke Countdown 2010 v roce 2008 jako zatím jediná organizace v ČR. Základní informace o této mezinárodní iniciativě poskytují naše internetové stránky www.veronica.cz/countdown.

Netopýři a užovky

Naším příspěvkem je mimo jiné péče o tři zimoviště netopýrů a vrápenců lokalizovaná v oblasti přírodního parku Bílý potok a o jedno zimoviště na řece Loučka nad Tišnovem. Jedním z nich je štola Stříbrnice, kterou dlouhodobě sledujeme a staráme se o ni. Štola je součástí mezinárodního zimního monitoringu netopýrů (viz například www.ceson.org). Zimní sčítání zde provádíme 28 let se dvěma vynechávkami v letech 1997 a 2005. V roce 2002 neznámý pachatel vylomil mříž a pronikl do podzemí. Ještě v tomtéž roce jsme zimoviště opět zabezpečili. V roce 2005 byl zničen uzavírací mechanismus, ale pachatel se dovnitř nedostal. Teprve v létě 2006 bylo uzavření štoly opraveno tak, abychom mohli provádět zimní sčítání. V následujících letech byl vstup do štoly opakovaně atakován a několikrát úspěšně překonán. V současné době nejsme schopni udržovat zimoviště trvale zabezpečené, a tak je pro netopýry méně atraktivní. V letech 2008 až 2009 byla štola bohužel otevřená a docházelo k vyrušování zimujících zvířat, až nyní se nám podařilo opět štolu uzavřít. Dlouhodobé sledování jednoznačně potvrzuje, že uzavírka štoly vedla ke zvýšení počtu zimujících kriticky ohrožených druhů netopýrů a vrápenců.

Spolu se správou CHKO Moravský kras a dalšími organizacemi pravidelně v září pořádáme Evropské noci pro netopýry (letos v areálu jeskyně Výpustek). Akce má vždy velký ohlas a vysokou účast (přes 300 návštěvníků, z nichž asi 40 % tvoří děti). Součástí jsou ukázky živých netopýrů, přednáška o jejich ochraně a podobně.

Ve spolupráci se správou Národního parku Podyjí pokračujeme v péči o nejvýznamnější lokalitu užovky stromové v ČR - vinici Šobes. Podíleli jsme se na úpravě suchých zídek a výstavbě speciálního líhniště pro tyto vzácné hady. Podle schváleného záchranného programu tohoto plaza jsme zahájili některé akce i v oblasti Bílých Karpat (ochrana při migraci, stavba líhniště).

Stromy vánoční…

Věnujeme se také navracení původních druhů dřevin do přírody. Ročně se v naší republice prodá přes milion řezaných vánočních stromků. Po Vánocích se stávají odpadem, který se obtížně likviduje. Jedle bělokorá je náš původní strom, který z našich lesů téměř vymizel. Kdysi bývala naší nejhojněji zastoupenou jehličnatou dřevinou. Zaujímala 15-20 % rozlohy našich lesů. V roce 1990 už to bylo pouze 1,3 %! Náš projekt Živé vánoční stromky spočívá v prodeji vánočních jedliček v květináči a jejich výsadbě do lesního porostu v následujícím roce. Ve spolupráci s dalšími brněnskými organizacemi se tak ročně prodá okolo 800 sazenic. Naše jedličky vysazujeme za Soběšicemi do lesa s certifikátem šetrného lesního hospodaření FSC. V průměru se do lesa vrací 1/3 prodaných stromků.

…i ovocné

Ochraně biodiverzity se věnujeme i na našem pracovišti Centrum Veronica Hostětín, zejména snahou o zachování ovocnářské tradice. Pěstováním ovoce si lidé zajišťovali vitamíny a cukr, ale také po generace spoluutvářeli nádhernou krajinu Bílých Karpat, zdobenou sady a alejemi, starými stromy v záhumencích i solitérními stromy na pastvinách. Znalosti a zvyky spojené s ovocnářstvím jsou v souvislosti se změnami životního stylu a celosvětovou globalizací ohroženy.

Veronica navazuje na činnost dalších organizací (ČSOP Bílé Karpaty, ČSOP Kosenka, Správa CHKO Bílé Karpaty ad.) a řady odborníků i nadšenců, kteří se o ovocnářství zajímají. Díky podrobnému mapování například víme, že v Bílých Karpatech roste přes 250 odrůd jabloní! Tato obrovská biodiverzita neboli pestrost různých vlastností je důležitá jak pro přírodu, tak pro člověka - zejména pro budoucí šlechtění odrůd rezistentních vůči chorobám, škůdcům, případně výkyvům počasí, což je aktuální s přicházejícími vlivy globální změny klimatu. Některé z odrůd jsou zachovávány v genofondových sadech, ale je lepší, pokud o odrůdy pečují pěstitelé ve svých zahradách či sadech.

Pro zachování ovocnářských tradic je důležité vzdělávání a osvěta. Centrum Veronica Hostětín ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně pořádá semináře různého zaměření a délky - jarní semináře věnované řezu ovocných dřevin, týdenní letní školu ochrany krajiny, zaměřenou na ekologické a extenzivní pěstování ovoce, podzimní seminář na téma bohatství odrůd a zpracování ovoce. Obsahují i praktické části - exkurze do sadů, sušíren, ovocné školky zaměřené na staré odrůdy ovoce apod. Pokud tomu přeje roční doba, lze si v sadech vyzkoušet nůžky nebo roubovací nůž.

Mošty nejen pro děti

Kromě těchto akcí pro dospělé si mohou přijít na své i školní děti při výukovém programu Piju mošty, což Ty? Pro širokou veřejnost je určena Jablečná slavnost (každoročně poslední neděli v září), kde se kromě kulturního programu a řemeslného jarmarku točí vše kolem ovoce - probíhá výstava ovocných odrůd, moštování na všechny způsoby, přehlídka jablečných moučníků a zábavně-poučné hry pro děti i dospělé.

V neposlední řadě se snažíme biodiverzitu zachovat tím, že podporujeme zpracování ovoce. Budou-li mít sadaři a zahrádkáři odbyt na trhu, budou mít i větší motivaci se o staré sady starat a vysazovat nové. Proto Veronica společně s dalšími organizacemi sdruženými v Občanském sdružení Tradice Bílých Karpat v roce 2000 spustila hostětínskou moštárnu. Ta vyrábí a na trh dodává přednostně BIOmošty z jablek sbíraných v sadech registrovaných ekologických zemědělců na území chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, která je současně biosférickou rezervací UNESCO. Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat poskytuje i poradenství začínajícím ekologickým sadařům.

Osvěta a umění pro přírodu

Loni jsme se pustili do projektu výukového sadu. Pozemek za vzdělávacím střediskem a moštárnou, kde rostou staré i nově vysázené ovocné stromy, postupně dotváříme do podoby ovocnářské učebny pod širým nebem. Připravujeme informační panely, popisy odrůd a prvky pro podporu biodiverzity (domečky pro včely a čmeláky, hady, ještěrky, ptáky apod.). Velmi nám pomohla více než stovka výtvarníků, jejichž díla se pro tento účel vydražila v benefiční aukci Nadace Veronica. Projekt byl podpořen také programem spolufinancovaným Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR. Můžete pomoci i vy - například účastí na některé z akcí, během nichž úpravy sadu plánujeme. Předem děkujeme!


RNDr. Mojmír Vlašín (1954) - garant programu ochrany přírody a krajiny Ekologického institutu Veronica, mojmir.vlasin(zavináč)veronica.cz
Mgr. Ing. Jana Tesařová (1977) - ředitelka Centra Veronica Hostětín, jana.tesarova(zavináč)veronica.cz

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu