Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Filip Knopf: Obce, právo a moc, 1904 – heslo „Silnice“


č. 2/2008, s. 2-3

§ 1Podél veškerých silnic říšských, zemských, okresních a obecních musejí být aleje, nebo kde nemohly by býti, aspoň jednoduchá stromořadí, vyjímajíc části, které vedou osadami s uzavřenými řadami domů nebo lesy.

§ 2Politické obce jsou povinny na svém území nové aleje nebo jednoduchá stromořadí vysázeti a zřízená již doplňovati, pěstovati, housenky z nich sbírati a vůbec v dobrém stavu je udržovati…

§ 3Stromy silniční buďtež zpravidla šikmo proti sobě, aby vzdálenost ode dna příkopu činila nejméně 20 cm a aby stromy vysokokmenné, jejichž koruny do šířky se rozprostírají, jako např. jabloně, hrušky, třešně atd. až na 10 metrů, ovocné stromy s nižší korunou jako švestky, višně atd. až na 6 metrů a plané stromy až na 12 metrů od sebe byly vzdáleny a v stejné čáře stály.

§ 4Kde podnebí a půda toho dopouští, mají se zpravidla vysazovati stromy nesoucí ovoce poživatelné; nedopouští-li toho, buďtež vysazovány plané stromy ovocné nebo lesní, ale co možná takové, které jsou vysokokmenné a mají širokou korunu.

§ 5Na vysazování budiž užito stromků zdravých a rovných, v pni 2 m vysokých a nejméně 3 cm silných.
K ochraně každého stromku budiž zaražen kůl, výšce a síle stromku přiměřený, alespoň 8 cm silný a 2 m nad povrch půdy vynikající, na dolejším konci opálený, z kterého dříve byla kůra loupána a k němuž se stromek přiváže tak, aby se kůlu nedotýkal.

§ 6Silniční stromy se vysazovati mohou podle povahy půdy, podnebí a dle druhu stromků na podzim i z jara. Vysazují-li se z jara, buďtež jamky k tomu potřebné vykopány již na podzim nebo v zimě předcházející.
Je-li půda špatná, budiž do jamky, dříve než se strom vysadí, dána pokud možno vysoká vrstva úrodné prsti.

§ 7Kdo by neuposlechl v tom, co obecní představenstvo v základě ustanovení §§ 1-6 nařídí, trestán budiž pokutou peněžitou od 5 do10 zl. …

§ 8Zakazuje se stromy svémocně klestiti, jakož i jednotlivé stromy, celé aleje nebo stromořadí nebo značně souvislé jejich části káceti.
Stromy se nesmějí klestiti tou měrou, aby se zohyzdil strom aneb se ohrozilo další jeho trvání.

§ 9Kdyby ohledy veřejné, zvláště pak nepřerušené trvání telegrafního spojení toho vyžadovaly, aby stromy silniční se oklestily nebo odstranily, jest zapotřebí, aby k tomu svolilo c.k. místodržitelství, pokud jde o silnice říšské, a správa silnic, pokud jde o ostatní silnice veřejné, a aby se to provedlo pod dozorem orgánů zřízených pro dohled k silnicím. Pařezy stromů pokácených buďtež bez prodlení vykopány a jamky zasypány.

§ 10Poškození alejních stromů nebo kůlů, jakož i odklizení těchto kůlů tresce se pokutou od 5 do 20 zl. A mimo to má se za každý poškozením zničený strom dáti náhrada 10 zl. Nemůže-li pachatel platiti, uloží se mu místo pokuty peněžité trest vězení, a sice za každých 5 zl. den vazby.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu