Čtení na tyto dny

Pocta

Byli jsme vyznamenáni.

Nu ano,
letos na jaře
dostalo se nám mimořádné výsady.
V koruně naší borovice
založil si hnízdo pár pěnkav.

Já ovíván
přelety dříve vzácnými jak šafrán
jen popelím se v poctě důvěrou,
ty co chvíli zase kladeš na ústa
prst v roli starostlivé strážkyně.

A oběma nám duše obrůstají prachovými pírky.
A oběma nám jde k duhu
tohle filigránsky něžné sousedství
v zeleném velkoměstě veškerenstva.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Dohoda o bezzásahových lesích


č. 4/2009, s. 13

V roce 2002 byla uzavřena mezi Správou chráněných krajinných oblastí ČR (dnes Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR) a Lesy České republiky, s.p., Dohoda o spolupráci při vymezování lesních porostů ponechávaných samovolnému vývoji a lesních porostů bez provádění hospodářských zásahů ve zvlášť chráněných územích a zajištění jejich monitoringu (Dohoda), která byla jako smlouva o spolupráci aktualizována 21. října 2008. Cílem Dohody je vytvořit reprezentativní soubor lokalit, v nichž budou přírodě blízké lesní porosty ponechány samovolnému vývoji. Lokality jsou pravidelně monitorovány a získané poznatky o přírodních procesech jsou využívány pro rozvoj přírodě blízkých forem lesního hospodaření a pro stanovení managementu chráněných území.

Vhodné lokality jsou přednostně vyhledávány v národních přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a na území CHKO i v přírodních rezervacích, případně v 1. zónách CHKO. Návrh na základě Dohody společně připravují daná správa CHKO a územně příslušná lesní správa či lesní závod Lesů ČR, s.p., které mají z pohledu lesního hospodářství i ochrany přírody o konkrétním území a jeho dosavadním vývoji největší znalost. Jako potenciálně vhodné jsou vybírány jen ty lesní porosty, u nichž současná dřevinná skladba odpovídá stanovištním podmínkám a nebyla v minulosti úmyslnou činností člověka významně změněna. Kromě dřevin, které byly v přirozené skladbě dominantní, musí být v lokalitě zachován alespoň minimální podíl přimíšených dřevin přirozené skladby a současně zastoupení geograficky nepůvodních druhů dřevin vnesených člověkem nesmí překročit 10 %. Porosty s vhodnou druhovou skladbou i strukturou věkovou (zastoupení odlišně starých částí, které se různě, ne však schematicky střídá) a prostorovou (tvorba etáží, rozdílný stupeň proředění porostu) musí v lokalitě převládat. Z důvodu celistvosti lokality mohou být v malé míře zařazeny i porosty, jejichž skladba byla člověkem významně změněna a které je vhodné ponechat samovolnému vývoji až po provedení konkrétních zásahů (např. redukce nežádoucí geograficky nepůvodní dřeviny výchovou, vnesení chybějící dřeviny podsadbou) v horizontu 10 (výjimečně 20) let.

Návrh je posouzen společnou expertní komisí, která hodnotí lokalitu z hlediska reprezentativnosti, posuzuje náměty na provedení konkrétních zásahů v člověkem výrazně pozměněných částech a doporučuje vhodný interval provádění monitoringu. Po zajištění případných nezbytných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (např. o neprovádění zalesnění nebo nezpracovávání kalamity) je pro danou lokalitu podepsána dohoda, která podrobně specifikuje vymezení, další režim péče a monitoring lokality.

Monitoring lokalit zajišťuje s využitím nejmodernějších metod odborná skupina pracovníků oddělení ekologie lesa Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ). Základní součástí monitoringu, který probíhá podle jednotné metodiky vytvořené a ověřené v rámci řešení projektu Výzkum a shromáždění poznatků o rozšíření a stavu přírodních lesů v ČR, jsou podrobná šetření v síti inventarizačních ploch a na vybraném jádrovém území. Inventarizační plochy o rozloze 0,05 ha jsou v lokalitě rozmístěny ve čtvercové síti a slouží pro statistické vyhodnocení. Na každé ploše se provádí podrobná dendrometrická měření stojících stromů i mrtvého dřeva, zjištění rozsahu a kvality přirozené obnovy dřevin a fytocenologický snímek vegetace. Jádrové území je pro lokalitu charakteristická plocha velikosti 1 ha (případně v lokalitách více diferencovaných dvě plochy o rozloze 0,50 ha), na které jsou podrobněji zkoumány prostorové vazby v porostu včetně zaměření pozice všech stojících i ležících stromů, ploch zmlazení a na vytyčeném transektu i korunových projekcí.

Od roku 2002 bylo na základě Dohody vybráno k ponechání samovolnému vývoji celkem devět lokalit o celkové výměře 656,8 ha (blíže viz tabulka). Další lokality jsou průběžně vyhledávány, např. v tomto roce byl již podán společný návrh a proběhlo jednání expertní komise v NPR Ve Studeném ve středních Čechách.

 

Na základě dobrých zkušeností z úspěšné spolupráce s Lesy ČR, s.p., začala AOPK ČR jednat také s Vojenskými lesy a statky, s.p., (VLS). AOPK ČR zpracovala a předala VLS návrh, jehož cílem je ještě v tomto roce uzavřít dohodu o spolupráci při ponechávání lesa samovolnému vývoji i pro území ve správě VLS.

 


Ing. Miroslav Dort - vedoucí oddělení CHKO, AOPK ČR, Praha
miroslav.dort(zavináč)nature.cz

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu