Čtení na tyto dny

Pocta

Byli jsme vyznamenáni.

Nu ano,
letos na jaře
dostalo se nám mimořádné výsady.
V koruně naší borovice
založil si hnízdo pár pěnkav.

Já ovíván
přelety dříve vzácnými jak šafrán
jen popelím se v poctě důvěrou,
ty co chvíli zase kladeš na ústa
prst v roli starostlivé strážkyně.

A oběma nám duše obrůstají prachovými pírky.
A oběma nám jde k duhu
tohle filigránsky něžné sousedství
v zeleném velkoměstě veškerenstva.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Evaluace metodik oceňování biotopů v urbánní krajině


Hana Zuchnická, č. 6/2009, s. 33

Dřeviny rostoucí v městském prostředí jsou pro nás často velmi silným přírodním, ale i sociálním milníkem. Zvláště stromy ve městě vnímá většina z nás jako důležité. Pro hodnocení urbánních biotopů se u nás používá několik metodik. Máme možnost ocenit lesní i nelesní porost a jeho ekosystémové i společenské funkce, stanovit cenu solitérního stromu i cenu zcela specifických biotopů. Ekologický institut Veronica v letošním roce zahájil modelový projekt na evaluaci metodik oceňování vybraných biotopů na území města Brna, konkrétně v městské části Řečkovice. Do výzkumu jsme zapojili studenty a studentky Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity a posluchače a posluchačky Humanitní environmentalistiky na Masarykově univerzitě. Projekt byl podpořen Nadací OKD v rámci programu Pro budoucnost. Předmětem projektu bylo posouzení čtyř metodik:

Metodika AOPK ČR byla sestavena pro využití při uplatňování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vyčísluje společenskou (ekologickou) hodnotu dřevin rostoucích mimo les a stanoví kompenzační opatření v případě vzniku újmy.

Oceňování trvalých porostů podle vyhlášky 540/2002 Sb. je vlastně metodický postup oceňování pozemků podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, konkretizovaný zmíněnou vyhláškou jen pro účely ohodnocování okrasných dřevin.

Hesenská metoda upravená profesorem Sejákem umožňuje vyjádření hodnoty biotopů České republiky ve finančních jednotkách. Na základě katalogu biotopů pro soustavu Natura 2000 byl zpracován úplný seznam biotopů v Česku a navrženo jejich bodové hodnocení včetně verbálního popisu a koeficientů pro úpravu bodů v závislosti na konkrétních podmínkách typu biotopu na daném území.

Metodika hodnocení funkcí lesa dle profesora Vyskota je založena na kvantifikaci aktuálních funkčních účinků a potenciálních funkčních schopností lesních ekosystémů.

Při výzkumu během vegetačního období jsme dospěli k několika postřehům. V terénu jsme mohli použít jen tři prvně jmenované metodiky. Metodika hodnocení funkcí lesa dle profesora Vyskota byla v terénu nepoužitelná, protože se na ploše vyskytovala jen sídlištní zeleň, a ne porosty lesa.

Ačkoliv pracovaly čtyři skupiny hodnotitelů, zpracovat celou vymezenou plochu se ukázalo jako časově nezvládnutelné. Na jedné modelové ploše z městské části Brno-Řečkovice reprezentující sídlištní zeleň v částech Duhová Pole, nádraží Českých drah a Horácké náměstí lze však už prokázat, jak velké finanční rozdíly vykazují různé metodiky.

Podle metodiky AOPK ČR měly sledované tři plochy hodnotu 3 894 229 Kč, dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. jen 1 637 802 Kč. Výsledky hesenské metody byly nepřesné, což bylo způsobeno hlavně časem. Určitým aspektům hodnocení by lépe prospělo dlouhodobější pozorování, zvláště co se týče biotopů, kde by se mohly vyskytovat chráněné druhy živočichů. Dala by se zjišťovat jejich migrace, počet a rozvoj či stagnace počtu jedinců. Celkově však byly plochy biotopů dosti jednotvárné, protože se většinou jednalo o sídlištní zeleň. Cenné plochy byly ty „zapomenuté“, kde mohla probíhat samovolná sukcese. Hodnota biotopů byla stanovena na 1 760 125 Kč.

Srovnání různých metodik je zajímavé už proto, že se na dřeviny a jejich biotopy díváme jinýma očima. Oceňování podle metodiky AOPK ČR vypovídá dobře o stavu dřeviny, i když může být do jisté míry subjektivní, je náročnější na odbornou kvalifikaci hodnotitele. Hodnocení podle vyhlášky č. 540/2002 Sb. dostatečně nevypovídá o hodnotě dřeviny, zvláště u keřů je málo kritérií a stromy jsou ve vyšších věkových stadiích cenově diskriminovány. Metodika hodnocení podle profesora Vyskota je velice složitá a v terénu těžko použitelná.

Česká republika dosud nemá jednotnou metodiku hodnotící dřeviny v městském prostředí. Díky našemu pilotnímu projektu tak možná pracovníci úřadů v městských částech, se kterými řešíme asanace stromů a keřů, poznají, jakou hodnotu má jejich majetek v podobě zeleně. Městská část Brno-Řečkovice dostane k dispozici podklad, který srovná nejnovější přístupy k oceňování se staršími a dosud používanými. Výsledkem projektu je modelová inspirace pro obce a sídla v České republice. Vyčíslení ceny konkrétních dřevin může vylepšit přístup měst a obcí k vlastnímu majetku a zlepšit evidenci i prevenci škod na zeleni.

Hana Zuchnická
hana.zuchnicka(zavináč)veronica.cz

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu