Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Podpora energetických projektů z fondů EU – šance pro obce a regiony


Jaroslav Jakubes, č. 3/2007, s. 17-18

Udržitelné využívání energetických zdrojů je na první pohled jen jedním dílkem ve složité skládačce udržitelného rozvoje měst i venkova. Ve svých důsledcích však jde o oblast, která může mít, mimo své jednoznačné praktické přínosy v podobě ušetřených nákladů na energii, také řadu pozitivních přínosů v oblasti ochrany ovzduší a klimatu, spolehlivosti zásobování energií, podpory zaměstnanosti, hospodaření s přírodními zdroji, odpady atd. Projekty energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie se navíc mohou stát „odrazovým můstkem“ k dalším aktivitám v oblasti udržitelného rozvoje v našich městech i na venkově.

Většina opatření a projektů v oblasti energetiky je však finančně velmi náročná, a proto se, alespoň ve veřejném sektoru, neobejdou bez podpory zvenčí. Přitom právě ve veřejném sektoru existuje velmi vysoký potenciál úspor energie ve veřejných budovách, ve zdrojích a soustavách zásobování teplem a rovněž možnosti využití obnovitelných zdrojů energie nejsou zanedbatelné.

Cílem tohoto článku je poskytnout aktuální informace o možnostech podpory z fondů EU pro projekty v oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejném a neziskovém sektoru, a to zejména s ohledem na situaci na českém, moravském a slezském venkově.

Fondy EU

Jednou ze základních politických priorit Evropské unie je podporovat vyvážený rozvoj evropských regionů a odstraňovat rozdíly v úrovni jejich rozvoje. Proto je podporován rozvoj těch regionů, jejichž úroveň nedosahuje v daných kritériích na určitý evropský standard. V této souvislosti se často hovoří o tzv. posilování hospodářské a sociální soudržnosti. Tato politika EU je realizována zejména prostřednictvím Strukturálních fondů, Fondu soudržnosti (Kohezního fondu) a dalších finančních nástrojů. Hlavními oblastmi podpory jsou ochrana životního prostředí, snížení nezaměstnanosti, rozvoj lidských zdrojů, zlepšení infrastruktury či restrukturalizace průmyslu apod. Po vstupu do EU se v současné době nacházíme na začátku dalšího programovacího období, které pokrývá rozmezí let 2007-2013.

Operační programy

Pro získání prostředků z rozpočtu Evropské unie jsou pro období let 2007-2013 připraveny programové dokumenty, ve kterých jsou jasně určeny priority, jež bude ČR společně s EU podporovat. Pomoc ze Strukturálních fondů a Kohezního fondu je pak realizována pomocí tzv. Operačních programů.

Z pohledu obcí a regionů i z hlediska dostupných finančních prostředků je nejvýznamnějším operačním programem Operační program Životní prostředí (OPŽP), který je zaměřen na podporu opatření v oblasti životního prostředí ve veřejném a neziskovém sektoru a zahrnuje podporu investičním projektům na úspory energie i využití obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Dalším důležitým operačním programem je Operační program Podnikání a inovace (OPPI) a jeho podprogram Eko-energie, který rovněž zahrnuje podporu investičním projektům na úspory energie i využití OZE, ale je zaměřen pouze na podnikatelské subjekty.

Podpora projektům využití OZE je v příhraničních regionech možná i v rámci Operačních programů Přeshraniční spolupráce (dříve Iniciativa Společenství INTERREG IIIA).

Pro rekonstrukce bytového fondu včetně opatření na úspory energie je možno získat podporu z Integrovaného operačního programu. Podpora je ale omezena pouze na města s více než 20 tisíci obyvateli, s vysokou nezaměstnaností a dalšími nepříznivými sociálními indikátory.

V sektoru zemědělství lze vyžít podpor z Programu rozvoje venkova, který v období 2007-2013 poskytuje prostředky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Operační program Životní prostředí

Z hlediska dostupných finančních prostředků i z hlediska svého zaměření je pro veřejný sektor nejvýznamnější Operační program Životní prostředí. Gestorem OPŽP je Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP), administrátorem podpory bude Státní fond životního prostředí (SFŽP).

Programový dokument OPŽP připravilo Ministerstvo životního prostředí ČR, v polovině listopadu 2006 byl schválen vládou a začátkem března 2007 byl předán Evropské komisi k formálnímu hodnocení. Tímto datem začíná tříměsíční projednávání dokumentu a po jeho schválení Evropskou komisí a případném vypořádání připomínek bude zveřejněna finální verze a předpokládané termíny výzev k podávání žádostí. Předpokládá se, že první výzvy pro podávání žádostí o podporu budou vyhlášeny ve druhé polovině roku 2007.

Na Programový dokument OPŽP navazuje svým obsahem tzv. Implementační dokument, který mimo jiné bude obsahovat podrobné informace o oblastech podpory včetně specifikace podporovaných opatření, příjemců podpory, podmínek pro její poskytnutí a kritérií pro posuzování žádostí o podporu. Vzhledem k úpravám, které se v současné době provádějí, není Implementační dokument momentálně dostupný.

Opatření na úsporu energie a využití OZE budou v rámci OPŽP poskytována v rámci dvou kapitol - tzv. „Prioritních os“: Prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a zejména v rámci Prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie.

Obě dvě tyto Prioritní osy jsou financovány z Fondu soudržnosti, což znamená, že podpora pokrývá území celé ČR (tedy včetně území hlavního města Prahy, které není pokryto ze Strukturálních fondů). Další výhodou je, že výše podpory z Fondu soudržnosti může dosáhnout až 85 % uznatelných nákladů na projekt. Na druhou stranu nevýhodou je, že z Fondu soudržnosti nemohou být poskytnuty prostředky na opatření související s bydlením - projekty v bytových a rodinných domech budou tedy z podpory s nejvyšší pravděpodobností vyloučeny.

Kdo může být příjemcem podpory z OPŽP?

Podpora bude poskytována nepodnikatelským subjektům, tj. obcím, krajům, příspěvkovým organizacím a organizačním složkám obcí, měst a krajů, svazkům obcí, státním organizacím, obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením, církvím apod.

Jaké projekty budou podporovány?

V rámci Oblasti podpory 2.1, která je zaměřena spíše na opatření ke snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší, budou podporovány projekty úspor energie ve zdrojích na fosilní paliva:

  • Rekonstrukce spalovacích zdrojů na fosilní paliva, výměníkových a předávacích stanic.
  • Snížení ztrát, rekonstrukce a rozšíření systémů CZT.
  • Snížení tepelných ztrát budov při současné rekonstrukci zdroje a zachování spalování fosilního paliva.

V rámci Oblasti podpory 3.1. budou podporovány projekty využití OZE:

  • Výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární fototermické systémy).
  • Výstavba či rekonstrukce centrálních a blokových kotelen využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic. V případě komplexních řešení bude podporována i kombinace s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie. Podporována bude samozřejmě i kombinovaná výroba elektřiny a tepla z OZE.
  • Výstavba zařízení pro výrobu elektřiny z OZE (fotovoltaické systémy, větrné elektrárny, elektrárny spalující biomasu, malé vodní elektrárny).

V rámci Oblasti podpory 3.2 budou podporovány projekty úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, které budou zahrnovat:

  • Zateplení obvodových konstrukcí budov, výměna či rekonstrukce otvorových výplní.
  • Rekonstrukce otopných soustav a rozvodů teplé vody v kombinaci s rekonstrukcí zdroje tepla.
  • Implementace měřicí a regulační techniky v systémech vytápění a chlazení.
  • Aplikace technologií na využití odpadního tepla.

V rámci OPŽP byla navržena ještě Oblast podpory 3.3, zahrnující podporu pro fyzické osoby formou grantových schémat na environmentální šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody. Podpora fyzickým osobám ale nebude s největší pravděpodobností schválena Evropskou komisí vzhledem k tomu, že z Kohezního fondu nemůže být poskytována podpora do oblasti bydlení.

Jaká je forma, výše a další podmínky pro poskytnutí podpory?

Podpora bude poskytována formou dotace. Minimální výše způsobilých výdajů na projekt je 1 mil. Kč na projekty využití OZE a 0,5 mil. Kč na projekty úspory energie.

Maximální kumulovaná výše podpory z OPŽP a Národních programů na projekt je až 90 % (max. 85 % z Kohezního fondu + 5 % z Národních programů SFŽP), tj. minimální spolufinancování z vlastních zdrojů žadatele je 10 %.

Žádosti o podporu nebudou přijímány průběžně, ale jejich příjem bude probíhat formou výzev pro podávání žádostí. Proto se všem potenciálním žadatelům o podporu vyplatí sledovat aktuální informace v tisku a na internetu a prostudovat si příslušné dokumenty, které definují podmínky pro získání podpory z OPŽP (v definitivní podobě budou ke stažení na www.sfzp.cz, www.env.cz).

Jaké jsou nezbytné předpoklady úspěšné žádosti o podporu?

Nezbytným předpokladem úspěšné žádosti o podporu je projektový záměr, který je v souladu s prioritami a podmínkami OPŽP a je tedy přijatelný pro poskytnutí podpory. Výhodou je již předem zpracovaný energetický audit projektu, který bude nezbytnou přílohou žádosti, případně i studie proveditelnosti. Náklady na zpracování energetického auditu jsou navíc uznatelnými náklady projektu.

Dalšími důležitými podmínkami je zajištěné spolufinancování, přiměřenost a způsobilost nákladů, soulad s místními a krajskými koncepcemi a široká podpora projektu v okolí. Důležité je rovněž zvážit požadavky kladené na žadatele a jeho časové a odborné možnosti - v případě potřeby je možno využít služeb řady externích komerčních konzultantů a zpracovatelů žádostí.

Důležité je ovšem nevěřit nikomu, kdo vám slibuje jistotu získání dotace - systém výběru projektů spolufinancovaných z fondů EU je transparentní, hodnocení projektů probíhá podle předem daných kritérií a je důsledně kontrolováno interními a externími audity. Šanci na získání podpory však značně zvýší kvalitní, dobře zvážený a zpracovaný projektový záměr, který je správně věcně i formálně zpracován a v ideálním případě i předem konzultován s administrátorem OPŽP - Státním fondem životního prostředí ČR.

 


Jaroslav Jakubes - Enviros, Praha

Článek byl zpracován v rámci projektu Energy 4 Cohesion, jehož cílem je podpora regionům při realizaci projektů úspor energie a využití OZE podpořených z fondů EU.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu