Čtení na tyto dny

Bivak podle Platóna

(Jaromíru Tomečkovi)

Sedím v jeskyni
u skromného ohníčku
a navzdory možné pokutě
sleduji odrazy
na vápencové kůži skály

Platónova jeskyně
v lůně Moravského krasu

Ale odrazy nejsou stínem skutečnosti

Povolání: Romantik
Již bez místa
neboť romantismus
jest důvodem
k odebrání svéprávnosti
Tudíž: Bez nároků na honorář a penzi

Sedím v jeskyni
Neskutečné odrazy
skutečně krásné chvilky

(Jaroslav Kvasnica) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

The New Forest


Tereza M. Skříšovská, č. 5/2007, s. 20-21

Kdo někdy navštívil New Forest, potvrdí, že je to živoucí a stále se měnící krajina plná tajemství, která čekají na odhalení. Poníci, koně a dobytek se zde pasou volně a vytvářejí tak mozaiku životního prostředí pro nejrůznější druhy rostlin a živočichů. Hlouběji v lese lze narazit na jelení zvěř ukrývající se pod věkovitými duby a buky. New Forest, to jsou překrásné přírodní scenerie jen málo změněné rychle se měnícím moderním okolním světem.

New Forest leží v jižní Anglii - v hrabství Hampshire, mezi městy Hampshire a Bournemouth. Rozkládá se na zhruba 580 čtverečních kilometrech a představuje mozaiku lesů, vřesovišť, bažin, luk a zemědělské půdy.

Jedná se o jedno z nejvýznamnějších míst z hlediska ochrany přírody v Evropě, a to nejen vzhledem ke své rozloze, diverzitě volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, ale především proto, že tato přírodní lokalita se po staletí vyvíjí paralelně s působením člověka a zájem na uchování citlivé rovnováhy neustále narůstá. New Forest je největším územím neobdělávané půdy v nížinné Anglii a obsahuje možná nejbohatší společenství fauny na Britských ostrovech.

Navzdory svému názvu, historie tohoto místa začíná roku 1079, kdy zde Vilém Dobyvatel založil Královskou jelení loveckou oboru, ve které jelení a srnčí zvěř spolu s dalšími druhy zvěře byly chráněny zejména pro účely lovu královské rodiny a několika dalších oprávněných osob. Královská rodina si také rezervovala veškerá práva na těžbu surového dříví, které rostlo na ceně hlavně v období napoleonských válek na přelomu osmnáctého a devatenáctého století, kdy bylo velké množství dubu a buku splavováno do královských loděnic.

Les - ve svém středověkém významu - byl územím s jasně definovanými vlastnickými právy. Nejednalo se tedy nutně o zalesněné území a také nyní je více než polovina oblasti pokryta vřesovišti, lukami a bažinami.

Hlavními dřevinami, které se na lokalitě vyskytují, jsou staré duby a buky, doplňuje je bříza, jasan, borovice lesní, hloh a cesmína. New Forest je dodnes spravován podle starobylých dohod. V minulosti bylo asi 350 zdejších rodin obdařeno zvláštními právy týkajícími se především povolení pastvy na královské půdě a také samotné držby půdy. Některé z těchto rodin stále udržují staré tradice, které zachovávají vzhled krajiny, jenž se za celá staletí změnil jen málo.

Intenzivní pastva dobytka vede ke vzniku nízkých „trávníčků“ zejména na okrajích lesa a na březích řek a potoků. Tlak intenzivní pastvy má za následek růst jen omezeného počtu druhů rostlin na lesní půdě, a přispívá tak k rozvoji velkého množství hub, lišejníků, játrovek a mechů, přičemž mnohé z těchto druhů jsou chráněné.

Co se týče chráněných druhů, v oblasti New Forest se vyskytuje více druhů brouků než kdekoliv jinde na Britských ostrovech. Mezi nejpozoruhodnější bezesporu patří roháč obecný (Lucanus cervus), největší z britských suchozemských druhů hmyzu. Můžete zde také nalézt cikádu chlumní (Cicadetta montana), jediný původní druh cikád v Británii. Hojně se zde také vyskytují sarančata a kobylky. Oblast je významným hnízdištěm mnohých ptáků - vyskytuje se tu budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes), králíček ohnivý (Regulus ignicapillus), křivka obecná (Loxia curvirostra), strakapoud malý (Dendrocopos minor), včelojed lesní (Pernis apivorus), pěnice kaštanová (Sylvia undata), ostříž lesní (Falco subbuteo) a další.

Díky suchým písčitým půdám a teplému létu lákají vřesoviště všech šest původních britských plazů - užovku hladkou (Coronella austriaca), užovku obojkovou (Natrix natrix), ještěrku živorodou (Lacerta viviparis), ještěrku obecnou (Lacerta agilis), slepýše křehkého (Anguis fragilis) i zmiji obecnou (Vipera berus). Četné bažinaté oblasti a tůňky jsou domovem čolka obecného (Triturus vulgaris), čolka velkého (Triturus cristatus), skokana hnědého (Rana temporaria) a ropuchy obecné (Bufo bufo).

V New Forest žijí čtyři druhy vysoké: jelen lesní (Cervus elaphus), srnec obecný (Capreolus capreolus), daněk skvrnitý (Dama dama) a jelen sika (Cervus nippon), který je ale ze jmenovaných druhů nejvíce plachý a je obtížné jej spatřit. Populace jelena siky pochází z několika uprchlých kusů z obory Beaulieu.

Nachází se zde také hojné populace jezevce lesního (Meles meles), lišky obecné (Vulpes vulpes) a dalších savců. Dutiny prastarých tlejících stromů poskytují úkryt třinácti ze šestnácti britských druhů netopýrů.

Zhruba 35 % oblasti je v soukromém vlastnictví, zbytek je pod správou několika organizací, z nichž nejvýznamnější je Forestry Commission, která se zabývá zejména těžbou dřeva na celých Britských ostrovech, jejím posláním je ale také ochrana přírody. Mezi nejzajímavější ze společností zodpovědných za management oblasti patří tzv. verderers (lesmistři). Je tu deset královských lesmistrů, z nichž pět volí místní občané a pět jmenují úřady. Jejich posláním je mimo jiné uvádět do souladu potřeby místních obyvatel s požadavky ochrany přírody a společného užívání. Královští lesmistři jmenují pět zvláštních hlídačů, kteří se střídají ve vykonávání každodenní správy a v péči o dobytek, který se zde volně pase. Dvanáct hajných, které dnes jmenuje Forestry Commission, vykonává řadu povinností při péči o zvěř, v ochraně přírody a rekreaci.

Na lokalitě se volně pase přes tři tisíce polodivokých poníků zvláštního otužilého newforestského plemene. Místní hlídači organizují každoročně tzv. drift (shánění), aby pořídili soupis zvířat, opatřili je značkami majitelů, zkontrolovali jejich stav před zimou a případně podali nezbytné léky. Na pastvu se vyhání také hovězí dobytek, ovce, prasata, koně a osli.

V roce 1969 byla oblast vyhlášena národní přírodní rezervací. Tomu předcházelo vyhlášení oblastí mimořádné přírodní krásy (Area of Outstanding Natural Beauty) v roce 1967. Roku 1971 následovalo jmenování lokality jako oblasti zvláštního vědeckého zájmu (Site of Special Scientific Interest - SSSI) - některé části byly SSSI už od roku 1959. Ramsarská úmluva přinesla v roce 1993 vyhlášení oblasti jako mokřadu mezinárodního významu. Ve stejném roce se New Forest stal také ptačí oblastí podle legislativy Evropské unie známé jako Natura 2000. K vyhlášení evropsky významnou lokalitou došlo o dva roky později, v roce 1995 poté, co byly obě směrnice zahrnuty do britské legislativy ve formě „ochranářské vyhlášky“ (Conservation Regulation) v roce 1994. Roku 2005 se New Forest stal nejmladším britským národním parkem.

Součástí ochrany přírody ve Velké Británii je ve většině případů zpřístupnění lokality veřejnosti, což se setkává s nepochopením u některých ochranářů z jiných zemí. V Británii má ale tato praxe dlouhou tradici a výsledky jsou pozitivní. Také v případě lokality New Forest se zpřístupnění mnohých částí parku zejména pro rekreaci veřejnosti osvědčilo. Turistika a rekreace - pokud je citlivě řízena - s sebou nese příliv financí, které mohou být následně použity ku prospěchu celé oblasti včetně ohrožených druhů.

Oblast poskytuje množství atrakcí, ze kterých si vybere opravdu každý. Největším lákadlem zůstává rozmanitost krajiny a živé přírody. Lze si zde ale také například pronajmout jízdní kolo, zamluvit vyjížďku na koni nebo dokonce vyzkoušet nějaký adrenalinový sport. Doslova každý den se tu něco děje, ať už se jedná o drobnou oslavu organizovanou místními obyvateli, procházku s výkladem průvodce, trh představující místní produkci nebo mezinárodní konferenci. Nejlepším způsobem, jak začít objevování národního parku, je návštěva jednoho z mnohých výborně vybavených informačních turistických center.


Ing. Tereza M. Skříšovská - Bristol, hrabství Avon, Anglie

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu