Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Diplom pro trilaterální ramsarskou lokalitu „Niva na soutoku Morava–Dyje–Dunaj“


Mojmír Vlašín, č. 6/2007, s. 33

Nevládní organizace Daphne, Distelverein a Veronica a příslušná ministerstva České, Slovenské a Rakouské republiky založily trojstrannou ramsarskou platformu. Na osmém zasedání této organizace 15. listopadu 2007 v Bratislavě došlo ke slavnostnímu vyhlášení trilaterální ramsarské lokality na území všech tří států o celkové rozloze 55 380 ha spojenému s udělením diplomu. O vyhlášení mezinárodního mokřadu usilovaly uvedené nevládní organizace za spolupráce WWF International už od roku 1993. Diplomy předala zástupkyně mezinárodního ramsarského výboru Alexia Dufour ze Švýcarska.

Řeky Morava a Dyje tvoří hranici mezi Českou republikou, Rakouskem a Slovenskem. Spolu se svými záplavovými oblastmi představují neobyčejnou hodnotu nejen díky přírodní rozmanitosti, ale mají i významný vědecký, rekreační a vzdělávací potenciál. Toto území bylo zařazeno mezi mokřady mezinárodního významu chráněné Ramsarskou úmluvou a je na seznamu území sítě Natura 2000 (soustava chráněných území evropského významu) ve všech třech zemích.

I přesto čelí v současnosti plánům nepřiměřeného rozvoje, které navrhují zařazení řeky Moravy do vodní cesty kanál Dunaj-Odra-Labe, hrozí zde výstavba čtyř mostů spolu s cestní sítí mezi rakouskou a slovenskou stranou, či znovuotevření otázky vodního díla Wolfsthal. Ochránci přírody zdůrazňují, že navrhované investiční projekty povedou ke snížení přírodní hodnoty území, změně vodního režimu, ztrátě druhové rozmanitosti a k nevratným ekologickým změnám. Kromě toho plánované stavby zničí rekreační možnosti pro místní obyvatele i návštěvníky.

Od společné ochrany si účastníci slavnostního aktu slibují nejen větší prestiž tohoto významného území, ale i sjednocení ochranných podmínek. Tak například zlepšení ochranných podmínek pro ryby v Rakousku či lepší péči o lesní biotopy v Česku.

Mojmír Vlašín

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu