Čtení na tyto dny

Řeky se ptám

kam zmizeli jelci
zpod splavu

Tam zatím dál
stéká čas
Olejové skvrny
se roztékají ve vrásky
a zpod břehů
uniká život

s vodou zbytečně
rozšvihanou vlasci rybářů
stárneš

Je to i moje vina

Kdy jsem naposled
učinil pokání

(Otakar Štěpánek) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Pastva divokých koní v národním parku Podyjí


Tomáš Rothröckl, č. 1/2017, s. 3-5

Na jiném místě (od s. 2) tohoto čísla máte možnost se mnohé dozvědět o projektech společnosti Česká krajina. Tato společnost spolu s institutem Beleco a Biologickým centrem AV ČR připravuje projekt pastvy Exmoorského koně v národním parku Podyjí a jeho ochranném pásmu. Konkrétními pastevními areály mají být Mašovická střelnice a Havranické vřesoviště, každý o rozloze přibližně 30 ha. Projekt je součástí větší akce, která je pod názvem „Military LIFE for Nature“ podporována z evropského programu LIFE a která slouží ke zlepšení podmínek pro evropsky významné druhy a typy přírodních stanovišť.

Znalci Podyjí vědí, že obě lokality jsou velkých rozloh a že je na nich nezbytné v zájmu záchrany unikátních společenstev zajistit speciální ochranářský management. Vyzkoušeno bylo již leccos. Jedním z reálných a perspektivních opatření k péči o tato území bude i přirozená pastva koní. Věříme, že zde bude fungovat déle, než je projektem deklarovaná jeho pětiletá udržitelnost.

V rámci projektu bylo jako nejvhodnější vybráno nenáročné plemeno Exmoorský kůň. Toto primitivní odolné plemeno by mělo v daných podmínkách obstát. Ostatně již dvouleté zkušenosti z Milovic, kde probíhá pilotní projekt na ploše bývalého vojenského výcvikového prostoru, tomu nasvědčují. Malá stáda poníků budou přivezena z Anglie již na jaře 2017 a obsadí zprvu aklimatizační ohrady, které budou vybaveny jednoduchým přístřeškem a napajedlem. Pro pastvinu na Havranickém vřesovišti počítáme se 4 klisnami a jedním hřebcem, na Mašovické střelnici bude 5 klisen a hřebec. V průběhu let se počty koní zvýší o přirozený přírůst hříbat. Koně budou pochopitelně pod stálým chovatelským dohledem. Zajištěna bude pouze základní veterinární péče. Kromě mimořádných událostí se nepočítá s veterinárními zákroky či preventivními veterinárními zásahy, které jsou obvyklé v běžných chovech. Po nezbytné čtyřtýdenní karanténě budou koně postupně vypuštěni do jednotlivých vnitřních pastevních sektorů uvnitř areálu, spásat území tak budou po etapách. To mimo jiné umožní i monitoring efektivity a intenzity zásahu. Pastva bude extenzivní, předpokládají se 2-3 koníci na hektar. Jejich jedinou potravou bude v místě rostoucí vegetace, zejména vysokostébelnaté trávy (např. třtina křovištní), v zimě i dřeviny (např. růže šípková, trnky). Ve volnosti budou trávit celý rok, zima jim nečiní problém.

V roce 2016 proběhla úspěšně potřebná jednání v zájmu získání souhlasů vlastníků pozemků. Většina ploch v obou areálech náleží státu a příslušná s nimi hospodařit je Správa NP Podyjí. Tato organizace spolu s nositeli projektu v současné době projednává záměry s dalšími dotčenými subjekty, zejména honebními společenstvy a mysliveckými sdruženími. Zajišťuje formou besed s občany nezbytné informace pro místní a spolupracuje s realizátory při zajišťování technické infrastruktury obou pastevních areálů.

Oba areály budou ohrazeny požadavkům bezpečnosti odpovídající ohradou na bázi elektrického ohradníku upevněného na masivních štípaných akátových kůlech. V ohradě budou průlezy pro zvěř, průchody pro obsluhu, popřípadě roštové vjezdy pro techniku. Právo myslivosti není dotčeno, uvnitř areálů však nebude možno zvěř přikrmovat či jakkoliv vnadit. Do budoucna se počítá s možností pozorování koní, návštěvníci budou mít přístup na určitá místa v jasně stanoveném režimu. Bude však nekompromisně vyžadován přísný zákaz krmení zvířat. V zájmu projektu budou provedeny i drobné přeložky značených turistických tras pro pěší a pro jezdce na koních.

Věříme, že vyslanci Jejího královského Veličenstva účinným způsobem pomohou péči o ohrožené lokality národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma.

Tomáš Rothröckl

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu