Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Seminář "Implementace soustavy Natura 2000"


Jan Brandejs, č. 4/2006, s. 12-14

Ve dnech 3.-5. dubna 2006 se konal v Židlochovicích mezinárodní seminář nazvaný Implementace soustavy Natura 2000 u organizací státních lesů v EU. Jeho pořadatelem byly Lesy České republiky, s. p.

Seminář byl zaměřen k aktuálním otázkám a úkolům, které realizují lesní podniky v jednotlivých zemích Evropské unie při zabezpečování celoevropské soustavy ochrany přírody Natura 2000. Zúčastnili se ho zástupci lesních podniků, vysokých škol, vědecko-výzkumných pracovišť a ochranářských institucí a organizací z 10 zemí - České republiky, Francie, Polska, Spolkové republiky Německa, Rakouska, Irska, Estonska, Lotyšska, Litvy a Finska. Přítomen byl rovněž RNDr. Ladislav Miko, ředitel generálního ředitelství ochrany přírodních zdrojů Evropské komise v Bruselu, který své vystoupení zaměřil ke stávajícím a budoucím možnostem financování managementu prvků soustavy Natura 2000, k možnostem kompenzace za zvýšené náklady pro majitele a uživatele pozemků a snažil se ve svém vystoupení odpovědět na řadu otázek pokládaných v souvislosti s vyhlašováním jednotlivých prvků této soustavy. Kromě problematiky vlastního financování zdůraznil nutnost otevřeného dialogu mezi vlastníky pozemků a ochranou přírody ohledně managementu jednotlivých prvků této soustavy.

V průběhu semináře prezentovali zástupci jednotlivých organizací své přístupy a zkušenosti z realizace soustavy Natura 2000 ve státních lesích svých zemí. Následně proběhlo jednání ve třech sekcích, které sledovalo základní tematické oblasti a problémové otázky implementace soustavy Natura 2000. V těchto pracovních skupinách byly řešeny otázky participace jednotlivých státních a nestátních organizací na vytváření či ovlivňování tvorby a managementu soustavy Natura 2000. Dále na komplementaci současných a potenciálních finančních zdrojů pro financování implementace a reálného fungování prvků a následně souhrn možných restrikcí využití krajiny a přírodních zdrojů v prvcích Natura 2000.

Pozornost a následné vysoké hodnocení účastníků vyvolalo vystoupení poslance PSP ČR a zároveň nově jmenovaného ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Františka Pelce, věnované aktuálním otázkám tvorby managementu v prvcích soustavy. Pelc zdůraznil, že hlavní úkol hospodaření zůstane na správcích a majitelích lesů, bez jejichž aktivní účasti by byla realizace cílů soustavy ztížena. I když v mnoha případech nedojde k zásadním změnám v hospodaření, je nutný dialog mezi všemi zainteresovanými stranami. Představil Agenturu ochrany přírody a krajiny a v závěru příspěvku připomenul, že nejrozsáhlejšími ekosystémy v soustavě Natura 2000 jsou právě ekosystémy lesní.

Závěry jednání sekcí byly diskutovány na společném jednání, účastníci semináře poté přijali společnou deklaraci. Ta mimo jiné připomíná současný stav, kdy jsou státní podniky omezeny při získávání příspěvků z fondů EU. Své požadavky nicméně hodlají prosazovat prostřednictvím Asociace evropských státních lesů, která vznikne počátkem května letošního roku. Přínos semináře zhodnotil také Ing. František Koníček, pověřený řízením státního podniku LČR. Ocenil význam zmíněného setkání pro státní lesní podniky v jednotlivých zemích i pro společné naplňování soustavy Natura 2000 v Evropské unii. Zmínil se i o tom, že seminář přispěl k vyjasnění některých sporných stanovisek a že státní podnik se bude v rámci svých možností podílet na diskusi o implementaci a budoucím managementu prvků soustavy Natura 2000.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu