Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Sbírky a aukce pro přírodu v ČR


Tomáš Růžička, č. 1/2010, str. 27

Získávání podporovatelů prostřednictvím „prodeje“ stromů v pralese na Čergově přímo inspirovalo sdružení Čmelák - Společnost přátel přírody z Jizerských hor, které se rozhodlo podobným způsobem jako VLK na Slovensku vykoupit les na Ještědském hřebeni. Na rozdíl od jedlobučiny a bukojavořiny v dnešní rezervaci Vlčia, jde pod Ještědem o smrkovou monokulturu, kterou se Čmeláci rozhodli postupně přeměnit na tzv. nový prales.

Se sbírkou začala tato nezisková ekologická organizace v roce 2004, kdy vykoupila prvních 7 ha. Dnes má přes 4 000 podporovatelů a vlastní na čtyřech oddělených plochách 25 ha. Na rozdíl od svých východoslovenských kolegů nenabízí „k prodeji“ jednotlivé stromy, ale plochu. Orientačně na výkup a přeměnu 30 m² smrkové monokultury stačí 360 Kč. Od června 2004 se tak podařilo získat podporu ve výši přesahující 3 mil. Kč. Kromě individuálních dárců projekt přitahuje i stovky dobrovolníků z ČR i zahraničí a konečně i zájem fi rem, které stále více vyhledávají v rámci své sociální odpovědnosti projekty, jako je Nový prales. Jen v roce 2009 se tu vystřídalo 10 fi rem, jejichž zaměstnanci, včetně managementu, zde pracovali jako dobrovolníci.

V roce 2003 přišla s velmi podobným záměrem i ZO ČSOP Kosenka se svou Ščúrnicou. Za dobu existence její sbírky se podařilo od individuálních dárců vybrat 2,4 mil. Kč a vykoupit již 17 ha bělokarpatského lesa. Záměrem valašskoklobouckých ochranářů je postupně vytvořit přírodě blízký les v lokalitě Ščúrnica a ochránit před těžbou až 120 let staré jedle.

Výkupy pozemků za účelem ochrany přírody má za cíl i celostátní sbírka Českého svazu ochránců přírody Místo pro přírodu. S prvním oslovením potenciálních dárců ČSOP velmi pomohl grant z předvstupních fondů EU, díky kterému byla připravena informační kampaň a zahájena veřejná sbírka. Od jara 2003 se podařilo na výkupy od individuálních dárců získat celkem 6,6 mil. Kč (z toho 2,4 mil. Kč bylo poukázáno přímo na les Ščúrnica - regionální kampaň ZO ČSOP Kosenka totiž využívá celostátní sbírku ČSOP). Z těchto prostředků bylo dosud vykoupeno 68 ha na 12 místech České republiky. Jde o rašeliniště a podmáčené louky, mokřady, stepní stráně, horské louky nebo lužní či již zmíněný horský les Ščúrnica. Tyto pozemky jsou sice ve vlastnictví Českého svazu ochránců přírody, nezbytnou systematickou péči, tak aby nedocházelo ke ztrátě jejich přírodních hodnot, ale zabezpečují místní pozemkové spolky.

Snaha zachránit jedlobukový les Ščúrnica vyprovokovala hned v roce 2003 Nadaci Veronica k uspořádání předvánoční aukce, která založila novou tradici získávání fi nančních zdrojů na výkup pozemků a ochranu přírody. Spolupráce s řadou našich umělců přinesla během sedmi ročníků 2,1 mil. Kč. V roce 2004 byl výnos věnován na výkup poslední části lužního lesa svratecké nivy v Brně - v Černovickém hájku. Z prostředků získaných během aukčního večera a v následující internetové aukci v roce 2008 bylo do konce roku 2009 vykoupeno přes 15 ha mokřadních květnatých luk na Vysočině, které pravidelným kosením udržuje Sdružení Krajina z Počítek u Žďáru nad Sázavou.

Dalším ojedinělým záměrem je vytvoření ornitologického parku Josefovské louky u Jaroměře ve východních Čechách, který od dubna 2008 vykupuje Česká společnost ornitologická. Jejím záměrem je obnovit systém zavodňovacích kanálů, které by na dříve zaplavované louky v nivě Metuje znovu přivedly mokřadní ptáky. Projekt sleduje ambici založit první ptačí rezervaci v ČR. Dárce si může vybrat konkrétní parcelu, ale je samozřejmě možné poslat jakoukoliv částku. Do konce února 2009 se z darů podařilo získat přes čtvrt milionu Kč a vykoupit 4,5 ha, na další 2 ha se v tuto chvíli připravují smlouvy. Za posledních 7 let věnovala česká veřejnost na výkup pozemků v zájmu ochrany přírody jen prostřednictvím zde uvedených organizací nejméně 10 mil. Kč, za které už bylo vykoupeno více než 112 ha.

Více o jednotlivých projektech na: www.novyprales.cz, www.zachranles.cz, www.mistoproprirodu.cz, www.nadace.veronica.cz a www.birdlife.cz


Mgr. Tomáš Růžička (1967) - programový ředitel Nadace Partnerství, tomas.ruzicka(zavináč)nap.cz

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu