Čtení na tyto dny

Pocta

Byli jsme vyznamenáni.

Nu ano,
letos na jaře
dostalo se nám mimořádné výsady.
V koruně naší borovice
založil si hnízdo pár pěnkav.

Já ovíván
přelety dříve vzácnými jak šafrán
jen popelím se v poctě důvěrou,
ty co chvíli zase kladeš na ústa
prst v roli starostlivé strážkyně.

A oběma nám duše obrůstají prachovými pírky.
A oběma nám jde k duhu
tohle filigránsky něžné sousedství
v zeleném velkoměstě veškerenstva.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Valná hromada Unie pro řeku Moravu


Tomáš Havlíček, č. 3/2017, s. 25

Dne 29. 6. 2017 se v Brně konala valná hromada Unie pro řeku Moravu (UPRM). To je občanské sdružení (spolek) založené v roce 1993 za účelem ochrany přírody a krajiny, přičemž hlavní důraz činnosti je kladen na ochranu řek, niv a říční krajiny. Sdružuje individuální členy (fyzické osoby) a kolektivní členy (právnické osoby, občanská sdružení apod.). Jejich společným zájmem je ochrana přírodě blízkých vodních toků a jejich niv, jakož i zpřírodnění regulovaných řek a potoků.

Valnou hromadu svolal předseda Michal Krejčí po delší době. Však za to dostal od účastníků co proto. Lepší dojem už udělala zpráva o činnosti. Hlavním výstupem činnosti byl v předchozím roce projekt „Řeky pro města“, který navazoval na aktivity v předchozích letech.

Cílem projektu je prosazování nového přístupu k řekám ve městech, který je založen na vzájemně provázaném řešení vodohospodářských, urbanistických a ekologických funkcí. Nedílnou součástí tohoto přístupu je zapojení všech zájmových skupin a osob (stakeholderů) do procesu přípravy úprav řek ve městech. Prakticky byl projekt „Řeky pro města“ zaměřen na město Olomouc a jeho řeky Moravu a Bystřici, dále pak na řeku Bečvu a její města Přerov, Hranice a Lipník n/B. a též na řeku Moravu v Litovelském Pomoraví.

V Olomouci se podařilo změnit přístup městské samosprávy k přípravě protipovodňových opatření (PPO). K této změně přispěla občanská iniciativa „Morava pro Olomouc“ a její aktivity, dále vytvoření říčního fóra včetně oficiální pracovní skupiny města a komunikace se správcem toku. Město Olomouc ze svých prostředků zadá zpracování investičního záměru a dokumentace pro územní rozhodnutí na III. etapu PPO, která bude závazným podkladem pro další projektovou přípravu. Také došlo k doplnění prováděcího projektu na II.B etapu PPO na řece Moravě o revitalizační prvky zpřístupňující poříční zónu lidem. Projektová aktivita byla rozšířena i o zpracování ideového záměru na revitalizaci Bystřice.

K ochraně Bečvy se díky projektu zformovala koalice ekologických NNO pod názvem „Spojená Bečva“, která usiluje o prosazení přírodě blízkých protipovodňových opatření a o zpřírodnění toku. Tato iniciativa také přišla s alternativním návrhem na vybudování bočního „poldru Skalička“, který se stal protiváhou k stavbě přehrady Skalička, o niž usiluje správce toku. O tom píšeme na jiném místě tohoto čísla. Pro Přerov, Lipník n/B., Hranice a Teplice n/B. byly zpracovány návrhy na revitalizaci Bečvy v městském prostoru.

U řeky Moravy nad Litovlí byl dokončen záměr na obnovu přirozeného úseku toku u Nových Zámků a propagován návrh zprůchodnění jezu Litovel pro migraci ryb se současným zpřístupněním poříčního prostoru pro rekreaci obyvatel města Litovle.

Součástí projektu jsou odborné studie a osvětové akce: konference, besedy, splouvání toku, exkurze, informační letáky, články a rozhovory do médií.

UPRM mohla být vidět i díky „Akci PET“, při níž na čtyřicet vodáků a milovníků přírody spojilo své síly a v rámci akce vytahali z řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví přes 150 velkoobjemových pytlů s naplaveným odpadem. Na akci se podílela také Správa CHKO a Povodí Moravy.

A ještě zpět k dění na valné hromadě. Ta se dále zabývala dopracováním revizních zpráv za předchozí období, změnou stanov a volbami. Do nepopulární role revizorky byla zvolena jednomyslně Kamila Florová, když Jaroslav Ungerman ani Václav Čermák nominace na tuto funkci nepřijali. Předsedou byl zvolen Lukáš Krejčí (neplést s Michalem), který ke své nové funkci dle svých slov přišel jak slepý k houslím.

Tak ti tedy, milý Lukáši, přeji, ať ti to pěkně hraje a ladí s celým orchestrem UPRM.

Tomáš Havlíček

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu