Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Kam, co, kdy a jak sázet, ale také jak pečovat


Alexandra Koutná, č. 2/2019, s. 8-9

Kam, co a kdy zasadit?

Cypřiš na návsi - tvarovaný živý plot na okraji louky.

Lípa u křížku - střemcha u potoka - mateřídouška na mezi.

Že první skupina jsou příklady nevhodné a druhá je ukázkou vzorovou, je nasnadě. Ne vždy je ale situace tak jednoznačná. Pro správné rozhodnutí, co a kam vysadit, je dobré si uvědomit, do jakého prostředí rostlinu sázíme a co od ní očekáváme.

KAM?

Sázíme do volné krajiny či ve městě? Je místo zastíněné či plně osluněné? Je lokalita vlhká, suchá či se jedná o natolik pozměněné prostředí, že bude třeba zvolit dřevinu, která se podmínkám dokáže přizpůsobit. Ráz místa výsadby a podmínky na stanovišti by měly být hlavní v rozhodování o charakteru výsadby.

CO?

Jehličnany × listnáče - záleží na místě výsadby a podmínkách. Obecně u nás mají větší tradici i opodstatnění listnaté dřeviny, je to dáno klimatem, krajinným rázem, historickými souvislostmi i pěstebními vlastnostmi obou skupin. Absurdním příkladem by byla například smrková alej uprostřed města.

Cílová velikost dřeviny - velký strom musí mít dostatek prostoru, to platí nejen pro část nad zemí, ale i pro kořeny. Ty potřebují nejen dostatek vzduchu, vody a živin, ale také prostor, kde kotvit.

Velikost sazenice - v krajině je to jiné než ve městech, v lesích jiné než v zahradách. V urbanizovaném prostředí se obvykle vysazují sazenice stromů, jejichž velikost udává obvod kmínku. Nejčastěji je to 14-16 cm. Tyto sazenice se poměrně dobře ujímají, mají již zapěstovanou korunku a nejsou příliš drahé. Menší velikosti jsou snadným terčem vandalů, větší se zase obtížněji ujímají, pokud nejsou předem dobře připraveny.

KDY?

Termín výsadby - nejlépe je sázet na podzim, rostliny se nejlépe ujímají. Podzimní a zimní vláha pomohou dřevině snáze zakořenit. Jarní období vhodné pro výsadbu je výrazně kratší. Sazenice v kontejneru lze sázet v průběhu celého roku, avšak se zvýšenými nároky na zálivku, stínění apod.

JAK?

Jak zasadit a jak pečovat?

Plánování výsadby je základem úspěchu, nesprávným provedením lze ale dobrý záměr pohřbít. O úspěchu celé akce pak rozhodne péče v dalších letech.

Výsadbová jáma - šířka jámy by měla odpovídat volnému rozprostření kořenů v případě prostokořenných sazenic, v případě výsadby rostlin s balem by měla být o polovinu širší než bal. Hloubka je shodná s výškou balu. Jámu je dobré po obvodu rozrušit, aby se kořeny nestáčely podél hladkých stěn a nevznikl květináčový efekt. V případě nekvalitní zeminy je vhodné provést výměnu půdy, obvykle do 50 % objemu a promísit s původní zeminou, aby nevznikl příliš velký kontrast mezi jámou a okolím a kořeny opět nezůstaly jen v prostoru jámy.

Kotvení - vysazená rostlina se kotví 1-3 kůly podle typu sazenice. Kotvení udrží stromek ve vzpřímeném růstu a zabrání poškození drobných kořínků v případě pohybu sazenice (větrem, záměrným vyvrácením apod.). Kotvení je třeba kontrolovat, povolovat zaškrcené úvazky a včas je odstranit.

Mulčování - s louží k udržení vlhkosti a zamezení růstu plevelů ve výsadbové míse. Mulčovat lze hmotou organickou (štěpka, borka, sláma) či anorganickou (štěrk, kamenivo). Mulč by neměl být v přímém kontaktu s kmenem.

Odplevelování - kde mulč přestane plnit svoji funkci, je dobré mechanické odplevelení okolí sazenice. Plevelné rostliny sazenici konkurují, ubírají vláhu a živiny. Spolu s odplevelením je dobré prokypření půdy, především ve zhutněných plochách, protože kořeny potřebují nejen vodu a živiny, ale také vzduch.

Zálivka - při výsadbě běžně velké sazenice je dobré stromu dodat 60-80 litrů vody. Další zálivky pak v množství 60 litrů 8-10× za vegetaci v závislosti na klimatických podmínkách. Četnost zálivky se v dalších letech postupně snižuje, aby se stromy adaptovaly na místní podmínky. Chybou je časté zalévání malým množstvím vody, rozvíjí se pouze povrchové kořínky, rostlina se nenaučí hospodařit s vodou.

Řez při výsadbě a po ní - při výsadbě je cílem srovnat poměr mezi nadzemní a podzemní částí. Malé kořeny by velkou korunku neutáhly. Cílem řezu při výsadbě je rovněž podpora správného růstu a odstranění rodících se defektů ve větvení.


Ing. Alexandra Koutná, Veřejná zeleň města Brna

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu