Čtení na tyto dny

Dno

Vzpomeň si, jak jsme sbírali
u hájovny křik
divokých husí

Rybník byl na zimu vypuštěný.

Nad černým dnem —
v přísných a potrhaných řádkách
letěla hejna.

Ze střechy křídel
jsem skládal vlastní dno.

(Jan Skácel
Smuténka, 1965) 

 

Prohlášení k Oboře Radějov


č. 2/2010, str. 24-25

Správa CHKO Bílé Karpaty obdržela na začátku února od zástupkyně veřejného ochránce práv, RNDr. Jitky Seitlové, závěrečné stanovisko k šetření z vlastní iniciativy ve věci výkonu práva myslivosti v Oboře Radějov. Součástí tohoto stanoviska jsou mimo jiné i opatření doporučená Správě CHKO Bílé Karpaty jako orgánu ochrany přírody k nápravě stávajícího stavu v oboře. Správa CHKO Bílé Karpaty doporučená opatření akceptuje. Pro další postup v případě Obory Radějov budou opatření doporučená v závěrečném stanovisku jedním z nejdůležitějších podkladů.

Význam území

Obora Radějov leží v jihozápadní části CHKO Bílé Karpaty u obce Radějov. Byla zřízena v roce 1989 k chovu daňčí zvěře a její výměra činí 1 565 ha. Součástí obory je i Přírodní rezervace (PR) Kútky, která byla vyhlášena v roce 1987. Důvodem zřízení tohoto chráněného území je ochrana společenstva bělokarpatských luk s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. Výměra rezervace je 66,4 ha, ochranného pásma 113 ha.

Lesní porosty v oboře zabírají cca 90 % její rozlohy. Tvoří je především karpatské dubohabřiny a květnaté bučiny. Vzácně se zde nacházejí i zbytky teplomilných doubrav. Pro své přírodovědné hodnoty bylo celé území obory nařízením vlády zařazeno do soustavy Natura 2000, respektive mezi evropsky významná území (EVL Čertoryje). Česká republika je zodpovědná za nezhoršování stavu předmětů ochrany vymezených a schválených EVL.

Pozorované negativní změny

Vlastníkem a uživatelem Obory Radějov byly do roku 2003 Lesy ČR, s.p., a v této době nebylo ovlivnění spárkatou zvěří v Oboře nikterak výrazné. V roce 2003 došlo ke změně uživatele Obory a s ním i změně způsobu mysliveckého hospodaření, což se velmi záhy začalo projevovat řadou průvodních jevů, a to jak na území PR Kútky (eutrofizace, zamezení vykvetení bylin, rozdupání mokřadů, vyšlapání stezek, sešlap aj.), tak i v ostatních lesních porostech na území Obory (snížení pokryvnosti i výšky bylinného patra, ústup ostřice chlupaté ve prospěch pryšce mandloňovitého a kyčelnice cibulkonosné, šíření nitrofilních a ruderálních druhů jako kopřiva dvoudomá či rulík zlomocný, znemožnění přirozené obnovy lesa). Při zpracovávání plánu péče o PR Kútky na období 2006-2015 (schválen Ministerstvem životního prostředí 19. 10. 2005) byl zaznamenán nápadný úbytek orchidejí, a proto bylo v plánu péče navrženo ochranné vyplocení nejcennější části ohradníkem po dobu květu orchidejí.

Sčítání zvěře

Při podrobném sčítání v lednu 2009 bylo zjištěno, že stavy zvěře několikanásobně překračují stavy normované: daňčí zvěř - stav 1 258 kusů (normováno 490), jelení zvěř - stav 75 kusů (nenormováno), srnčí zvěř - stav 63 kusů (normováno 20), černá zvěř - stav 75 kusů (normováno 20) a že výsledky i obavy přírodovědců byly oprávněné.

Správa CHKO Bílé Karpaty dne 11. 6. 2009 dala podnět ve smyslu zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ke snížení stavu zvěře v Oboře Radějov až na minimální stavy u daňka skvrnitého, srnce obecného a prasete divokého.

Odborná konference v Radějově

V září 2008 se v Radějově konala odborná konference, jejímž účelem bylo informovat o ukončených i probíhajících výzkumech a možnostech hledání přijatelného kompromisu mezi ochranou přírody a mysliveckým využitím území. Konference se zúčastnili profesionální botanikové, zoologové a lesníci z výzkumných ústavů, Akademie věd ČR a univerzit.

Přednášky byly publikovány ve sborníku z této konference (Vliv oborního chovu spárkaté zvěře na PR Kútky, Sborník referátů z konference konané 30. září 2008 v Radějově), který vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) v polovině roku 2009.

Mimo jiné zaznělo, že na území PR Kútky z celkového počtu 48 zde zaznamenaných chráněných druhů cévnatých rostlin poklesla u 4 druhů početnost o 50 %, u dalších 13 druhů o 80-90 % a 16 zvláště chráněných druhů zcela vymizelo.

V době konání konference vlastník Obory Lesy ČR, s.p., i uživatel Hamé, a.s., zpochybňovaly výsledky přírodovědných průzkumů a neustále odkazovaly na dodržování normovaných stavů zvěře.

Legislativní řešení

Mimo odbornou rovinu přistoupila Správa CHKO Bílé Karpaty k řešení problému jako orgán ochrany přírody, který v daném území vykonává státní správu, a v roce 2006 zahájila řízení o omezení činnosti podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v honitbě Obora Radějov v PR Kútky a jejím ochranném pásmu a omezení výkonu práva myslivosti v PR Kútky. Po administrativní stránce bylo řízení velmi náročné. Týkalo se několika set účastníků a vydaná rozhodnutí byla podvakrát napadena odvoláním ze strany LČR, s.p., a Hamé, a.s. Správní rozhodnutí je v části výroku omezení činnosti účinné od 1. 8. 2008, v ostatních částech od 1. 5. 2009.

V současné době vede Správa CHKO Bílé Karpaty správní řízení proti Lesům ČR, s.p., a společnosti Leoš Novotný, a.s., (právní nástupce Hamé, a.s.) o uložení pokuty za správní delikt spáchaný nedodržením uloženého omezení.

Snižování stavu zvěře

Pro ochranu ostatního území obory před zničujícím působením spárkaté zvěře zvolila Správa CHKO Bílé Karpaty postup využívající zákonem stanovené součinnosti s orgánem státní správy myslivosti, zodpovědným mj. za stav honiteb a dodržování pravidel v oblasti myslivosti. Příslušným orgánem je pro dané území Městský úřad Veselí nad Moravou, Odbor životního prostředí, kterému Správa CHKO Bílé Karpaty podala podnět na uložení zásadního snížení stavů zvěře v honitbě Obora Radějov.

Aby se předešlo dalšímu možnému neetickému odlovu, podobnému tomu, který následoval po odhalení trojnásobného překročení povolených stavů zvěře v lednu 2009, požadovala Správa CHKO Bílé Karpaty postupné snižování počtu daňků a jelenů. Konkrétně mělo jít o snížení počtů na úroveň povolených jarních kmenových stavů do konce roku 2009 a na úroveň stanovených minimálních stavů do konce roku 2010. Požadavek pro rok 2009 byl akceptován a příslušné snížení bylo zapracováno a schváleno do plánu chovu a lovu pro rok 2009. Správa CHKO Bílé Karpaty očekává, že v souladu s podaným podnětem bude příslušným orgánem státní správy myslivosti zvolen postup, který povede k uložení patřičné úpravy počtů zvěře v Oboře Radějov i pro letošní rok 2010.

Převod práva hospodaření

V zájmu zajištění náležitého hospodaření na pozemcích ve vlastnictví státu v souladu s podmínkami ochrany EVL Čertoryje, které je celá Obora Radějov součástí, požádala v červnu Správa CHKO Bílé Karpaty o převod práva hospodaření na státním majetku v Oboře (cca 1 300 ha) z LČR, s.p., na AOPK ČR, organizační složku státu, zřízenou Ministerstvem životního prostředí, jejímž hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území České republiky. Žádosti na převod nebylo LČR, s.p., bez udání opodstatněného důvodu vyhověno. Vzhledem k tomuto odmítnutí spolupráce a pokračujícímu negativnímu vývoji lesa bylo nutno přijmout dostupná opatření k zachování alespoň kostry ekologické stability na území obory. Správa tedy dne 7. 1. 2010 přistoupila v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny k obligatornímu převodu práva hospodařit k vybraným pozemkům v oboře, na nichž je v platné územně plánovací dokumentaci vymezen ÚSES. Skladebné prvky ÚSES v Oboře Radějov jsou v současné době vlivem vysokých stavů zvěře nefunkční a musí být znovu založeny, což vyžaduje významnou změnu přístupu k hospodaření na dotčených pozemcích. LČR, s.p., se negativně vyjádřily i k tomuto úkonu, proto bude ve věci rozhodovat MŽP po dohodě s MZe.

Správa CHKO Bílé Karpaty
19. února 2010

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu