Čtení na tyto dny

Na dlani

Javorový list
přikryl město dlaní
a obrátil dlaň do všech koutů

Listem rozsvěcené světlo
puká brázdami smogových ulic
líhnoucími karburátory

V listu je vzkaz
abychom kmenům podali ruce

List nese varování
že nad kameny vyrvanými v lomech
jsou plíce města zaprášené

(Jindřich Zogata) 

 

Po Rejvízu kritizované rozhodnutí CHKO Jeseníky i v případě Suchého vrchu


č. 3/2019, s. 26-27

V prvním letošním čísle Veroniky jsme aktuálně informovali o zrušení rozhodnutí Správy CHKO Jeseníky ze září 2018 Ministerstvem životního prostředí na základě odvolání Společnosti přátel Jeseníků a Hnutí Duha v případě asanace kůrovcem napadených stromů v NPR Rejvíz. Následně Správa CHKO Jeseníky v červnu 2019 rozhodla, že nebude nadále prodlužována výjimka z ochranných podmínek rezervace a proti kůrovci se v jádrovém území (85 % rezervace) nebude zasahovat.

Nyní aktuálně nevládní organizace zpochybňují rozhodnutí Správy CHKO Jeseníky ohledně PR Suchý vrch.

Podle Hnutí Duha a Společnosti přátel Jeseníků Správa CHKO Jeseníky bohužel pokračuje ve svém ničivém přístupu k nejcennější přírodě Jeseníků a po Rejvízu vydala koncem června 2019 další rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů podle zákona o ochraně přírody a krajiny, tentokrát v případě přírodní rezervace Suchý vrch u Vrbna pod Pradědem. Je překvapující, že během několika dní od vydání výjimky byly pokáceny odhadem již stovky stromů na více místech rezervace. Správa CHKO tak opakuje chybu z loňska a nerespektuje letos vydanou metodiku ministerstva životního prostředí. Někde jsou káceny i mohutné stromy v rozporu s pravidly dle vydané výjimky. Přestože je v okolí rezervace množství ohnisek kůrovce v hospodářských lesích a lesníci jejich asanaci nezvládají, na okamžitý intenzivní zásah na území rezervace se kapacity našly téměř okamžitě! Nové rozhodnutí Správy CHKO však nejenže znovu povoluje použití toxických chemických látek k asanaci stromů na 87 % rozlohy rezervace, ale navíc výrazně zvětšuje plochu území (z 16 % na 87 %!), kde povolilo kácení a mechanické odkornění stromů napadených kůrovcem.

Stejně jako v případě Rejvízu se Společnost přátel Jeseníků a Hnutí Duha ihned společně obrátili na ministra životního prostředí, tentokrát otevřeným dopisem ze 17. 7. 2019, a naléhavě jej žádají, aby ministerstvo vydalo co nejdříve předběžné opatření a zastavilo probíhající pohromu. Toto další chybné rozhodnutí je nesmyslné a je projevem skutečné neúcty Správy CHKO k nejcennější přírodě v Jeseníkách. Bohužel, situace v Jeseníkách se vážně zhoršuje a za kritický stav zřejmě nese plnou odpovědnost právě vedení Správy CHKO, které dle Hnutí Duha i Společnosti přátel Jeseníků situaci v ochraně přírody dlouhodobě nezvládá. Kromě ohrožení Rejvízu a Suchého vrchu je zde reálné riziko plošné destrukce prvních a druhých zón.

Suchý vrch je ostrovem 50 hektarů divoké přírody s vrcholem ve výšce 941 m n. m. obklopeným mořem hospodářských lesů, v nichž se již od loňského roku intenzivně zasahuje proti kalamitně přemnoženému kůrovci. Rezervace je tedy důležitým útočištěm a klidovým územím pro živočichy a zásahy by zde neměly být vůbec umožněny. Většina území čelící nynějšímu zásahu (72 % z plochy přírodní rezervace) se přitom nachází v kvalitních, přírodě blízkých lesích s porosty starými 180 až 200 let, což jsou v českých podmínkách velmi vzácná stanoviště. Správa ve svém rozhodnutí dokonce absurdně snižuje kvalitu těchto porostů a uvádí, že „tyto lesní porosty představují mozaiku ,přírodě blízkých‘ a ,kulturních‘ porostů se zastoupením jednoznačně ve prospěch lesů ,kulturních‘ “. Tímto tvrzením Správa CHKO popírá vlastní plán péče o rezervaci Suchý vrch. Stejně absurdně odůvodňuje udělení výjimky „jiným veřejným zájmem“, aby prý nedocházelo k poškozování hospodářských porostů bezprostředně navazujících na rezervaci. Na značné ploše území sousedícího s rezervací jsou přitom dnes holiny. Správa tak vlastně popírá i oficiální státní kůrovcovou mapu, která už mapováním ze září 2018 i z dubna 2019 dokládá, že většina ohnisek kůrovce a holin byla a je mimo rezervaci. Kalamitní situace v oblasti není způsobena výskytem kůrovce v rezervaci, je jen součástí masivní kůrovcové vlny, která postupuje z východu do vnitrozemí CHKO a kterou lesníci nezvládají řešit. V důsledku rozhodnutí Správy je zde vážné riziko, že v brzké době budou vytěženy nejen lesy v okolí, ale nesmyslně zničena bude i samotná rezervace!

Správa CHKO tak opět promarnila příležitost k zavedení účinných ekologických pravidel na ochranu rezervace. Správným řešením situace by bylo ponechání tohoto území přírodnímu vývoji a zastavení destruktivních lesnických zásahů. Proti kůrovci se má aktivně zasahovat v okolních hospodářských lesích při dodržení pravidel ochrany přírody.

Přístup Správy CHKO je nepřijatelný, místo ochrany přírody na území národní přírodní rezervace se snaží za každou cenu vyjít vstříc lesníkům a opomíjí pravidla ochrany přírody. Problémem je i délka platnosti udělené výjimky, a to až do 31. 12. 2020, kdy v době turbulentního vývoje kůrovcové kalamity reálně hrozí do této doby destrukce velké části území rezervace, ne-li její úplná likvidace.

Ministerstvo má možnost o žádosti o nařízení předběžného opatření podle zákona rozhodnout zrychleně do 10 dnů. Samozřejmě to může trvat déle.

Čtenáři nechť posoudí kůrovcovou situaci na daném území sami na odkazu www.kurovcovamapa.cz.

(Z textu otevřeného dopisu ze 17. 7. 2019 a dalších podkladů poskytnutých Hnutím Duha a Společností přátel Jeseníků aktuálně zpracovala redakce.)


Počátkem srpna 2019 se nám podařilo získat i stanovisko Správy CHKO Jeseníky:

V přírodní rezervaci Suchý vrch byly povoleny asanace kůrovcem napadených stromů do konce roku 2020 vzhledem k nižšímu stupni přirozenosti lesního ekosystému uvnitř rezervace a zejména s ohledem na stav okolních porostů. Ty jsou tvořeny výlučně smrkem a jsou velmi náchylné k napadení kůrovcem.

Správa CHKO Jeseníky zvolila diferencovaný přístup zasahování proti kůrovci. V nejcennějších částech rezervace (13 % území) se proti kůrovci zasahovat nebude vůbec, na 72 % území se starými smrkovými porosty s příměsí jedle, borovice a modřínu se bude zasahovat převážně nedestruktivně (odkorňováním nastojato) s cílem zachovat a podpořit přírodní strukturní prvky lesního porostu a na 15 % území s mladými kulturními porosty smrku se připouští asanace kácením s ponecháním veškeré hmoty k zetlení na místě.

Správa CHKO Jeseníky situaci průběžně pečlivě monitoruje a v případě, že se okolní hospodářské porosty začnou plošně rozpadat a vlastník lesa nebude asanace zvládat včas, od dalších zásahů uvnitř rezervace se zcela ustoupí.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu