Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Program Ohrožené druhy dřevin oslavil 20 let


Karel Kříž, č. 3/2019, s. 34

V loňském roce se uzavřelo druhé desetiletí fungování programu „Ohrožené druhy dřevin“, který je součástí celostátního programu Českého svazu ochránců přírody „Ochrana biodiverzity“. Za těch 20 let byly zrealizovány desítky projektů na stovkách lokalit.

Program je zaměřen na záchranu ohrožených druhů dřevin, autochtonních, tedy původních na území ČR. Jedná se o celosvazový program, spočívající v uplatňování aktivní ochrany druhů a jejich lokalit. Koordinátorem je ZO ČSOP Vlašim. Na přípravě a realizaci projektů se podílejí nejen členové ČSOP, ale i vlastníci pozemků a pracovníci státní správy v oblasti ochrany přírody (referáty ŽP, CHKO, AOPK ČR apod.). Hlavním donátorem je Ministerstvo životního prostředí a Lesy České republiky, s. p.

Jednotlivé projekty jsou většinou víceleté, a jsou proto rozděleny do tří základních etap:

1. Mapování lokalit výskytu je prvotním předpokladem, při kterém se zjišťuje současný stav populace a její ohrožení. Na základě jeho výsledků je možné stanovit další postup při záchraně druhu.

2. Záchranné pěstování slouží k posílení stávajících populací nebo založení nových. Metody jsou různé a vycházejí především z ověřených postupů a praktických zkušeností jednotlivých realizátorů.

3. Výsadby navazují na pěstování, kdy jsou vypěstované sazenice vysazeny na místo určení, vč. několikaleté následné péče.
Speciálním typem opatření je vybudování klonového archivu, a to v případě druhů, u kterých hrozí vyhubení, nebo v případě nezastavitelného zániku lokality. V archivu jsou deponovány jednotlivé klony, které mohou být následně použity k návratu druhu do přírody. Hlavním smyslem je zachování co největší genetické variability.

Mezi typické projekty v rámci programu patřily např.:

Ochrana jeřábu břeku v oblasti dolní Otavy

Projekt ZO ČSOP Písek II zaměřený na jeřáb břek (Sorbus torminalis) v kaňonu Otavy nad soutokem s Vltavou spočíval v mapování, značení konkrétních jedinců v lesních porostech, ve sběru semen, pěstování sazenic, nové výsadbě do lesních porostů a následné péči. Projekt probíhal ve spolupráci s jednotlivými vlastníky, se kterými se uzavřela dohoda o ochraně břeků na jejich pozemcích.

Záchrana vrby plazivé na Podblanicku

Cílem projektu bylo zachování genofondu vrby plazivé (Salix repens) na Podblanicku, její rozšíření na vybrané lokality a průzkum možných lokalit. Vrba plazivá patří mezi ohrožené druhy vrb, které díky melioracím vlhkých luk z krajiny téměř vymizely. Na Podblanicku byla aktuálně známa pouze jediná lokalita s místem jejího výskytu. V rámci projektu během tří let proběhlo mapování celé oblasti, a to dle historických nálezů i na základě místních znalostí, rovněž konzultací s botaniky a ochranáři. V rámci mapování byla nalezena druhá lokalita výskytu. ČSOP Vlašim z obou lokalit následně odebral asi 200 řízků a připravil z nich v průběhu jednoho roku sazenice. Ty byly vysazeny na další dvě nové lokality v péči pozemkového spolku ČSOP Vlašim.

Výsadba ohrožených druhů dřevin v lesních porostech revíru Slatiňany

Projekt ZO ČSOP Nasavrky, zaměřený na výsadby ohrožených druhů dřevin, konkrétně jilmu habrolistého (Ulmus minor), jilmu vazu (Ulmus laevis), jeřábu břeku a tisu červeného (Taxus baccata), realizovaný v lesních porostech revíru Slatiňany u Nasavrk, které obhospodařují LČR, s. p. Výsadby byly realizovány v okrajích stávajících mladých porostů jako doplnění výsadeb. Celkem se vysadilo přes 500 sazenic. Ve spolupráci s LČR, s. p., probíhá péče o výsadby a jejich postupné uvolňování odrůstajícím okolním porostem.

Klonový archiv tisu červeného v Lužických horách

ZO ČSOP Meles, kromě konkrétních zásahů ve prospěch tisu v Lužických horách (mapování, sběr semen, pěstování sazenic, výsadby), založila i klonový archiv tisu z této oblasti. V archivu se v současné době nachází asi 700 sazenic (řízkovanců) ze zdejších původních tisů. Kromě klasické péče o sazenice je sad postupně doplňován o další jedince. Díky tomu zůstane zachovaná genetická variabilita tisů lužických hor a zároveň se počítá s tím, že bude archiv sloužit i jako semenný sad pro získávání osiva na následnou výsadbu tisů v regionu.


Ing. Karel Kříž je garantem programu Ohrožené druhy dřevin národního programu Ochrana biodiverzity, vedoucí střediska Péče o přírodu a krajinu při ZO ČSOP Vlašim.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu