Konchologická variabilita hlemýždě zahradního (Helix pomatia L.): Nic překvapujícího


Jiří X. Doležal, č. 4/2019, jen na webu

Jiří X. Doležal (1965), publicista, psycholog, ve volném čase pozoruje mutanty gastropodů a dotváří japonské meče. Hlemýždě zkoumá, neboť je i přes svou invaliditu dohoní. jxd(zavináč)jxd.cz

Abstrakt

V průběhu sledování v letech 2018-2019 byly shromážděny kolekce ulit adultních jedinců Helix pomatia (Linnaeus, 1758) o nejmenším počtu jedinců n > 32. Po proměření ulit v šesti rozměrech a dvou dokalkulovaných parametrech byly analyzovány pomocí Tukey’s pairwais shody a odlišnosti populací. Byla dohledána jedna populace, která je statisticky významně odlišná (větší) od všech ostatních. Jinak jsou populace hlemýžďů napříč republikou víceméně srovnatelné.

Následně byla provedena korelační analýza parametrů jednotlivých populací s 10 sledovanými faktory. Statisticky významná (pozitivní) korelace s velikostí byla nalezena pouze u faktoru „roční srážky“, což není vzhledem k tomu, že hlemýžď zahradní je aktivní jen za deště a po něm, překvapivé. Další zjištění je, že ulity populace hlemýžďů z lokality s pověstí nejznečištěnějšího místa v Čechách - „dioxinové louky“ v areálu chemičky Spolana Neratovice - nejsou statisticky významně odlišné od jiných populací pod vysokým antropickým tlakem. Pro odbornou veřejnost tato informace není překvapivá, neboť lokalita byla rekultivována nejvyspělejšími technologiemi. Pro laickou veřejnost však může, díky pověsti Spolany Neratovice, být zajímavá.

Úvod

Zjistit obvyklé rozměry běžného druhu gastropoda je úkolem laiků, amatérů - solidní malakologie se nebude podobnou banalitou zabývat. V rámci činnosti stanice snailmutants.org jsem proto takové srovnání provedl.

Metoda

Nejprve bylo shromážděno 41 kolekcí ulit n > 32 populací Helix pomatia (Linnaeus, 1758). Prvních deset populací bylo nasbíráno placenými brigádníky, ale do souboru jich mohlo být zařazeno pro nízkou kvalitu sběrů jen šest. Proto zbylých 30 populací nasbíral autor textu osobně. Náhodný výběr byl zajištěn následovně: Sběrač na počátku lokality sbíral všechny zaznamenané prázdné ulity Helix pomatia (živí jedinci nebyli z etických důvodů sbíráni) do počtu 120. Po promíchání při mytí byly namátkou vybírány ulity, a ty, které mohly být zařazeny do souboru - tj. ulity kultních jedinců s ukončeným růstem - byly ukládány, dokud jejich počet nepřevýšil 40. Kritériem dospělosti byl hmatný pysk (lip) po celém obvodu obústí (mladí jedinci lip vůbec nemají, nebo je vyvinut jen na spodní straně obústí). Měřeny byly tyto parametry: Shell height, shell width, aperture height, aperture width, body whorl, whorl space. Dopočítány pak byly hodnoty shell overal height (SH+SW), aperture overall height (AH+AW). K měření bylo použito digitální posuvné měřítko Proteco. Naměřená data byla zanesena do statistického freeware PAST. V rámci vyhodnocování byly spočítány základní statistické údaje - průměr a medián - pro každý měřený parametr, které byly vzájemně komparovány. Poté byly do software zaneseny údaje o jednotlivých lokalitách, ze kterých populace pocházely, ke zjištění, zda nějak korelují s parametry ulit.

Sledované ukazatele:

Teplota (hodnota pro kraj), nadmořská výška, srážky (roční úhrn 2018 pro kraj, úhrn srážek 1990-2010 pro kraj), nevýrazná 1 / výrazná 2 přítomnost kalcia, slabý 1 / silný 2 antropický tlak, tj. míra přítomnosti člověka, který vytlačuje predátory (pro lokalitu), hustota lidského osídlení (pro okres), a pro lokalitu koncentrace As, Cd, Ni, Pb a benzenu.

Výsledky

-    Faktory ovlivňující růst ulity:

Ze sledovaných faktorů jsme nezaznamenali u žádného z nich statisticky významnou korelaci s žádným parametrem ulit. Slabé trendy jsou naznačeny, ale nejsou průkazné - ukazují na negativní korelaci velikosti všech rozměrů ulit s nadmořskou výškou, antropickým tlakem a teplotou. Slabé trendy pozitivní korelace byly nalezeny u arsenu a kadmia.

-    Srovnání populací:

Průměrné hodnoty velikosti ulit Helix pomatia napříč republikou:
Průměr / medián
Délka ulity - shell height SH: 38,8 mm / 38,5 mm
Šířka ulity - shell width SW: 36,7 mm / 36,8 mm
Výška ústí - aperture height AH: 26,4 mm / 26,5 mm
Šířka ústí - aperture width AW: 22,0 mm / 22,0 mm

Průměry dokalkulovaných faktorů:
SOH: 75,5 mm
AOH: 48,5 mm
SH/SW: 1,06 mm

Nápadné populace:
Běhařov: průměr SH 36,1 mm - nejmenší jedinci v republice
Spolana Neratovice, areál chemičky: průměr SH 38,0 mm - téměř ideálně průměrná populace
Habřina: průměr SH 45,6 mm - největší populace v republice.

Závěr

Variabilita rozměrů ulity Helix pomatia v rámci ČR je poměrně malá a populace jsou rozměrově konzistentní. Nebyly zaznamenány žádné korelace mezi sledovanými faktory a růstem ulit.

Porovnáním populací se ukázalo, že plži z areálu chemičky Spolana Neratovice z oblasti „dioxinová loučka“ se nijak statisticky významně neodlišují od jiných populací Helix pomatia pod antropickým tlakem. Pro odbornou veřejnost je tato informace - vzhledem k nákladům, které byly vynaloženy na sanaci dioxinové zátěže - nepřekvapivá, z hlediska mediálního zájmu o „dioxinovou loučku“ lze však údaj chápat jako mediálně relevantní.

Nejzajímavějším výsledkem proměření populací pak je nález populace Helix pomatia z lokality Habřina (Královéhradecký kraj). Tato populace je ve všech sledovaných rozměrech ulity statisticky významně odlišná (větší) od všech ostatních sledovaných populací. Přitom se lokalita Habřina ve sledovaných faktorech nijak neodlišuje od ostatních lokalit. Kontrolní sběry v lokalitě Jaroměř (7 km severovýchodně od Habřiny) a Smiřice (5 km jihovýchodně od Habřiny) však ukázaly, že plži z těchto lokalit mají stejné rozměry ulity jako ve zbytku republiky a jsou statisticky významně menší než plži z Habřiny. Přitom všechny sledované faktory jsou v Habřině, Jaroměři a Smiřicích víceméně stejné. V Jaroměři, Habřině a Smiřicích je víceméně stejná i geologická skladba podloží a geomagnetismus. Proto považuji za pravděpodobné, že odlišnost populace v Habřině je podmíněná geneticky. Otázku, zda se jedná o poněkud odlišnou populaci, nebo o nový podruh, musí zodpovědět až genetický výzkum.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu