Čtení na tyto dny

Pocta

Byli jsme vyznamenáni.

Nu ano,
letos na jaře
dostalo se nám mimořádné výsady.
V koruně naší borovice
založil si hnízdo pár pěnkav.

Já ovíván
přelety dříve vzácnými jak šafrán
jen popelím se v poctě důvěrou,
ty co chvíli zase kladeš na ústa
prst v roli starostlivé strážkyně.

A oběma nám duše obrůstají prachovými pírky.
A oběma nám jde k duhu
tohle filigránsky něžné sousedství
v zeleném velkoměstě veškerenstva.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Ohlédnutí za procesem přípravy vyhlášení NP Křivoklátsko


Petr Hůla, č. 1/2020, s. 8-11

Možnost vyhlášení národního parku Křivoklátsko je v odborných ochranářských a přírodovědných kruzích diskutována již dlouhou dobu, první návrhy se objevovaly od 80. let minulého století.

Konkrétní úkol pro orgány ochrany přírody vyplynul ze Státního programu ochrany přírody a krajiny, schváleného vládou ČR v roce 1998, kde bylo ministerstvo životního prostředí pověřeno „prověřit centrální část CHKO Křivoklátsko z hlediska možnosti přehlášení tohoto území jako národního parku“ v termínu do 31. 12. 2003.

Od té doby byla zpracována řada studií, zaměřených cíleně na možnost vyhlášení NP Křivoklátsko i na detailní popis přírodních hodnot tohoto území, které se později staly podkladem pro vytvoření návrhu na vyhlášení, zpracování návrhu zonace i plánu péče.

Nejrozsáhlejší byla studie Trnčík, P.; Šišák, L., 2004. Zhodnocení rizik a přínosů uvažovaného vyhlášení národního parku Křivoklátsko, včetně ekonomického zhodnocení. Brandýs nad Labem: ÚHUL. 378 s. Zpráva projektu VaV620/03/03. Tato podrobná studie byla zpracována v letech 2003-2004. V daném čase a předložených variantách studie vyhlašování NP nedoporučila. Studie však hodnotila jiné vymezení parku a zohledňovala především hledisko lesního hospodaření a předpokládané finanční náklady. Přes mírně negativní závěr však studie hodnotila řadu možných přínosů navrženého NP (zvýšení sociálně-ekonomické hodnoty území, příliv finančních prostředků do regionu, posílení přírodoochranné funkce lesa atd.) a poskytla řadu cenných informací k problematice možného vyhlášení NP. Na základě studie byly např. z návrhu NP vyjmuty rozsáhlé plochy obecních a soukromých lesů.

Možnost vyhlášení NP je zmíněna i ve studii Löw a kol., 2004. Vyhodnocení potenciálu krajiny ČR z hlediska možného dalšího územního rozvoje v CHKO v ČR, projekt VaV/620/16/03.

Proces přípravy byl oficiálně zahájen dne 18. 3. 2008, kdy porada vedení ministerstva životního prostředí schválila materiál Priority vyhlašování VZCHÚ obecně a ve vztahu k soustavě Natura 2000. (VZCHÚ - velkoplošné zvláště chráněné území.) Křivoklátsko zde bylo uvedeno jako jedno ze dvou území, kde budou připravovány podklady pro možné vyhlášení národního parku.

Tehdejší náměstek ministra a ředitel sekce ochrany přírody a krajiny byl pověřen připravit podrobné vyhodnocení návrhu vyhlašování uvedených národních parků a předložit jej do porady vedení a předkládat 1× ročně informaci o plnění úkolů.

Materiál Priority vyhlašování VZCHÚ obecně a ve vztahu k soustavě Natura 2000 byl připraven a předložen poradě vedení, která jej schválila 5. března 2009. Přílohou materiálu bylo vyhodnocení návrhu NP Křivoklátsko podle předchozího zadání. Náměstek ministra a ředitel sekce ochrany přírody a krajiny byl zároveň pověřen předjednáním připravených materiálů se zástupci samospráv v regionu a dokončením všech materiálů potřebných k vyhlášení NP Křivoklátsko (návrhu zákona, návrhu na vyhlášení).

Dne 25. 3. 2009 vydal František Pojer (tehdejší ředitel AOPK ČR) příkaz ředitele č. 08/2009 ke zpracování podkladů pro NP Křivoklátsko. Hlavním řešitelským pracovištěm určil Správu CHKO Křivoklátsko a garantem a koordinátorem prací Petra Hůlu.

V období od března 2009 do ledna 2010 byl zpracován návrh vymezení národního parku a návrh plánu péče, včetně zonace. Tyto materiály byly vypracovány společností Ekologické služby, s. r. o., ve spolupráci se Správou CHKO Křivoklátsko. V průběhu zpracování byl návrh po celou dobu spoluvytvářen, koncipován a předjednáván s místními samosprávami, proběhlo celkem 18 jednání se zástupci obcí v regionu a s místním obyvatelstvem za účasti zástupců ministerstva (v čele s náměstkem ministra Františkem Pelcem) a AOPK ČR. Na řadu dalších jednání pořádaných jinými organizacemi byli zástupci MŽP či AOPK zváni.

Téměř souběžně s oficiálním zahájením přípravy vyhlášení NP Křivoklátsko se objevily aktivity myslivecké lobby se snahou tento proces zastavit, ať už přímo vazbami na politiky všech úrovní, nebo nepřímo cílenými dezinformačními kampaněmi určenými místnímu obyvatelstvu, že s vyhlášením národního parku skončí doba volného vstupu do lesa, samovýroby dřeva, sběru lesních plodů, nebo strašením, že křivoklátské lesy sežere kůrovec jako na Šumavě.

Do aktualizované verze Státního programu ochrany přírody a krajiny v roce 2009 byl navržen text týkající se vyhlašování NP Křivoklátsko, v meziresortním řízení a konečném projednávání vládou byl text změněn na původní verzi z roku 1998. Vzhledem k tomu, že prověřování území Křivoklátska a shromažďování odborných podkladů probíhalo již od roku 1998 a další prověřování do roku 2014 již nemohlo přinést zásadní nové informace, bylo vedením ministerstva rozhodnuto o zahájení procesu vyhlašování.

Závěrečného jednání dne 22. ledna 2010 na hradě Křivoklátě se zúčastnil ministr životního prostředí Jan Dusík. Zde bylo starostům dotčených obcí oznámeno zahájení procesu vyhlašování v průběhu února a náměstek ministra F. Pelc a ředitel odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vladimír Dolejský byli tímto zahájením pověřeni.

Z důvodu prodloužení termínu externích oponentur plánu péče a závěrečných úprav materíálů byl tento proces zahájen dne 22. 3. 2010, kdy bylo Oznámení návrhu na vyhlášení NP Křivoklátsko a návrhu na vymezení zón ochrany navrženého národního parku rozesláno obcím, krajům a vlastníkům nemovitostí v navržené I. a II. zóně. Návrh počítal s rozlohou 10 224 ha s předpokladem vyhlášení k 1. 1. 2011.

Během let 2010 až 2013 proběhlo oficiální vypořádání připomínek, na základě toho byla upravena rozloha NP na konečných 10 193 ha a byl připraven návrh zákona o vyhlášení NP Křivoklátsko včetně důvodové zprávy.

Dne 25. 3. 2013 byl návrh zákona odeslán do meziresortního připomínkového řízení, které bylo ukončeno vypořádáním připomínek v srpnu 2014.

Během roku 2015 až 2016 probíhala na ministerstvu příprava novely zákona o ochraně přírody a krajiny, zaměřená na sjednocení legislativy zejména u národních parků v rámci celé ČR. V rámci přípravy této novely se uvažovalo i o vyhlášení NP Křivoklátsko. Nakonec však z taktických důvodů a kvůli velkému odporu myslivecké lobby byla pasáž o vyhlášení NP Křivoklátsko na poslední chvíli z novely vypuštěna.

Co říci závěrem? Křivoklátsko a zejména její lesnatá centrální část, navržená k vyhlášení za národní park, je i po deseti letech od zahájení vyhlašování pod mnohonásobně vyšším tlakem zvěře, nežli je únosné. Stavy spárkaté zvěře se nedaří snížit, přestože se od roku 2008 zvýšil odstřel o 100 %. Samozřejmě se všemi negativními dopady na vzácná stanoviště ohrožené flóry. Kůrovcová kalamita křivoklátské lesy nijak zásadně nezasahuje, paradoxně pomáhá rychlejší přeměně člověkem pozměněných lesů k přírodě bližším. Společenská poptávka po národním parku z regionu od místních samospráv nepřichází a zřejmě nepřijde. Myslivecká lobby může slavit, NP Křivoklátsko nejspíš v dohledné době nebude.


RNDr. Petr Hůla, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Křivoklátsko.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu