Hejtmanka žádá dohled


Mojmír Vlašín, č. 3/2020, s. 40-41
Chlumecký rybník u Minartic je druhou nejvýznamnější reprodukční lokalitou skokana ostronosého u nás, najdeme zde i kuňku obecnou, ropuchu obecnou, blatnici skvrnitou a rosničku zelenou. Osa plánované dálnice vede jen asi dvě stě metrů od něj.
Chlumecký rybník u Minartic je druhou nejvýznamnější reprodukční lokalitou skokana ostronosého u nás, najdeme zde i kuňku obecnou, ropuchu obecnou, blatnici skvrnitou a rosničku zelenou. Osa plánované dálnice vede jen asi dvě stě metrů od něj. Foto Magda Andresová

Motto: To není země, to je zahrádka…

Přesně v tom místě, kde se pan doktor ve filmu Vesničko má, středisková kochá krajinou a svému psovi Karlovi von Bahnhof říká známé přirovnání, má vést dálnice. Postava dále říká: „Jestli máš srdce, tak to musíš cejtit.“ Možná psi ano, ale projektanti z Pragoprojektu zřejmě srdce nemají, protože v těch místech naplánovali trasu D3. Proti je ale hodně obcí, spolků i prostých lidí, kteří mají srdce a vidí, že to je nesmysl. Stále ostřeji tak proti stavbě vystupují.

A tak hejtmanka Středočeského kraje Jermanová, která rozhodně není pokorná, žádá Babiše a jeho ministry, aby „dohlédli“ na schvalovací proces. Dne 25. 5. 2020 zaslala oficiální dopis předsedovi vlády a ministrům dopravy a životního prostředí, ve kterém je žádá o intervenci ve správních procesech. Chce vydat pro účely územního řízení kladné verifikační stanovisko v jednotlivých úsecích dálnice, zlepšit dohled nad činností Krajského úřadu Plzeňského kraje (ten řeší výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů). Tady je zajímavé podotknut, že tato pravomoc byla středočeskému krajskému úřadu odňata pro podjatost (!). Dále požaduje vydírat obce podivnou deklarací, že: „bez dálnice D3 Středočeská nebude vodovodní přivaděč vybudován. Tím se bude vyvíjet tlak na část obcí, které úmyslně a aktivně bojují proti dálnici D3.“ Čili: neposlušné obce zlomíme tím, že nedostanou vodu pro své občany. Poradcem hejtmanky pro výstavbu středočeské D3 je ředitel a současně de facto vlastník firmy Pragoprojekt, která je dodavatelem příslušného projektu. V přípravě a schvalování středočeské D3 již bylo ze strany odpovědných orgánů uděláno mnoho chyb a vše nasvědčuje tomu, že prosazování západní varianty přes hodnotnou krajinu Neveklovska hraje do kapsy vyvoleným. Plánovaná trasa dálnice, která ohrozí vodní a tepelný režim širokého území, je v rozporu s evropskou i českou vodní legislativou, s Národní strategií adaptace na změnu klimatu a je v rozporu i se stání Dopravní politikou, která říká, že se liniové stavby mají vést v již existujících koridorech, aby nedocházelo k další fragmentaci krajiny.

Za sebe bych dodal, že v trase dálnice se nachází celá řádka zvláště chráněných druhů živočichů. Uvedu zde jen ty nejzajímavější. Rosnička zelená se vyskytuje přímo v trase navrhované stavby. Záměr jak ve fází výstavby, tak i ve fázi provozu zasáhne do biotopu tohoto druhu a naruší jím užívaná sídla. Blatnice skvrnitá má přímo v trase několik lokalit, které budou záměrem poškozeny či zničeny. Kuňka obecná má nálezy v bezprostředním okolí stavby. Jde o obojživelníka, který tráví ve vodním prostředí jen část svého života, a tak se s pravděpodobností blížící se jistotě v zemní fázi vyskytuje přímo v trase stavby a bude záměrem dotčen. Ledňáček říční má nálezy přímo v trase záměru. S ohledem na to, že rychle a nízko nad zemí přeletuje z jednoho loviště na druhé, může mít záměr ve fázi provozu na jeho populace fatální vliv. Podobně moták pochop má v trase stavby své hnízdiště. Předmětná stavba v oblasti Libeř a Dunávice zasáhne jeho biotop a nenávratně jej naruší. Volavka bílá má jen pro oblast rybníků Velký Chlebský a Hrázecký 19 nálezů mezi lety 2011-2018. Jde mimo jiné o druh zařazený do přílohy I ptačí směrnice EU. Tato volavka zde nehnízdí, ale uvedenou lokalitu je nutno považovat za její biotop, který předmětná stavba zasáhne a nenávratně jej naruší. Vydra říční se vyskytuje přímo v trase záměru a je podle české legislativy silně ohrožená a zároveň je uvedena v příloze II Směrnice o stanovištích (tzv. naturový druh). Mortalita vyder na silničních komunikacích je významná a patří k hlavním příčinám ohrožení vyder v Česku. Dokonce byl asi kilometr od navržené trasy potvrzen výskyt užovky stromové, což je kriticky ohrožený druh. A tak bych mohl pokračovat. Přímo v trase bylo zjištěno přes padesát zvláště chráněných živočichů; není proto divu, že se investorovi dosud nepodařilo dosáhnout pravomocného udělení výjimek k ničení jejich biotopů a k jejich neúmyslnému zabíjení.

A zde bych se vrátil k postavě pana doktora geniálně ztvárněné Rudolfem Hrušínským a parafrázoval bych jednu větu z jeho slavného monologu: „Běžte s tou dálnicí do hajzlu.“

Mojmír Vlašín

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu