Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Sedmnáct let programu LIFE v České republice


Simona Kosíková Šulcová, Michal Petrus, č. 1/2021, s. 2-3
Z inspirativní návštěvy projektů v r. 2018.
Z inspirativní návštěvy projektů v r. 2018. Foto MŽP ČR

Vyšší ochrana vzácných druhů motýlů na obnovených přirozených biotopech v Bílých Karpatech. Záchrana kriticky ohrožených rostlin po zavedení vhodné péče o horské louky v Krkonoších. Bohatší druhová diverzita stepních společenstev v Moravském krasu. Obnovení starých ovocných sadů na území Lounského středohoří. Zlepšení přírodního stavu narušených mokřadů a obnova přírodního vodního režimu na Šumavě. Zásadní snížení emisí znečišťujících látek při výrobě plochého skla. Přesnější měření reálných emisí z naftových motorů v městském provozu s pomocí nového testovacího zařízení. To jsou jen některé z výsledků projektů, které mohly být v uplynulých letech uskutečněny díky finanční podpoře programu LIFE.

Life představuje v současnosti jediný evropský finanční nástroj určený čistě pro životní prostředí a oblast klimatu. Program LIFE byl zahájen v roce 1992 a finanční podporu z programu dosud získalo přes 5 400 projektů v celkové výši asi 5,9 miliard eur.

Česká republika začala program využívat hned po svém vstupu do Evropské unie v roce 2004. Do dnešního dne bylo z programu financováno více než 60 projektů, v nichž jsou čeští příjemci hlavními řešiteli projektu nebo se účastní v roli partnera.

Program není určen k financování investic do infrastruktury pro technickou ochranu životního prostředí, kde fungují zejména operační programy, ani ke krytí provozních nákladů technické infrastruktury apod. Nepodporuje ani čistě výzkumné projekty, které mohou čerpat podporu z jiných zdrojů, např. Horizont 2020. Jeho role nastupuje u náročnějších projektů, které řeší problémy ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu prostřednictvím zcela nových nebo dosud nevyzkoušených postupů a řešení, případně pro řešení problémů využívají osvědčené postupy. Klíčovými atributy úspěšného projektu je jejich přínos z hlediska naplňování evropských cílů v oblasti životního prostředí a klimatu. Při hodnocení se největší váha klade na tzv. evropskou přidanou hodnotu. Ta sleduje kritéria přenositelnosti, opakovatelnosti a udržitelnosti projektu.

Podporované projekty byly v uplynulém období zaměřené zejména na:

  •  obnovní managementy prioritních druhů/stanovišť na území NATURA 2000 a ptačích oblastí,
  •  testování inovativních technologií, metod a postupů v ochraně životního prostředí a klimatu,
  •  informační a komunikační projekty zaměřené na zvyšování povědomí o otázkách životního prostředí, podporu dodržování   legislativy spojené s životním prostředím a klimatem a propagaci lepšího řízení v oblasti životního prostředí,
  •  projekty na podporu zmírňování dopadů a adaptační opatření na změnu klimatu.

Maximální udělovaná podpora z EU na financování projektů činila v posledních třech letech 55 % z celkových způsobilých výdajů. Výjimkou jsou projekty v oblasti ochrany přírody a biodiverzity, kde bylo možné získat podporu až 75 %. Zbývající část výdajů na realizaci projektu musí být uhrazena z vlastních zdrojů příjemců mimo prostředky získané z jiných fondů EU.

Doba realizace projektu závisí na jeho cíli a rozsahu, zpravidla se pohybuje mezi 3-5 lety, s rozpočtem obvykle mezi 1 až 8 mil. eur. Vzhledem k náročnosti přípravy projektové žádosti a jejího hodnocení není efektivní uvažovat v souvislosti s programem o projektech s menším časovým a finančním rozsahem.

Proces přípravy a schvalování žádosti je náročný. Není výjimkou, že projekt uspěje v hodnocení po opakovaném předkládání žádosti. Naproti tomu samotná administrace projektu je např. proti projektům financovaným z operačních programů výrazně jednodušší, příjemce může během realizace projekt průběžně konzultovat a má určitou míru volnosti v přizpůsobování projektu aktuální situaci, včetně dílčích změn v rozpočtu.

Žadatelé se musí vypořádat s řadou přetrvávajících bariér či omezení, kromě již uvedeného je to především dlouhý proces hodnocení a vysoká míra povinného spolufinancování nebo nejednoznačnost hodnoticích kritérií v evropské výzvě.

Přístup českých projektů do evropského programu se postupně otevírá i díky systémové podpoře ze strany Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dlouhodobě plní funkci národního kontaktního místa pro program LIFE v České republice. Kontaktní místo funguje na ministerstvu v rámci odboru finančních a dobrovolných nástrojů a nabízí českým žadatelům informační, konzultační a finanční pomoc.

Pracovníci národního kontaktního místa pořádají informační semináře a prezentace, poskytují osobní konzultace k projektovým záměrům a poradenství k výkladu pravidel programu a požadavků na zpracování žádostí a administrují národní výzvu na podporu spolufinancování výdajů projektu.

MŽP vyhlašuje každoročně národní výzvu na spolufinancování účasti českých příjemců v projektech LIFE. Projektové návrhy mohou předkládat hlavní příjemci a od roku 2019 také partneři projektu („přidružení příjemci“). Poskytnutí finančních prostředků z národní výzvy je podmíněno úspěchem projektu v evropské výzvě. Žadatelé vedle příslibu spolufinancování získají také zpětnou vazbu na předložené návrhy projektů před jejich dopracováním a předložením do evropské výzvy. Zároveň je možné získat finanční podporu na zpracování projektové žádosti.

Vybudování širší systematické podpory v posledních letech přitom výrazně pomohlo posílení kapacit národního kontaktního místa. Jeho hlavním cílem je zvýšit počet předložených a kvalitně zpracovaných žádostí českých předkladatelů a tím zvýšit míru čerpání programových prostředků pro ČR. Bylo tak možné vyzkoušet různé nástroje a postupy pro zvýšení povědomí o programu a zlepšení informační podpory žadatelů při přípravě projektových návrhů. Byl rovněž vybudován systém finanční podpory pro příjemce. V období 2014-2020 bylo do evropské výzvy předloženo více než 80 projektových návrhů.

V prosinci 2020 skončila platnost programu přijatého na období 2014-2020, s celkovým rozpočtem 3,5 miliardy eur. Od roku 2018 se pracuje na návrhu pro období 2021-2027. Nový program LIFE by měl mít čtyři podprogramy: příroda a biologická rozmanitost; oběhové hospodářství a kvalita života; zmírnění a přizpůsobení se změně klimatu; přechod na čistou energii.

Projednávání a schválení nového programového dokumentu se dostalo do časového skluzu, především v důsledku omezení spojených s pandemií COVID-19, a evropská výzva bude v prvním roce pravděpodobně vyhlášena o několik měsíců později, než bývá obvyklé. Jakmile budou oficiálně známy alespoň základní obrysy a pravidla nového programu, připraví MŽP aktuální informační kampaň a vyhlášení národní výzvy 2021.


Mgr. Simona Kosíková Šulcová, Mgr. Michal Petrus; Ministerstvo životního prostředí, odbor finančních a dobrovolných nástrojů, národní kontaktní místo programu LIFE; www.program-life.czestování inovativních technologií, metod a postupů v ochraně životního prostředí a klimatu,

Užitečné zdroje informací k programu LIFE:
1) Stránky Evropské komise programu LIFE: https://ec.europa.eu/easme/en/life
2) Stránky národního kontaktního místa k programu LIFE: https://www.program-life.cz/
3) Základní informace o programu LIFE: https://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life
4) Pro inspiraci a informace o podpořených projektech lze využít databázi na odkazu:
    https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu