Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Péče o soustavu Natura 2000 je přínosem pro přírodu i lidi


Jitka Kozubková, č. 1/2021, s. 4-7

Klíčovým nástrojem Evropské unie v boji proti úbytku biodiverzity je soustava NATURA 2000, která v České republice zaujímá 14 % území. Zároveň evropské státy pracují na začlenění hodnocení přínosů, které příroda poskytuje společnosti, do rozhodovacích procesů. A právě na úpravu plánování vhodné péče, využití aktuálních poznatků v praxi, dobrou spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků v těchto evropsky chráněných územích a zhodnocení přínosů přírodních ekosystémů pro společnost se zaměřuje projekt Jedna příroda, první integrovaný projekt LIFE u nás.

Díky projektu bude zaveden efektivnější systém péče o chráněná území soustavy Natura 2000, jež vychází z úspěšného zavedení adaptivního managementového cyklu. Ten se opírá o hodnocení vývoje stavu předmětů ochrany, správné plánování a stanovení priorit péče, větší zohlednění společenských přínosů chráněných území a nákladů spojených s jejich ochranou, dále o dlouhodobou spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků v těchto cenných lokalitách a v neposlední řadě o provádění potřebných opatření.

Na aktivitách projektu Jedna příroda pracuje celkem pět partnerů z různých oblastí. Projekt řídí Ministerstvo životního prostředí, které zároveň odpovídá zejména za naplňování a koordinaci povinností vyplývajících ze směrnic o ptácích a o stanovištích definujících soustavu Natura 2000. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) provádí mapování a monitoring biotopů a druhů, zpracovává odborné podklady a metodiky a zajišťuje praktickou péči o část chráněných území u nás včetně komunikace s vlastníky. Z akademické sféry se na projektu podílí Centrum pro otázky životního prostředí UK (COŽP), Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) a Biologické centrum AV ČR, v. v. i. - Výzkumná infrastruktura SoWa. Tyto instituce budou zejména hodnotit společenské přínosy soustavy Natura 2000.

Sledování stavu předmětů ochrany

AOPK ČR zajistí do konce roku 2025 monitoring a hodnocení stavu předmětů ochrany - přírodních stanovišť i druhů - na úrovni jednotlivých chráněných území soustavy Natura 2000. Důležité je upozornit, že hodnocení na úrovni lokalit dosud není prováděno, sběr dat o druzích a přírodních stanovištích pro hodnotící zprávy podle článku 17 směrnice o stanovištích a článku 12 směrnice o ptácích je zaměřen celorepublikově.

Rozsáhlá a časově náročná aktivita bude probíhat díky dvěma komplementárním projektům, které AOPK ČR rovněž zajišťuje. Jedná se o projekt Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice, díky kterému bude získána významná část terénních dat. Tím druhým je projekt ISOP 2 (Informační systém ochrany přírody ČR 2) představující mimo jiné nástroj podpory hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů, který by měl výstupy projektu integrovat a zpřístupnit.

Plánování a prioritizace péče

Pro zajištění dobrého či dokonce zlepšujícího se stavu celé řady předmětů ochrany soustavy Natura 2000 v České republice je nutná aktivní péče udržovacího nebo obnovního charakteru. Velmi důležité a potřebné je proto stanovení priorit, aby byly finanční prostředky určené na zvolená opatření správně a především efektivně vynaloženy.

AOPK ČR již v roce 2020 velmi aktivně pracovala na identifikaci kritérií určujících výběr prioritních biotopů a druhů pro zajištění jejich optimální nebo alespoň minimální péče, a to na národní a regionální úrovni. V případě biotopů a zlepšení jejich současného stavu se berou v úvahu samotná ochrana podle evropských směrnic, národní kategorie červeného seznamu, rozloha území, nutnost péče a rychlost sukcesní změny. Podobným způsobem se připravuje prioritizace také pro zajištění péče o druhy.

Vyhodnocování společenských přínosů soustavy Natura 2000

Příroda a s ní jednotlivá chráněná území jsou zdrojem materiálu, potravin, pitné vody, poskytují rovněž možnosti rekreace, jsou součástí kulturního bohatství a nositelem estetických kvalit krajiny, napomáhají ke zmírnění dopadů změny klimatu či přispívají ke zlepšení kvality vody a ovzduší. Tyto přínosy označujeme jako ekosystémové služby, které přímo i nepřímo ovlivňují kvalitu lidského života.

Hodnocení přínosů evropské soustavy Natura 2000 v rámci projektu zahrnuje aktualizaci vědeckých databází pro hodnocení přínosů přírody, mapování ekosystémů v ČR, tj. aktualizace Konsolidované vrstvy ekosystémů (KVES), provedení biofyzikálního a ekonomického zhodnocení přínosů soustavy Natura 2000 pro společnost a jejich ověření na vybraných územích prostřednictvím případových studií.

Hodnocení přínosů soustavy Natura 2000 vychází z celkového koncepčního rámce hodnocení (viz schéma na str. 6), který je inspirován nejnovějšími široce uznávanými mezinárodními procesy, zejména Mezivládním panelem pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby IPBES (https://ipbes.net).

Spolupráce s vlastníky, nájemci a hospodáři

Efektivní péče o cenná území soustavy Natura 2000 není možná bez dlouhodobé spolupráce a dobrých vztahů s místními vlastníky a nájemci pozemků. Hospodaření v těchto cenných lokalitách s sebou přináší různá usměrnění, omezení a nadstavbové požadavky ze strany ochrany přírody. Proto se tam, kde je to možné, uzavírají s vlastníky a nájemci dohody o způsobu hospodaření, zajištění péče o cenné lokality či souhlasná prohlášení o zajištění péče jinými subjekty.

Je proto nezbytné budovat vztahy trvající mnoho let a posilovat vzájemnou důvěru mezi orgány ochrany přírody a jednotlivými hospodáři, vlastníky a nájemci tak, aby docházelo k posílení účinnosti péče o dané území. Obě strany musí znát a chápat důvody a účel doporučených a prováděných konkrétních opatření.

Pro úspěšné jednání budou mít pracovníci regionálních pracovišť AOPK ČR i dalších orgánů ochrany přírody možnost čerpat informace ze zpracované Metodické příručky pro komunikaci s vlastníky a uživateli pozemků a účastnit se školení v komunikačních dovednostech a seminářů o hodnocení ekosystémových služeb a managementu území.

Praktická péče o krajinu

AOPK ČR každoročně zajišťuje péči o část chráněných území a tamější chráněné druhy a přírodní stanoviště. Díky projektu Jedna příroda se od začátku roku 2020 ještě více zaměřuje na péči o předměty ochrany vyskytující se v evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech soustavy Natura 2000, které má ve své správě. Prováděná managementová opatření směřují ke zlepšení stavu předmětů ochrany daných území. Vždy půjde o vhodný a potřebný zásah vedoucí k zachování či obnově přírodních stanovišť a druhů.

Navíc na celkem 20 lokalitách dojde k zavedení inovativního managementu. Půjde o dva alternativní historické způsoby lesního hospodaření. Konkrétně o výmladkové hospodaření, zvané též pařezení, s jehož uplatňováním se začalo v loňském roce v EVL Hodonínská doubrava a Karlštejn-Koda. Druhým je pastva hospodářských zvířat v lese s plánovaným zahájením v průběhu tohoto roku.

V obou případech dojde ke zhodnocení vlivu těchto opomíjených způsobů lesního managementu na druhovou rozmanitost stanovišť a jejich porovnání se soudobým lesním hospodářským systémem. Na konci projektu bude vydána souhrnná zpráva obsahující přehled získaných poznatků, vyhodnocení rizik a překážek včetně návrhů na jejich překonání.

Péče potřebuje finance

K zajištění aktivní a vhodně zvolené péče o chráněná území soustavy Natura 2000 je potřeba i dostatek finančních prostředků. Základní přehled všech potřeb i možných zdrojů uvádí dokument Prioritní akční rámec (PAF), nyní aktuální pro období let 2021 až 2027.

Přesto MŽP a AOPK ČR provádí další širší analýzu dostupných finančních národních, evropských či mezinárodních zdrojů a budou i dále jednat s odpovědnými subjekty z jiných resortů o promítnutí potřeb soustavy Natura 2000 do strategických dokumentů i různých dotačních programů tak, aby se i po skončení projektu Jedna příroda dařilo pokračovat v efektivní péči o chráněná území soustavy Natura 2000.

Projekt Jedna příroda, resp. Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice je podporován z finančních nástrojů EU a MŽP. Bližší informace a zprávy o všech aktivitách najdete na jednapriroda.cz nebo na Twitteru (zavináč)JednaPriroda.

Text zpracovali pod edičním vedením Jitky Kozubkové pracovníci, kteří se podílejí na praktickém řešení projektu, odborníci ze všech partnerských organizací - z AOPK ČR, Centra pro otázky životního prostředí, z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a z Biologického centra AV ČR, v. v. i. - Výzkumné infrastruktury SoWa.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu