Čtení na tyto dny

Pocta

Byli jsme vyznamenáni.

Nu ano,
letos na jaře
dostalo se nám mimořádné výsady.
V koruně naší borovice
založil si hnízdo pár pěnkav.

Já ovíván
přelety dříve vzácnými jak šafrán
jen popelím se v poctě důvěrou,
ty co chvíli zase kladeš na ústa
prst v roli starostlivé strážkyně.

A oběma nám duše obrůstají prachovými pírky.
A oběma nám jde k duhu
tohle filigránsky něžné sousedství
v zeleném velkoměstě veškerenstva.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

PAN Parks divočina


Vlado Vančura, č. 4/2009, str. 10-11

Je veľa príčin, prečo by sa Európa mala venovať ochrane divočiny. V prvom rade však preto, že je útočišťom a genetickou bankou pre mnohé druhy. Ide o druhy ťažko prežívajúce v území, ktoré je pozmenené ľudskou činnosťou, napríklad veľké cicavce ako vlk, medveď, rys a pod.

Správa o divočine v Európe, Európsky parlament, (2008/2210(INI))

Neustále rastúci počet ľudí stále viac a viac oceňuje európske prírodné dedičstvo. Divočina však v minulosti úplne chýbala v myšlienkovom obraze Európy. Európa, to je predovšetkým úžasná história, multikulturalita, umenie a kultúra. Napriek tomu vízia divočiny je pevne ukotvená v mysli a v srdciach mnohých ľudí, či už vedome, alebo podvedome. Ľudia sú ochotní cestovať na druhé kontinenty, aby uvideli, pocítili a zažili vzrušujúci pocit pobytu v prírode nepoškodenej, alebo len nepatrne ovplyvnenej človekom. Divočina je koncept dobre známy vo svete, avšak nie v Európe. Európania stále neveria, že divočinu môžu mať aj doma, v Európe, na vlastnom kontinente. Sieť európskych divočinových chránených území - PAN Parks, má ambíciu stať sa takýmito miestami.

Čo je to PAN Parková divočina?

Koncept PAN Parks Wilderness vychádza z defi nície IUCN (kategória Ib) adaptovanej na podmienky Európy a vízie PAN Parks: zachrániť posledné nenarušené miesta európskej divočiny. Nadácia PAN Parks identifikuje a buduje celoeurópsku sieť (PAN = Protected Areas Network) ukážkových divočinových chránených území. Sieť PAN Parkov sa dnes rozprestiera od severného polárneho kruhu po Apeninské hory, od Kaukazu po Iberský polostrov, a poskytuje tak reprezentatívnu vzorku divokej prírody Európy. Kvalifikačným predpokladom pre každý PAN Park je minimálna výmera 20 000 ha z čoho je 10 000 ha jadrové divočinové územie.

Územie, ktoré bolo v minulosti čiastočne obhospodarované, pasené alebo využívané na ťažbu prírodných zdrojov (avšak bez trvalého negatívneho vplyvu), môže byť tiež posúdené ako potenciálna PAN Parks divočina. V dobe hodnotenia však tieto aktivity musia byť ukončené a územie nadobudlo (alebo nadobúda - ide o proces) opäť divočinový charakter (územie bolo ponechané na prírodný vývoj a dynamiku) alebo bolo vhodne rekonštruované primeranými manažmentovými opatreniami. Jediné akceptované manažmentové opatrenia sú také, ktoré smerujú na udržanie alebo rekonštrukciu prírodných ekologických procesov a ekologickej integrity územia. Z perspektívy ochrany prírody PAN Parková divočina zaberá veľmi špecifi ckú niku v zmysle snahy redefinovať a rozvinúť koncept ochrany divočiny v Európe, jedného z najviac rozvinutých kontinentov našej planéty.

Kde v Európe je divočina

Menšie a väčšie časti sa dajú nájsť doslova v každom kúte Európy. Mnoho relatívne veľkých dielov je schovaných v sieti jestvujúcich chránených území a menšie územia divočiny sú roztratené v podobe malých prísne chránených území a rezervácií po celom kontinente. Divočina v Európe je preto niekedy viac, niekedy menej viditeľná. Dôležité je správne identifi kovať tieto fragmenty a rozpoznať divočinu napríklad aj vo vnútri chránených území.

Európska divočina však nie je len v existujúcich chránených územiach. Mnoho zlomkov divočiny je ešte stále mimo siete chránených území. Divočinu môžeme nájsť v ekonomicky využívaných lesoch, v okolí riek a mokradí, v horách či na pobreží morí a oceánov. Osobitnou kategóriou ešte stále málo prebádanej divočiny je divočina v podzemí (jaskyne) a v moriach a oceánoch obkolesujúcich Európu.

Neobmedzené možnosti európskej divočiny sú v dobre a opatrne pripravených reštauračných projektoch. Koncept návratu divočiny je rozhodujúci v kontexte veľkoplošných rekonštrukčných projektov, kde divočinový element môže zohrávať podstatnú rolu s cieľom ochrany prostredia pre kľúčové druhy (napr. veľké bylinožravce). Vyžaduje to jasný cieľ, stratégiu a správne rozhodnutia.

Napojenie na trvaloudržateľný turizmus

„Ak chceme zachrániť posledné fragmenty divočiny v Európe, musíme nájsť spôsob, ako ju urobiť zaujímavú pre ľudí!“ povedal Zoltán Kun, riaditeľ PAN Parks Foundation. Trvaloudržateľný turizmus nielenže môže priniesť benefi t a trvaloudržateľný rozvoj miestnym komunitám, ale zároveň uhájiť chránené územia pred neustálou hrozbou nekontrolovaného rozvoja, budovania infraštruktúry a rozvoja masového turizmu.

Turizmus je rozvíjaný prevažne mimo divočinového územia a miestni PAN Parks partneri - prevádzkovatelia turistických zariadení sú zaviazaní ponúkať environmentálne priaznivé služby a aktivity. Druh aktivít sa rôzni z parku do parku: jazda na psích záprahoch alebo rafting v NP Oulanka (Fínsko) v blízkosti polárneho kruhu, zdolanie ľadovej steny najvyššieho vodopádu v NP Fulufjället (Švédsko), objavovanie divokých zákutí v NP Retezat (Rumunsko) alebo oddychový pobyt v kúpeľoch neďaleko divočiny NP Majella (Taliansko). S cieľom garantovať vysoký štandard ochrany divočiny sú všetky PAN Parky pravidelne monitorované.

Aká je rola PAN Parks v európskej divočine?

  1. Aktívne podporuje manažérov divočinových chránených území tak, aby ich chránené územia dosiahli PAN Parks štandard kvality, a zabezpečuje, aby skúsenosti získané v tomto procese boli dostupné nielen v rámci PAN Parks siete, ale aj mimo nej.
  2. Pomáha rozvíjať tieto územia prostredníctvom aktívnej podpory trvaloudržateľného turizmu. Aktívne podporuje miestny a trvaloudržateľný turizmus v sieti kvalitne spravovaných divočinových území Európy, buduje ich značku kvality (branding).
  3. Vytvára systém kritérií pre výber PAN Parkov, štandard kvality a certifi kačný systém pre divočinové chránené územia, ako aj územie a podnikateľov v turizme v ich okolí. Zavádza nezávislý audit kvality a poskytuje technickú podporu na dosiahnutie požadovaného stupňa kvality (manažment kvality).
  4. Zviditeľňuje miestnych partnerov (podnikateľov) a vzájomne ich prepojuje prostredníctvom PAN Parks webovej stránky (www. panparks.org), poskytuje produkty podporujúce ich zviditeľnenie a podporuje ich prostredníctvom medzinárodného marketingu.
  5. Buduje povedomie ochrany divočiny v Európe, podporuje divočinovú agendu EC (rezolúcia o divočine prijatá Európskym parlamentom v decembri 2008).

Vlado Vančura - Conservation Manager PAN Parks Foundation, vvancura(zavináč)panparks.org

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu