Čtení na tyto dny

Sasanka na úsvitu

Sasanka za úsvitu
zvedla do prvního patra
svou křehkou,
složitě rozvětvenou stavbu.

Kde vzala tolik vzácné,
bezmála do včerejška
nedostatkové zeleně
a ono oslnivé maurské krajkoví?

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Drnovické lípy včera a dnes


Pavel Klvač, č. 6/2010, str. 25

Památné stromy se odedávna těšívaly všeobecné úctě. Jejich výsadba patřila k důležitým rituálům života na venkově. Svým stářím a majestátností nás upomínají na pomíjivost a omezenost našich lidských epizod, jsou součástí kolektivní paměti společenství. Zavzpomínejme spolu s drnovickými kronikáři na některé události spojené s výsadbou těchto výjimečných stromů.

V zápise z roku 1879 se dočteme např. o vysazení „císařského stromku“ při příležitosti stříbrné svatby císaře Františka Josefa I. Jiná zmínka připomíná v roce 1881 „průvod s hudbou ke stromu (Rudolfovu) u dolního mlýna, kdež držel dp. farář Antonín Gottwald řeč, po kteréž císaři Pánu a Jejich Výsostem zavoláno 3krát hlučné: Sláva!!!“ Velkou událostí byla i „stromečková slavnost“ na drnovické návsi, iniciovaná místním nadučitelem Tomášem Sochorem v roce 1902. Při příležitosti šedesátého výročí nastoupení císaře Františka Josefa I. na trůn byl u hasičského skladiště v roce 1908 otevřen „jubilejní sad“, který nechala na paměť tohoto svátku kolem skladiště zřídit obec. V neděli odpoledne 14. dubna 1919 byla „zasazena na místě určeném ku zřízení pomníku mírového v sadě mezi obec. hostincem (radnicí) a farským mlatem a zahradou lípa Svobody a na to pod Chocholíkem blíže silnice lípa Masarykova“. Pro budoucí pokolení zůstalo zaznamenáno i vysazení „jubilejního“ třešňového sadu za Křivdou v roce 1928.

Výše popsané stromy a sady už v Drnovicích u|Vyškova nenajdeme. Ustoupily neúprosnému tlaku modernizace, leckdy i lidské zbrklosti. K nejstarším stromům v obci dnes patří dvě lípy malolisté u kostela sv. Vavřince. Rozhodnutím Městského úřadu Vyškov byly 21. ledna 2004 prohlášeny za památné stromy.

Zatím poslední stromy vyhlášené za památné jsou opět dvě lípy malolisté nedaleko drnovické návsi u palírny ovocných kvasů. Jde o esteticky velmi působivé stromy. Svou mohutností, vzrůstem a tvarem koruny se řadí k nejkrásnějším stromům v obci, podílejí se na jejím typickém vzhledu a při pohledech na obec jsou součástí jejího charakteristického krajinného rázu. Lípy náležejí k paměti obce a kolektivní paměti jejích obyvatel. Spolu se sousoším Panny Marie Bolestné, které „ku cti a chvále Boží věnovali manželé Jan a Marie Gottwaldovi z Drnovic L. P. 1901“, dnes neodmyslitelně patří k Drnovicím. Stromy jsou navíc v obci oblíbeny. V roce 2005 se staly vítězem ankety Strom Drnovic, pořádané občanským sdružením Drnka a Obecním úřadem Drnovice. K popularitě stromů přispívá i fakt, že zde při příležitosti svátku Božího těla býval tradičně instalován oltář.

V den státního svátku 28. října letošního roku se konala na počest vyhlášení lip za památné stromy (rozhodnutí ze 4. října 2010) přímo u lip Stromová slavnost, na které se sešlo kolem šedesáti drnovických občanů. Pro podpoření povznesené nálady účastníků zahrála houslistka Helena Továrková tři skladby od Antonína Dvořáka, Johanna Sebastiana Bacha a Camilla Saint-Saënse. Majitel místní palírny Miloš Bastl věnoval 3 litry slivovice. Budiž tato rituální pocta drnovickým lipám dostatečnou ochranou před dotírajícími developery a hlasateli pokroku.

Pavel Klvač
občanské sdružení Drnka

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu