Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

MŽP pro pestrou přírodu


Dagmar Zíková, č. 5/2010, str. 4-5

Ministerstvo životního prostředí připravilo při příležitosti Mezinárodního roku biodiverzity několik akcí. Především se jedná o informační kampaň, v rámci které se lidé dozví, co je biologická rozmanitost, proč je pro člověka nezbytná, jaký je stav biodiverzity v ČR, co biologickou rozmanitost ovlivňuje, proč ubývá a co jednotlivci, organizace a státy činí pro zastavení jejího úbytku i co lze ještě udělat. V každém měsíci roku 2010 prezentuje ministerstvo jeden živočišný a jeden rostlinný druh vázaný na určitý biotop a poukazuje na problémy, kterým jsou tyto druhy a biotopy vystaveny. Zároveň je každý měsíc věnován jedné mezinárodní úmluvě v ochraně přírody a krajiny, které je Česká republika smluvní stranou. Všechny materiály a informace jsou zpřístupněny na webu MŽP pod logem Mezinárodního roku biodiverzity.

Zásadní akcí pořádanou ministerstvem byl diskusní Týden pro biodiverzitu 24.-28. května v Městské knihovně v Praze. Cílem bylo diskutovat s laickou i odbornou veřejností téma biodiverzity z různých pohledů a v různých souvislostech. V předsálí Městské knihovny proběhla výstava fotografií živočichů a rostlin chráněných mezinárodní úmluvou CITES.

Dne 22. června byla v prostoru před pražským Rudolfinem slavnostně zahájena putovní fotografická výstava o evropské divočině Wild Wonders of Europe, která trvala do 22. srpna. Volně přístupná venkovní expozice představila fotografie evropské divočiny předních evropských fotografů přírody. Součástí výstavy bylo i šest panelů věnovaných Národnímu parku Šumava.

Při příležitosti prezentace biotopu městského prostředí byly na budovu ministerstva instalovány speciální budky pro rorýse, tzv. rorýsovníky. V letech 1989 až 2000 bylo v Praze zaznamenáno snížení počtu rorýsů o 45 %. K velkému úbytku rorýsů žijících ve městech dochází i vlivem nešetrně prováděných rekonstrukcí budov. Rorýsovníky mohou poskytnout náhradu za zrušené hnízdní dutiny ve fasádách domů.

MŽP podpořilo uspořádání výstavy Světlo pro Prahu po deseti letech v nové budově Národního muzea v Praze od 11. května do 3. října. Byla koncipována především jako poděkování všem, kteří se zasloužili o to, že našim ptákům již nehrozí při střetu se sloupy elektrického vedení tak velké nebezpečí. Druhým velkým tématem výstavy byl vliv člověka na druhovou pestrost.

Ve dnech 20.-22. září se v Praze uskutečnilo 6. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně evropských netopýrů (Eurobats). Je to poprvé v novodobé historii ČR, kdy naše země hostí zasedání smluvních stran mezinárodní dohody v ochraně přírody a důležité je i to, že se podařilo konferenci uspořádat během Mezinárodního roku biodiverzity. Organizaci zajistilo MŽP ve spolupráci se sekretariátem dohody Eurobats a nevládní organizací - Českou společností pro ochranu netopýrů (ČESON). Při této příležitosti vyhlásilo MŽP výtvarnou soutěž pro děti na téma podivuhodný svět netopýrů. Děti ze ZŠ a ZUŠ z celé České republiky poslaly více než tisíc velmi zdařilých obrázků netopýrů, autoři oceněných měli možnost prohlédnout si zblízka živé netopýry na exkurzi v záchranné stanici Aves u Kladna. Obrázky budou vystaveny na Ekofilmu v Českém Krumlově v říjnu a jsou také přístupné na webu MŽP.

V rámci Mezinárodního roku biodiverzity podpořilo MŽP několik dalších akcí: promítání dokumentů z mezinárodního festivalu Ekofilm, slavnostní sázení stromu na lokalitě v Praze 10 u budovy Ministerstva životního prostředí, nebo projekci filmu Home uznávaného francouzského fotografa Yanna Arthuse- Bertranda zdarma v kině Světozor.

Česká republika se společně s ostatními zeměmi zapojila do celosvětové kampaně při příležitosti Mezinárodního roku biodiverzity. Výsledkem ročního úsilí státních i nestátních organizací by mělo být zvýšení informovanosti veřejnosti o problémech souvisejících s úbytkem biologické rozmanitosti i o způsobech, jak může každý jednotlivec k ochraně živé přírody přispět. Pokud se zároveň na celosvětové ministerské konferenci Úmluvy o biologické rozmanitosti v říjnu t.r. v japonské Nagoji podaří dosáhnout politické dohody o potřebných opatřeních k zastavení úbytku biologické rozmanitosti, bude letošní Mezinárodní rok biodiverzity možno považovat za úspěšný.


Mgr. Dagmar Zíková - ředitelka odboru mezinárodní ochrany biodiverzity Ministerstva životního prostředí, Dagmar.Zikova(zavináč)mzp.cz

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu