Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Slovenská klimatická koalícia


Barbora Fedorková, č. 5/2009, str. 14

Občianske združenie Za Matku Zem vzniklo v Bratislave v roku 1994, pričom od svojho vzniku sa sústreďuje predovšetkým na problematiku energie. V rámci združenia vznikol podprojekt s názvom Slovenská klimatická koalícia, ktorý sa sústreďuje predovšetkým na informovanie verejnosti. Podieľajú sa na ňom aj ďalšie mimovládne organizácie, resp. občianske združenia: Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy, Centrum environmentálnych aktivít, O.z. Tatry, Greenpeace Slovensko, Živica, Priatelia Zeme - CEPA, Mladí zelení. Spolupracuje aj s popredným svetovým odborníkom na klimatické zmeny prof. RNDr. Milanom Lapinom, CSc. (oddelenie meteorológie a klimatológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského), ktorý je členom Medzivládneho panelu OSN pre klimatickú zmenu (IPCC).

Koalícia vystupuje spoločne pri organizovaní informačných podujatí a vydávaní informačných materiálov. Nosnú kostru v rámci podprojektu tvoria tri témy: klimatické zmeny, obnoviteľné zdroje energie a úspory energie. Počas školského roka prebiehajú prednášky na gymnáziách, ktoré prezentujú najnovšie výsledky z výskumu v danej oblasti. Taktiež sa počas roka organizujú informačné stánky v mestách, kde záujemcovia môžu dostať odpovede na svoje otázky a získať rôzne materiály. V auguste boli tieto stánky spestrené aj výstavou o klimatických zmenách, ktorá putovala po vybraných slovenských mestách.

Ďalšou iniciatívou je organizovanie verejných diskusií - v júni sa v Bratislave uskutočnila diskusia o klimatických zmenách a zúčastnilo sa jej viacero odborníkov na danú tému: Pavol Široký (Za Matku Zem, koordinátor Slovenskej klimatickej koalície, odborník na energetickú legislatívu SR), Milan Lapin (klimatológ), Emil Bédi (INFORSE - Europe, nezávislý odborník na obnoviteľné zdroje energie), Radoslav Slovík (Slovenská agentúra životného prostredia), Radovan Kazda (Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika). Podobná diskusia sa uskutočnila aj v septembri.

Súčasťou práce Koalície je aj sledovanie diania v legislatívnej oblasti. Slovensko, ako členská krajina Európskej únie, je viazané spolupodieľať sa na zmierňovaní globálneho otepľovania predovšetkým znižovaním emisií skleníkových plynov, znižovaním energetickej náročnosti priemyslu a ďalších sektorov vrátane bývania a zavádzaním úsporných opatrení. Slovensko sa musí, napriek nevôli slovenských politikov, prispôsobiť európskym štandardom, ktoré sú, našťastie, prísnejšie; v opačnom prípade hrozia sankcie. Všeobecné ciele Európskej únie v oblasti zmierňovania klimatických zmien sú formulované ako 3×20 do 2020: 20% zníženie emisií CO2, 20% zníženie spotreby energie oproti doterajším prognózam a pokrytie 20 % spotreby obnoviteľnými zdrojmi.

V súčasnosti prebiehajú celosvetové klimatické rokovania, ktoré majú priniesť víziu a plán aktivít na najbližšie desaťročia v tejto oblasti. Mimovládne organizácie ako aj aktivisti veria, že tento rok svetoví lídri prijmú účinné a nevyhnutné opatrenia k zmierneniu týchto zmien. Tie minuloročné v Poznani boli totiž ovplyvnené tlakom priemyselného lobingu a výsledky nepriniesli okrem vágnych fráz tak očakávané prísne opatrenia. Naopak, pre väčšinu organizácií boli sklamaním. Snahou mimovládnych organizácií je preto aj vzbudiť čo najväčší záujem verejnosti o tieto rokovania, aby sa vytvoril tlak na zástupcov zúčastnených krajín, s cieľom prijať konkrétne a účinné opatrenia, ktoré povedú k zmierneniu prebiehajúcej klimatickej zmeny - globálneho otepľovania.

Aktivity Slovenskej klimatickej koalície sú spolufi nancované z fi nančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a nadáciou Heinrich Böll Stiftung Praha. Všetkým donorom patrí vďaka za umožnenie realizácie našich projektov.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu