Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Nemilosrdná eschatologie


Hana Librová, č. 2/1992, str. 39-40

Jeden diskusní argument dokáže vyřadit „zelené“ v diskusi. Obvinění z ekologického radikalismu a v souvislosti s ním poukaz na ekologický fašismus či ekologickou totalitu. Na takový výpad neumíme reagovat. Mimo jiné proto, že v ekologickém tisku a v ekologických debatách jsou u nás tato témata obcházena. Naše zkušenost s diktaturou je příliš čerstvá.

Porušme nyní toto tabu a zastavme se nad stránkami časopisu „The Ecologist“, které pojednávají o radikálním ekologickém hnutí „Earth First!“ (Bron Taylor: „The Religion and Politics of Earth First!“ Vol. 21, 1991, No. 6, p. 258-266).

Z článku si může čtenář udělat představu o dramatických souvislostech činností důsledných a bojovných ochránců přírody. Na dva z nich byl nedávno spáchán pumový atentát. Prokázalo se také, že do hnutí infiltrovalo FBI. Pět členů hnutí bylo v nedávné době uvězněno. Typickými akcemi „Earth First!“ je ekosabotáž - například demontáž buldozerů, ochranná blokáda přírodních lokalit před činností stavebních strojů, „tree spiking“ (aktivisté zarážejí do stromů hřebíky, čímž snižují či vylučují jejich prodejnost), občanská neposlušnost nejrůznějšího druhu.

Příslušníci tohoto hnutí, často obviňovaní z porušování zákona, hledají sami pro sebe morální zdůvodnění své činnosti. Vidí je v tom, že ekologická skutečnost je skutečně extrémně zlá, podstatně horší, než se obecně ví. Biodiverzita přírody je cennější než lidský nenasytný blahobyt a pohodlí. Chápou však svou práci i jako způsob lidské sebeobrany, neboť pojímají člověka jako součást přírodního celku. Obviňují přitom své kolegy - environmentalisty, že zapomněli hájit rozmanitost divoké přírody a podlehli antropocentrickým zájmům industriálního systému. Příslušníci „Earth First!“ jsou přesvědčeni, že ačkoliv dnes u veřejnosti nenacházejí pochopení, v brzkém čase je najdou, neboť občané pochopí význam ochrany původních ekosystémů.

Autor, zabývající se na Univerzitě ve Wisconsinu otázkami náboženství a sociální etiky však položil těžiště článku do rozboru náboženského cítění a náboženských vlivů v „Earth First!“. Nachází pestrou inspiraci hnutí v taoismu, buddhismu, hinduismu, v pohanském kultu Země, ale také v křesťanském přírodním mysticismu a zejména ve spiritualitě amerických Indiánů.

Druhým podstatným bodem článku je ideový rozštěp v hnutí na křídlo „Svatých“ (Holies) a „Divokých“ (Wilders). Optimističtější „Svatí“ věří, že lidé vystavení ekologické tísni jsou schopni zásadně změnit svůj životní postoj a konvertovat k postojům biocentrismu a k životní praxi tzv. bioregionalismu, způsobu života, výrazně podřízeného přírodním podmínkám (v západní ekologické literatuře dnes mimořádně frekventované téma - pozn. HL).

„Divocí“ jsou od základů mizantropičtí, nevěří v možnost reformování lidské společnosti. Jejich vize budoucnosti je apokalyptická. Matka Země ve své sebeobraně odstraní lidskou industriální rakovinu. Podle Brona Taylora tkví zdroje jejich radikálních postojů a militantních praktik v hluboké apokalyptické eschatologii: Po velkém strádání, které nevyhnutelně čeká tuto planetu ve formě ekokolapsu, evoluce obnoví své tvořivé dílo, bude-li mít ovšem pro svou tvorbu k dispozici dost genetických zásob. Přežijí-li nějací lidé, budou k bioregionalistickému způsobu existence (na nějž dnes nejsou ochotni přistoupit dobrovolně) prostě nuceni. Budou mít možnost začít jednoduchou existenci - rybářství, lovectví, sběračství, rolnictví v malém měřítku -, která bude slučitelná s evolučním záměrem Země.

Důležité ovšem je, že z článku nevyplývá snaha radikálních zastánců přírody prosadit politickou cestou ekologickou diktaturu, která je předmětem tolika obav. „Earth First!“ jde spíše o to, radikálními prostředky zburcovat lidstvo k dobrovolné a uvědomělé změně dosavadní dráhy (postoj „Svatých“) a krajními prostředky zachovat co nejvíce biologické diverzity v původní přírodě jako zdroj budoucí evoluční obnovy.

Text přivádí našeho čtenáře do oblasti úvah, které se doposud plaše a instinktivně vyhýbal. Přiměje jej, aby sám u sebe zkoumal, zda je jeho niterná či vyslovovaná představa „nějak se to vyřeší“ blíže pravdě, než nemilosrdná eschatologie „Earth First!“


Eschatologie - učení o posledních věcech člověka a o posmrtném životě
„Earth First“ - vol. překlad „Země především“ (pozn. red.)

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu