Čtení na tyto dny

Když na řeku

padne tma

člověk nahmatá
její puls
vnořením ruky
pod hladinu

Studená krev
studená rybí krev
a chladné oko

To vše umí rozehřát
dokáže-li usnout
po jejím boku

(Otakar Štěpánek) 

 

Doporučujeme ke čtení

Šumava vítězná

Václav Cílek, Jan Dvořák, č. 1/2019, s. 2-4

Sucho jako šance pro naše potoky a řeky?

Petr Pařil, č. 1/2019, s. 5-9, pro předplatitele

Chvála kulhavého poutníka

Vladimír Just, č. 1/2019, s. 20-22, pro předplatitele

Vcházení do obrazů IV – Bohdan Lacina

Jan Lacina, č. 1/2019, s. 30-33, pro předplatitele

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Kořenová čistírna odpadních vod ve Spáleném Poříčí


Petr Pelikán, č. 1/1995, str. 6-7

I když první kořenové čistírny byly stavěny v jakési důvěře v sílu přírody, jejich další rozšíření bude záviset na provozních zkušenostech a především čisticích schopnostech těchto systémů. Je proto velmi nutné, aby kořenové čistírny byly svědomitě provozovány a také dostatečně sledovány.

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody ve Spáleném Poříčí se touto problematikou zabývá již čtvrtý rok. Za toto období jsme získali řadu zkušeností z provozu kořenové ČOV ve spáleném Poříčí, která byla postavena v roce 1992 pro 700 EO (ekvivalentních obyvatel). Vedle toho se nám podařilo získat i řadu údajů o jiných kořenových čistírnách, které jsou v současnosti u nás provozovány.

KČOV ve Spáleném Poříčí byla stavěna od března roku 1992 a v listopadu téhož roku začal na této čistírně zkušební provoz.

Čistírna je sledována od října 1992 a do listopadu 1994 bylo odebráno 45 vzorků, jak bodových, tak slévaných. Průměrná koncentrace na přítoku za sledované dva roky byla u BSK5 (biologická spotřeba kyslíku za 5 dnů) pouze 24,6 mg/l, u NL (nerozpustné látky) 39 mg/l a CHSK (chemická spotřeba kyslíku) 82 mg/l. Odtok byl u BSK5 6 mg/l, u NL 4 mg/l a u CHSK 27 mg/l. Z těchto hodnot je patrné, že i přes velmi nízké koncentrace splaškové vody dosahuje kořenová čistírna ve Spáleném Poříčí velmi dobré účinnosti. U BSK5 je to 75,6 %, u NL 89,7 % a u CHSK 67,1 %, u fosforu 37,5 %. Mnohem důležitější než účinnost jsou však hodnoty vypouštěné odpadní vody. Zde nutno podotknout, že průměrný odtok u BSK5 6 mg/l je lepší, než voda v říčce Bradově, která nad čistírnou vykazovala hodnotu 6,9 mg/l. Velmi nízké koncentrace organických látek na přítoku jsou způsobeny nejen předčištěním v septicích, ale i velkým naředěním v samotné kanalizaci, která je smíšená.

Stav smíšené kanalizace ve Spáleném Poříčí je srovnatelný s většinou malých obcí a městeček ČR, proto považujeme kořenové čistírny za velmi vhodné řešení současné situace. Kořenové ČOV si poradí i s velmi kolísavým zatížením splaškové vody (viz tabulka) i s jejím nerovnoměrným přítokem. Tento typ čistíren odpadních vod může být budován i ve chvíli, kdy smíšená kanalizace v obci potřebuje rozsáhlou investičně náročnou rekonstrukci a dostavbu, která potrvá dle finančních možností obce často řadu let.

Kořenovou čistírnu odpadních vod ve Spáleném Poříčí obhospodařuje obec. Problémy s provozem se zatím nevyskytly. Pozitivně bylo toto řešení přijato i občany, pro které z něho vyplývá několik zásadních výhod:

  1. Není nutné rušit septiky, jediné „ekologické“ stavby, které u svých domků vybudovali.
  2. Prozatím neplatí stočné, neboť provozní náklady na KČOV jsou tak malé, že obec není nucena stočné vybírat. Roční náklady na provoz čistírny ve Spáleném Poříčí činí průměrně 17 000 Kč.

Obec Spálené Poříčí měla před realizací kořenové ČOV zpracovanou projektovou dokumentaci na oxidační příkopy, jejichž provoz by v současnosti pouze za elektrickou energii stál 400 000 Kč ročně. Kořenová čistírna odpadních vod pracuje bez příkonu elektrické energie.

Kromě těchto výhod obec Spálené Poříčí přivítala možnost rozdělit stavbu do etap, což je vzhledem k finančním možnostem obcí podstatné. Kořenové filtry mohou být stavěny postupně, vždy až po naplnění čisticí kapacity stávajících filtrů.

Kořenové čistírny potřebují každodenní dohled, regulování hladiny vody v polích i celkovou kontrolu, ale přesto jsou provozně velmi nenáročné.

Vedle řady dalších výhod nejen provozních, ale i ekologických jsou kořenové čistírny jednou z mála používaných technologií čištění odpadních vod, které nepřispívají ke globálnímu oteplování Země.

Porovnání základních ukazatelů BSK5 z let 1993 a 1994


          rok                 přítok                      odtok               účinnost
                         průměr rozpětí          průměr rozpětí           ( % )


        1993          26,1     7-124            6,4     1,4-20           75,5
        1994          21,0     4,5-38           4,5     1,7-15           78,6


Z tabulky je vidět, že účinnost kořenové čistírny je prakticky stejná pro obě sledovaná období. Za povšimnutí stojí fakt, že rozpětí hodnot na odtoku je téměř shodné, ale rozpětí koncentrací na přítoku se liší. To jen potvrzuje skutečnost, že kořenové čistírny jsou schopny se dobře vyrovnat s kolísající koncentrací organických látek na přítoku.

ing. Petr Pelikán
ZO ČSOP Spálené Poříčí


Poznámka redakce:
Problematiku zakládání, provozu a údržby vegetačních kořenových čistíren odpadních vod podrobně rozebírá publikace vydaná Ministerstvem zemědělství ČR (Brno 1994) v ediční řadě Obnova venkova, zevrubně se jí zabývá také 3. zvláštní vydání Veroniky z roku 1993 Voda a krajina autorů Heleny Podroužkové, Miroslava Kundraty a kol. Obě publikace lze objednat v redakci Veroniky.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu