Čtení na tyto dny

Řeky se ptám

kam zmizeli jelci
zpod splavu

Tam zatím dál
stéká čas
Olejové skvrny
se roztékají ve vrásky
a zpod břehů
uniká život

s vodou zbytečně
rozšvihanou vlasci rybářů
stárneš

Je to i moje vina

Kdy jsem naposled
učinil pokání

(Otakar Štěpánek) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Bilance ČSOP v Brně


Jiří Schauer, č. 1/1990, str. 19

Zamyslíme-li se nad tím, co je dnes ČSOP a koho představuje, nevyhneme se v odpovědi několika číslům. V roce 1986 tvořilo městskou organirzaci v Brně 18 základních organizací s 578 členy, v roce 1987 to bylo 25 organizací a 719 členů, v roce 1988 30 organizací a 771 členů a na konci roku 1987 38 organizací s 930 členy. Tento nárůst členské základny, vyjadřující mimo jiné stále větší obavy občanů o stav a perspektivy našeho životního prostředí, předznamenal i nutnost zásadní změny postaveni ČSOP ve společnosti. Přežily se původní stanovy, které definovaly ČSOP jako dobrovolnou zájmovou společenskou organizaci sdružující občany ČSR, kteří se chtějí aktivně podílet na péči o přírodní složky životního prostředí. Ekologická situace v naši zemi se natoik vyhrotila, že členové ČSOP již nechtěli být jen zahradníky a uklizeči pečujícími o zeleň a pořádek. Zásadně to změnilo začlenění ČSOP do struktury Národní fronty a změna stanov, které nyní ČSOP představují jako společenskou organizaci podílející se na ochraně přírody. Přičemž příroda je chápána jako soubor všech živých organismů a jejich prostředí, včetně člověka a jeho životního prostředí. ČSOP se tedy stal i spolutvůrcem ekologické politiky s možností podílet se i na její realizaci a kontrole.

Práce svazu ochránců přírody je výjimečná právě svým předmětem zájmu. Zatímco mnohá jiná sdružení jsou do jisté míry uniformní a ať navšťívíte tu či jinou základní organizaci, setkáte se se stejným programem, stejným způsobem práce i stejnými problémy. Ani zdaleka to neaplatí o ČSOP. Sama příroda svou nevyčíslitelnou mnohotvárností způsobuje, že stejně různorodá je i činnost našich základních organizací. Každá je svým způsobem výjimečná, žije svým životem, je často úzce specializována a má své specifické problémy. Myslím si, že právě tady je i největší bílé místo v práci nejen městského výboru, ale i redakce našeho časopisu. Měli bychom větší část funkcionářské práce věnovat právě vnitrosvazové oblasti, zvláště pak metodické pomoci jednotlivým ZO při řešení jejich potíží a pomáhat jim při plnění jejich přání a cílů, umožňovat jim propagaci jejich činnosti. V našem svazu existuje celé spekltrum forem činnosti, od organizací, které vznikly na základě kamarádství a dobrého poznání několika rodin nebo přátel, které se v podstatě brání vstupu nových členů, až po organizace, které naopak se snaží sdružit co nejvíce členů. Stejně tak existují organizace pracující takřka výhradně pro děti, starají se o výchovu mladé generace k ekologickému myšlení a k lásce k přírodě. Některé organizace mají úzce vyhraněný ochranářský program malé skupiny živočichů, například dravých ptáků, nebo se starají o ochranu konkrétní vzácné přírodní lokality. Jsou základní organizace, které si daly za cíl právě politickými prostředky bojovat za záchranu životního prostředí a šířit osvětu v řadách obyvatel.

Když jsem prolistoval dosud vyšlá čísla našeho časopisu, dospěl jsem k poznání, že zatímco počet našich základních organicací se již blíží ke čtyřicítce, pouhých osm z nich využívá této publikační možnosti. Bylo by dobré tento stav změnit, aby nejen členové ostatních základních organizací, ale i veřejnost, která čte Veroniku, byla více informována o konkrétní činnosti jednotlivých našich organizací a mohla se popřípadě zapojit do činnosti, která je zaujme.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu