Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jak se dovídat o změně klimatu a co dělat pro jeho ochranu


Yvonna Gaillyová, č. 5/2009, str. 30

Zvolený titulek možná vzbudil očekávání pravidelných čtenářů této rubriky: konečně někdo říká, co dělat konkrétního, nejen pořád slova, slova, slova a činy nikde. Odpovídalo by to i základnímu mottu environmentálního poradenství - přinášet konkrétní a kompetentní rady, návody a příklady pro preventivní ochranu životního prostředí. I když po přečtení tohoto článku asi čtenáři nevyrazí do terénu s motykou či zednickou lžící, věřím, že přece jen budou lépe vybaveni. Čím? Přehledem o tom, jak si v otázce klimatické změny postupně dělat jasno. K nadpisu totiž patří ještě podtitulek:

Praktický průvodce stránkou www.veronica.cz/klima/

Na této stránce publikujeme, a do našeho prostředí tak šíříme překlady významných dokumentů, které se v současné době objevují. Dokumenty vyhledáváme, či spíše ony vyhledávají nás v rámci práce na projektech a kampaních zaměřených na ochranu klimatu. V této oblasti dnes pracuje a publikuje nespočet světových týmů a institucí, takže by se mohlo zdát, že vybírat to podstatné není prakticky možné. Přesto se o to pokoušíme a věříme, že tato práce má smysl. Nejčastěji se překládají shrnutí rozsáhlejších zpráv vědeckých týmů, které samotní autoři připravují především pro politiky. Ti z pochopitelných důvodů nemohou procházet celé studie, především proto, že nejsou v daném oboru odborníky. Shrnutí pro politické představitele jsou psána srozumitelně, vypichují nejvýznamnější výstupy studií a také naznačují, kam by se měly napřít síly politiků a proč by měla společnost na poznatky reagovat. Pro stránku www.veronica.cz/klima/ jsou právě taková shrnutí ideálním formátem. V řadě případů pořídil překlad dokumentů přímo Ekologický institut Veronica, jindy se na nich alespoň podílíme. Každá položka, kterou přinášíme, je spojena s krátkým komentářem, který výběr dokumentu zdůvodňuje. To hlavní, v čem by měla stránka pomoci, je vypořádat se s často v českém prostředí slýchanou větou: Vědci se ještě neshodli…

Nuže, na našich stránkách najdete překlady Shrnutí pro politické představitele všech čtyř částí čtvrté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) s názvem Climate Change 2007, české obrázky k nim a unikátní Glosář. První tři části zmíněné zprávy pokrývají kompletní vědecké poznání o klimatické změně do poloviny roku 2006 a byly sestaveny a jejich znění pečlivě prodiskutováno týmem 3 800 vědců, které více než 150 států do IPCC nominovalo. Díly, stejně jako jejich shrnutí nesou názvy: Fyzikální základy, Dopady, adaptace a zranitelnost, Zmírňování změny klimatu. Je cenné, že ona Shrnutí se poprvé v historii IPCC podařilo přeložit do češtiny, a tudíž prolomit další bariéru, která bránila tomu, aby se každý mohl přesvědčit o tom, na čem se vědci shodují. Koho Shrnutí neuspokojí (jsou to totiž velmi hutné informace), ten se může podívat do zprávy kompletní - ovšem jen v angličtině - v naší knihovně nebo na stránkách IPCC (www.ipcc.ch).

Dalším významným dokumentem byla Sternova zpráva hodnotící ekonomické aspekty klimatické změny, zejména náklady na zmírňování a adaptaci. Shrnutí Sternovy studie si opět můžete u nás přečíst v češtině. Zpráva byla publikována v roce 2006, překlad vznikl díky britskému velvyslanectví v České republice v roce následujícím.

Čtěte o klimatu

Po vydání zprávy IPCC v roce 2007 se začínají jedna za druhou objevovat významné studie či vystoupení vědců, kteří dokumentují, jak se vědecké poznání o klimatické změně vyvíjí, a bohužel také to, jak aktuální vývoj a dopady změny klimatu v mnoha směrech již nyní předčily očekávání. Podstatný přelom v dosavadních představách způsobila práce týmu vědců z celého světa vedeného Jamesem Hansenem Cíl pro CO2 - kam má lidstvo směřovat. Prezentaci hlavních výsledků pro členy Kongresu a média z léta 2008 najdete v překladu pod názvem Globální oteplování po dvaceti letech: Body zvratu nadosah. Vyplývá z ní, že bezpečnou koncentraci CO2 v atmosféře, která by zajistila, že celkové oteplení nebude větší než dva stupně, jsme oproti předpokladům IPCC překročili již před 20 lety. Nečekaně rychlé změny dokládá i klimatický tým WWF, který v listopadu 2008 publikoval studii WWF Změna klimatu: rychlejší, silnější, časnější. Dočtete se o tom, co budou klimatické změny znamenat pro evropské ekosystémy. Nedávno, 2. září 2009, se objevila další zpráva z dílny klimatických expertů WWF, zaměřená sice na Arktidu, ale upozorňující na dopady změn pro celý svět. I shrnutí této alarmující studie s názvem Klimatické zpětné vazby v Arktidě: celosvětové důsledky najdete brzy v překladu na našem webu. V prvním hodnocení svého druhu, které zahrnuje osud ledových příkrovů Grónska a Západní Antarktidy do projekcí výšky hladiny moře, dochází studie WWF k závěru, že hladina moře do roku 2100 velmi pravděpodobně stoupne o více než jeden metr - to je více než dvojnásobek hodnoty udávané zprávou Mezivládního panelu pro změnu klimatu z roku 2007, z jejíchž projekcí bylo zvýšení příspěvku ledových příkrovů vyloučeno. S tím spojené zatopení pobřežních oblastí se dotkne více než čtvrtiny světové populace.

Zpráva Právo na rozvoj v klimaticky stísněném světě, na které se podílely organizace EcoEquity a SEI, počítá a zdůvodňuje spravedlivé rozdělení nákladů na ochranu klimatu mezi bohaté a chudé země. Masivní finanční toky i přenos technologií a vědomostí z rozvinutých zemí jsou nezbytné nejen pro ochranu klimatu, ale i pro snížení prudce narůstajícího nebezpečí konfliktů, k nimž už v důsledku dopadů změn klimatu dochází. Tomu se věnuje zpráva Vědeckého poradního výboru spolkové vlády Německa Změna klimatu jako bezpečnostní riziko.

Stránka s překlady (a výše popsané je pouhou ukázkou toho, co všechno na ní najdete) může sloužit nejen jako zdroj informací pro každého občana, ale rovněž pro jednání s komunálními politiky či pro práci učitelů. Využít lze i dalších produktů, které Ekologická poradna Veronica nabízí a na stránce je též najdete. Půjčujeme výstavu Prima klima, nejširší veřejnosti je určen informační text Praktický rádce Evropana - Jak chránit planetu.

Veronica je součástí České klimatické koalice, na jejíchž stránkách www.zmenaklimatu.cz je shromážděno mnoho aktuálních dokumentů, včetně každodenního zpravodajství.

Jak je patrné, není problém se o klimatu dovídat a neměl by tudíž být ani s tím, uvědomit si, jak naléhavá je potřeba klima chránit. A pak se tomu věnovat v každodenním životě.


Autorka je ředitelkou Ekologického institutu Veronica, v roce 1991 zakládala Ekologickou poradnu Veronica, první ekoporadnu v Československu. yvonna.gailly(zavináč)veronica.cz

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu