Čtení na tyto dny

Říční hrnek

Říční hrnek
jsme našli
v osikovém břehu
Ptáci z něho pili
ryby z něho pily

Ptáci, laně a filozofové
ale snad nebude hned nejhůř

v důvěřivém kruhu
čistá vodo
mít tě blízko
být ti blízko
by mi pro začátek
stačilo 

(Jiřina Salaquardová)

 

Doporučujeme ke čtení

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Vzácný biotop na okraji velkoměsta. 70. výročí založ. brněnské zoo – I

Eduard Stuchlík, č. 1/2023, s. 10-12, pro předplatitele

Ferdinand Bučina: Hospodaření na javornických loukách

Václav Štěpánek, č. 1/2023, s. I-XVI, pro předplatitele

Zelené úřadování - snaha o udržitelnou veřejnou správu


Petr Ledvina, č. 1/2007, str. 26

V České republice se veřejné instituce začínají zajímat o to, jak by mohly nakupovat a provozovat své prostory šetrněji k životnímu prostředí, jaké prostředí nabízejí svým zaměstnancům, návštěvníkům a klientům, a jak jsou v tomto ohledu vnímány. Veřejné instituce (úřadů, škol, knihoven…) svým chováním mají kromě možného příznivějšího vztahu k přírodě i další role: pozitivně ovlivňují své okolí - zaměstnance a jejich rodiny, návštěvníky, spoluobčany, žáky, firmy atd.

Co je zelené úřadování?

Zelené úřadování je zkrácený název pro environmentálně příznivé chování institucí financovaných z veřejných prostředků, jako jsou např. obecní, městské, krajské úřady, školy, školky, domy s pečovatelskou službou. Úřadování znamená jednak systémová opatření (např. důsledné třídění vzniklého odpadu nebo oboustranný tisk) a jednak takzvané zelené nakupování. Zelené nakupování je takový způsob nákupu či zásobování, při kterém je brán ohled na dopad používání vybraného zboží a služeb na životní prostředí. Přednostně až výlučně jsou vybírány produkty, jejichž negativní dopad na životní prostředí je co nejnižší. Kritéria, která se při tom berou v úvahu, jsou například recyklovatelnost, biologická rozložitelnost, materiální a energetická náročnost výroby, zdravotní závadnost, transportní vzdálenost od výrobce ke spotřebiteli a podobně.

V České republice se až jedna čtvrtina hrubého domácího produktu vydá na nakupování ve veřejném sektoru, o kterém můžeme rozhodnout, za co utratit peníze. Veřejný sektor je takto nejsilnějším nákupčím-konzumentem u nás a lze úspěšně využívat jeho nákupní sílu.

Co zelené úřadování přináší?

 • Reálné snížení zátěže životního prostředí díky pořizování ekologicky příznivého zboží a služeb
 • Poptávka zvyšuje dostupnost výrobků příznivějších pro životní prostředí na trhu. Může také znamenat úspory nákladů
 • Působení příkladem na ostatní jednotlivce, jiné úřady, firmy
 • Podpora uvádění na trh a šíření ekologicky příznivých výrobků
 • Stimulace ekologické inovace výrobků
 • Zdravější prostředí pro své pracovníky a návštěvníky

Legislativa

Podpora udržitelné spotřebě je zakotvena v různých dokumentech na mezinárodní i národní úrovni. Světový summit o životním prostředí v Johannesburgu 2002 stanovil v jednom ze svých cílů podporovat strategie nakupování ve veřejné správě, které podněcují rozvoj a šíření ekologicky šetrného zboží a služeb.

Akční program pro životní prostředí EU (usnesení č. 1600/2002/EG) mluví o podpoře nakupování ve veřejném sektoru, které se řídí ekologickými kritérii spolu se zohledněním ekologického značení. Do nákupních postupů lze zahrnout kritéria týkající se životního cyklu výrobku včetně výrobní fáze.

V České republice platí usnesení vlády č. 720/2000 k návrhu podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků (EŠV) - doporučuje vládě a státní správě upřednostňování těchto výrobků.

Při nákupu nového zboží, služeb, rekonstrukcí či staveb budov je důležitý Zákon o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.), který pro zadání veřejné zakázky umožňuje stanovit dílčí hodnoticí kritéria. Dílčí hodnoticí kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky a mohou jimi být vedle nabídkové ceny i kvalita, technická úroveň, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, provozní náklady či návratnost nákladů.

Principy

 • Základní principy, kterými se řídí a na kterých stojí zelené úřadování:
 • Preventivní ochrana životního prostředí
 • Úspory zdrojů
 • Předcházení vzniku odpadli
 • Nakládání se vzniklými odpady šetrnější k životnímu prostředí
 • Omezení expozice životního a pracovního prostředí nebezpečnými chemickými látkami
 • Podpora využívání lokálních zdrojů
 • Soulad s legislativními požadavky

Kritéria a opatření

Základní principy se zrcadlí v konkrétních opatřeních a nákupních kritériích. V jakých oblastech můžeme zavést zelené úřadování?

 • Kancelářské potřeby
 • Papírování
 • Nakládání s odpady
 • Spotřeba energie
  - Vytápění budov
  - Izolace, těsnění oken
  - Používání elektrických přístrojů
  - Osvětlení
 • Čištění a úklid
 • Zařízení interiéru a nátěrové hmoty
 • Hospodaření s vodou
 • Jídlo - občerstvení na poradách, kantýna, jídelna

Udržitelná veřejná správa

Zelené úřadování může mít kromě environmentálního rozměru a často i finančního přínosu i vliv sociální - např. nákupem občerstvení (káva, čaj) s certifikací Fair Trade pro porady. Hovoříme o udržitelné veřejné správě.

Jak začít a kde se dozvědět více

Se zeleným úřadováním lze začít kdykoliv. Může se začít celým „balíkem“ opatření, ale má smysl začít i jedním dílčím opatřením. Je dobré, jste-li úřad, si nejprve nechat zastupitelstvem schválit tento záměr. Ke správnému fungování je nutné motivovat všechny zaměstnance, nejlépe formou školení. Hlavní opatření lze uveřejnit formou závazné směrnice.

www.zeleneuradovani.cz - webová stránka věnovaná zelenému úřadování a všemu, co s tím souvisí. Jsou zde podrobná kritéria pro nákup nových výrobků či služeb.

Nakupujte zeleně - publikace sestavená Sítí ekologických poraden popisuje základní zásady a dobré příklady ekologicky šetrného chování úřadů u nás i v zahraničí. Obsahuje rovněž základní kritéria, směrnice a dalších legislativní rámce, na základě kterých lze zelené úřadování zavést či dokonce vyžadovat. Zahraniční i české příklady jsou dostupné na www.ekoporadna.cz/zelene_uradovani.php

Petr Ledvina

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu