Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Zeleň


Hana Chalupská, č. 1/2005, str. 29

Neohraničený, otevřený venkovní prostor je pro lidi nepříjemný, uzavřený prostor vyvolává pocit bezpečí, lidé jsou pak ochotni v něm trávit více času. Dřeviny vytvářejí jasné definice teritoria, prostoru, který jeho obyvatelé považují za svůj. Pěstěná zeleň zabraňuje asociálnímu chování. Lidský druh po většinu doby své existence žil obklopen přírodním prostředím, chybějící vegetace byla většinou spojena s přírodními pohromami či neúrodou a hladem.

Dřeviny poskytují člověku stín, zvukovou clonu, jsou lapači prachu, prolézačkami pro děti, větrolamy, bleskosvody. Vylepšují mikroklimatickou bilanci produkcí vlhkosti, vyrovnáváním extrémních teplot a snižováním rychlosti proudění vzduchu. Produkcí fytoncidů omezují množství patogenních organismů. Slouží též jako stanoviště celé řadě ptáků a hmyzu. Pro hnízdění některých druhů ptáků a netopýrů jsou příznivé staré doupné stromy.

Solitérní stromy jsou ozdobou návsí, kapliček, vodních toků, návesních rybníků, mezí, záhumenků, hřbitovů; aleje naopak doprovázejí ulice, cesty a vodní toky. Právě krásný a mohutný strom dokáže z domu udělat chaloupku, která dokonale zapadá do naší venkovské krajiny.

V roce 1769 byla ustanovením Marie Terezie uzákoněna povinnost občanů sázet stromy tam, kde „ku sázení súce místo“. Z dosavadní praxe ekologických poraden, neziskových organizací, ale i úřadů vyplývá zcela odlišný přístup ke dřevinám, obzvláště pak v sídlech. V roce 2004 se na Ekologickou poradnu obrátilo s dotazy týkajícími se zeleně 96 občanů a organizací.

Asanace stromů je často odůvodňována potřebou uvolněni prostoru pro stavbu objektů, parkovišť či inženýrských sítí. Další skupina argumentů mívá tento charakter: padá z toho listí, stíní to, mohlo by to spadnout, ptáci nám špiní auto či chodník.

Oprávněnost kácení je nezpochybnitelná v případě, že je ohrožen lidský život či majetek - zřícení části nebo celého stromu může nastat, pokud je porušena statika dřeviny nebo pokud není v dobrém zdravotním stavu ať už z důvodu napadení chorobou či stáří. V takových případech je nutné asanaci dřeviny nahlásit nejpozději 15 dnů po zásahu na příslušný úřad s rozšířenou působností.

Zákon č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, určil výjimku z udělení povolení tehdy, je-li nutné do zeleně zasahovat z důvodu obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů a z důvodů zdravotních. Dále se povolení nevyžaduje tam, kde eliminace zeleně souvisí s údržbou kolejišť, elektrického vedení, vodních toků atd. Orgán ochrany přírody musí být na zamýšlený zásah upozorněn 15 dní předem a může žadateli uložit podmínky, za jakých je zásah možný, zásah pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění.

Střet nastává v okamžiku, kdy správci povodí odstraňují břehové porosty. Tato činnost je totiž dle výše uvedeného zákona nejen kácením dřevin rostoucích mimo les, ale i zásahem do významného krajinného prvku (jsou  to mimo jiné vodní toky, rybníky, jezera). Nový zákon o vodách tento rozpor upravil.

Bez předběžného oznámení a bez povolení může vlastník pozemku pokácet strom, u kterého je obvod kmene menší než 80 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, nebo odstranit souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. Stejné právo má i nájemce pozemku, pokud získá souhlas vlastníka. V obou případech platí, že pozemek nevlastní právnická osoba. Právnické osoby mají povinnost žádost o povolení kácet vždy.

Povolení ke kácení dřevin
ANO    NE
Vždy na pozemcích ve vlastnictví právnických osob   Je-li stavem dřeviny zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.
Na pozemcích fyzických osob jen pro stromy o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty nad 40 m2 celkové plochy   Z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění.
  Na pozemcích fyzických osob se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo pro souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.
     

Několik doporučení

  • Při výběru druhové skladby upřednostňujte místní odrůdy ovocných stromů, původní druhy dřevin a původní uspořádání. Jako domácí strom byla sázena lípa, dub, ořech nebo kaštan; pro aleje byly voleny podle regionu spíše olše, lípy, javory a ovocné stromy.
  • Vyhýbejte se výsadbě topolů a olší v blízkosti zpevněných ploch - kořeny těchto rychlerostoucích dřevin je zvedají a trhají.
  • Omezujte zásahy do dřevin; jsou-li nutné, konzultujte způsob a rozsah s odborníky (např. Agentura ochrany přírody a krajiny, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, soudní znalci apod.).
  • Omezujte užívání rozmrazovacích solí v jejich blízkosti, otevřené rány začistěte přípravkem proti plísni, nedopusťte uzavírání půdy, parkování těžké mechanizace nad kořenovým systémem atd.
  • Zavěste na vám blízké stromy budky.
  • Třiďte na úřadě papír a nakupujte papír recyklovaný. Využívejte i z jedné strany popsané archy.
  • Kupujte si vánoční stromeček v květináči  a stromek na jaře zasaďte.

Kontakt

Ekologická poradna Veronica - Zelený telefon města Brna, Hana Chalupská, Panská 9, 602 00 Brno, tel. 542 422 750, veronica(zavináč)ecn.cz, na www.veronica.cz je přehled aktuálních správních řízení v Brně

Arnika - Centrum pro podporu občanů, Chlumova 17, Praha 3, tel. 222 781 471, arnika(zavináč)arnika.org, http://stromy.arnika.org

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu