Čtení na tyto dny

Bivak podle Platóna

(Jaromíru Tomečkovi)

Sedím v jeskyni
u skromného ohníčku
a navzdory možné pokutě
sleduji odrazy
na vápencové kůži skály

Platónova jeskyně
v lůně Moravského krasu

Ale odrazy nejsou stínem skutečnosti

Povolání: Romantik
Již bez místa
neboť romantismus
jest důvodem
k odebrání svéprávnosti
Tudíž: Bez nároků na honorář a penzi

Sedím v jeskyni
Neskutečné odrazy
skutečně krásné chvilky

(Jaroslav Kvasnica) 

 

Doporučujeme ke čtení

Nationalparks Austria – Asociace národních parků Rakouska aneb Jak to dělají jinde?

Christian Übl, č. 1/2023, s. 2-5, pro předplatitele

Vzácný biotop na okraji velkoměsta. 70. výročí založení brněnské zoo – I

Eduard Stuchlík, č. 1/2023, s. 10-12, pro předplatitele

Fér Kaffé Veronica jako zpracovna ovoce plus jeden speciální recept

Josef Zimola, Irena Stehlíková, č. 1/2023, s. 23-24

Jak na Nový rok…

Renata Placková, č. 1/2023, s. 26-27

Ferdinand Bučina: Hospodaření na javornických loukách

Václav Štěpánek, č. 1/2023, s. I-XVI, pro předplatitele

Světlo z Jupitera

David Veselý, č. 4/2022, s. 2-3, pro předplatitele

Kdo se bojí ohně

Jiří Sádlo, č. 4/2022, s. 11

Vzpomínání na Jana Steklíka a s Janem Steklíkem

Petr Veselý, č. 4/2022, s. 29-36, pro předplatitele

K teplotám interiérů

Jan Hollan, č. 4/2022, s. 38-39

Legendární Šobes


Martin Škorpík, č. 1/2013, s. 27

Legendární vinici Šobes najdeme asi deset kilometrů před koncem dyjského údolí blízko východního okraje národního parku Podyjí a bývá řazena k deseti nejceněnějším vinařským polohám v Evropě. Vyplňuje jižní svah jádra říčního meandru, který tvarem připomíná lidské srdce. Prostřednictvím půdy, z níž se rodí, nese zdejší víno otisk mnoha generací, které toto magické místo lákalo už od pravěku.

Prokázané osídlení spadá do mladší doby kamenné a v její pozdní fázi (3900-3600 př.n.l.) nastává první vrchol osídlení Šobesu kulturou nálevkovitých pohárů. V pozdní době bronzové (asi 1000-800 př.n.l.), v kultuře podolské, dochází k druhému vrcholu. Lidé tu zbudovali svahové terasy, šíji meandru přetínal val opevnění, které chránilo nadzemní dřevěné domy, a prokázána je i výroba bronzu. Šobes byl tehdy regionálním správním a obchodním centrem poblíž jantarové stezky. Místo zůstávalo trvale osídleno i v době halštatské, laténské, římské a v raném středověku, jeho úlohu však převzalo blízké Hradiště u Znojma.

Na mělkých vysychavých půdách překrývajících žuly Dyjského masivu najdeme v okolí vinice teplomilné doubravy s vtroušeným dubem jadranským. V bylinném patře se ojediněle vyskytují velmi vzácné druhy kakost rozkladitý a bažanka vejčitá. V lesních okrajích nápadně kvetou chrpa chlumní, třemdava bílá a kosatec pestrý. Unikátní je nález lněnky bavorské, jež zde má nejseverovýchodnější místo rozšíření. Po odkřovení některých mezí tu opět rozkvetl velmi vzácný oman německý. Jen málo lokalit v Česku má tak obrovskou pestrost významných druhů bezobratlých jako Šobes. Za všechny jmenujme tesaříka obrovského a tesaříka broskvoňového, krasce Coraebus undatusAgrilus kubani, síťokřídlé zastupuje pozoruhodná pakudlanka jižní. Přímo ve vinohradu létají jasoni dymnivkoví, pestrokřídleci podražcoví a okáči medyňkoví. Z pavouků zde žijí z nor lovící náročné stepní druhy sklípkánek hnědý a stepník moravský, jehož oranžovočerní samci vylézají v květnu při hledání samic na volné plochy. Pro výskyt a ochranu plazů jsou nezbytné nasucho skládané zídky teras a kamenné hromady vyhovující při rozmnožování všem čtyřem druhům našich užovek. Zmiňme rybožravou užovku podplamatou a téměř dvoumetrovou užovku stromovou, jejíž zdejší populace je největší v Česku. Zídky obývá i nádherně zbarvená ještěrka zelená.

Počátky vinařství na Šobesu nejsou spolehlivě doloženy, ale spadají do středověku. Ještě v 18. století bylo v údolí Dyje vinic mnohem více, jak dokládají dobové obrazy a názvy místních tratí (například Vinohrádek u Čížova). K proslulosti šobeských vín (žádaných i c. a k. dvorem ve Vídni) jistě přispěla malebnost meandru, ale především jedinečnost vinařské polohy chráněné okolními svahy a typické podzimními údolními mlhami. Na všech 12 ha vinice zde hospodaří firma Znovín Znojmo, která vinohradnickou tradici i okolní přírodu zdatně využívá v marketingu. Vynikajících kvalit dosahují zejména pozdní sběry Rýnského ryzlinku (oceňované i v mezinárodních soutěžích), Rulandské šedé a Sauvignony. Podmínkou Správy národního parku Podyjí je režim integrované ochrany a výhledový přechod na biologické hospodaření. Při vzniku NP Podyjí v roce 1991 bylo nutno promyslet, jak naložit s touto intenzivně chemizovanou vinicí. Naskytla se jedinečná šance ověřit, lze-li sladit vinařské aktivity uvnitř první zóny NP s přísnou ochranou přírody. Důležité rozhodnutí zachovat vinohrad bylo motivováno i snahou umožnit přežití všech náročných a ohrožených druhů vázaných na tuto bezlesou plochu. S provozovatelem vinohradu je i proto dohodnuta jednoduchá pozemková úprava, která umožní prostorovou směnu a scelení ploch. Cílem je zejména zvětšit plochu lesostepí na temeni Šobesu v místě bývalého vinohradu, umožnit opravu zídek a likvidovat nežádoucí vegetaci.

Martin Škorpík
Správa národního parku Podyjí

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu